636/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Förordning om bekämpning av oljeskador

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 2 och 34 §§ lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79) samt 4 och 10 §§ lagen om den 24 maj 1974 bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Definitioner

Vid tillämpning av lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79), i det följande fartygsavfallslagen, lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74), nedan landoljeskadelagen, och denna förordning avses med

1) fartyg varje sjöburet samfärdsmedel, inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster, undervattensbåtar och flytande farkoster samt fasta och flytande plattformar,

2) olja mineralolja i alla dess former, råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffinerade produkter medräknade,

3) oljehaltig blandning en blandning som innehåller olja,

4) oljigt avfall oljeblandad jord eller oljeblandat slam eller annat avfall som innehåller så mycket olja att avfallet då det hamnar i jord eller vatten förorsakar uppenbar risk för oljeskada, och

5) spillolja använd olja eller oanvändbar olja.

2 kap.

Kommunala planer för bekämpning av oljeskador

2 §
Kommunala planer för bekämpning av oljeskador

Kommunen skall sammanställa den bekämpningsplan som avses i 12 § fartygsavfallslagen och den plan som avses i 5 § landoljeskadelagen till en enhetlig kommunal plan för bekämpning av oljeskador, om detta inte är uppenbart onödigt med tanke på omständigheterna.

Planen skall innehålla

1) uppgifter om den myndighet som i enlighet med 12 § 2 mom. fartygsavfallslagen och 5 § 2 mom. landoljeskadelagen har tilldelats ansvaret för att organisera bekämpningen inom kommunens område, uppgifter om den ledare för bekämpningsarbeten som utsetts av kommunen samt uppgifter om andra kommunala myndigheters och förvaltningars skyldighet att delta i bekämpning av oljeskador,

2) uppgifter om sådana samarbetsavtal om bekämpning av fartygsoljeskador som avses i 12 § 2 mom. fartygsavfallslagen och 5 § 3 mom. landoljeskadelagen och som kommunen ingått med en annan kommun eller med en ägare till en hamn, inrättning eller ett varv eller med en innehavare av ett oljelager som avses i nämnda lagar, samt en utredning om eventuellt annat oljebekämpningssamarbete med andra kommuner inom samma samarbetsområde för brand- och räddningsväsendet,

3) en utredning om den materiel, de förnödenheter och kemikalier för oljebekämpning som behövs och om annan materiel och andra förnödenheter som lämpar sig för bekämpning av oljeskador, såsom transportmedel, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner, verktyg och underhållsförnödenheter, samt om förvaringen och underhållet av dessa, samt uppgifter om vilka ovan avsedda materiel och förnödenheter som redan står till förfogande,

4) en beräkning av de årliga anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsförnödenheter, underhålls- och förvaringskostnaderna för oljebekämpningsmateriel och oljebekämpningsförnödenheter och av övriga kostnader för upprätthållande av oljebekämpningsberedskap och av utbildningskostnader under de följande fem åren (driftskostnader),

5) planer för tilläggsanskaffning och kompletterande anskaffning av oljebekämpningsmateriel samt för byggande av förvaringsutrymmen för oljebekämpningsmateriel och oljebekämpningsförnödenheter, behandlingsplatser för oljigt avfall från bekämpningen och mottagningsanordningar för oljeavfall från fartyg under de följande fem åren (anskaffningskostnader),

6) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av oljeskador samt för bildande, utrustande och underhåll av bekämpningsenheter samt uppgifter om alarm- och kommunikationssystem,

7) en plan för uppsamling, transport, förvaring, oskadliggörande och annan behandling av oljigt avfall som uppstår vid oljeskador samt för annan efterbehandling av oljeskador,

8) en plan för utbildning och övningar,

9) uppgifter om faktorer som medför risk för oljeskador inom kommunens område, såsom farleder, oljehamnar, reparationsvarv, oljelager och industrianläggningar, kraftverk och andra motsvarande anläggningar där stora mängder olja raffineras, används eller lagras,

10) uppgifter om de viktiga grundvattenområden inom kommunen där det finns underjordiska oljecisterner som skall underkastas periodisk besiktning i enlighet med 1 a § landoljeskadelagen, samt

11) uppgifter om naturskyddsområden, badstränder, vattentäkter, andra grundvattenområden än de som avses i 10 punkten, och andra motsvarande områden inom kommunen vilkas skydd särskilt bör beaktas vid bekämpning av oljeskador.

Om avsikten är att oljebekämpningsmateriel, oljebekämpningsförnödenheter eller annan anskaffning som avses i bekämpningsplanen inte skall användas enbart för bekämpning av oljeskador, skall planen innehålla en uppskattning av hur stor andel bekämpningen av oljeskador utgör av användningen av anskaffningen (kapacitetsutnyttjande för oljebekämpningen).

Vatten- och miljöstyrelsen ger närmare anvisningar om hur kommunala planer för bekämpning av oljeskador skall göras upp.

3 §
Underställning av planen

Kommunen skall sända den av fullmäktige godkända planen för bekämpning av oljeskador i fem exemplar till vatten- och miljödistriktet för fastställelse. Kommunen skall sända planen till vatten- och miljödistriktet också i det fall att planen enligt 12 § 3 mom. fartygsavfallslagen fastställs av vatten- och miljöstyrelsen.

4 §
Fastställande av planen

Vatten- och miljödistriktet skall vid behov begära utlåtande om kommunens plan för bekämpning av oljeskador av den länsstyrelse som saken gäller.

Vid behandlingen av planen skall vatten- och miljödistriktet särskilt kontrollera att den oljebekämpningsmateriel som skall anskaffas motsvarar behovet och är ändamålsenlig samt att upprätthållandet av bekämpningsberedskapen och eventuellt samarbete har ordnats på det sätt som de lokala och regionala förhållandena kräver och med undvikande av onödiga kostnader. Vid behandlingen av planen skall i övrigt iakttas vad som i 137 § kommunallagen stadgas om handläggning av underställda ärenden.

I fråga om planer som skall underställas vatten-och miljöstyrelsen skall vatten- och miljödistriktet inhämta behövliga utlåtanden och därefter sända planen jämte sitt utlåtande om den till vatten-och miljöstyrelsen. Vad som sägs i 2 mom. gäller på motsvarande sätt vatten- och miljöstyrelsen när den behandlar planen.

Om planen innehåller en enskild anskaffning av oljebekämpningsmateriel vars kostnader överstiger 500 000 mark, och det enligt 12 § 4 mom. fartygsavfallslagen, 5 § 4 mom. landoljeskadelagen och 5 § 2 mom. lagen om oljeskyddsfonden förutsätts förhandsgodkännande av oljeskyddsfondens direktion för att kommunen skall få full ersättning ur oljeskyddsfonden, skall förhandsgodkännandet inhämtas innan planen fastställs.

Den myndighet som fastställt planen skall sända den fastställda planen för kännedom till direktionen för oljeskyddsfonden och till den länsstyrelse som saken gäller. Då vatten- och miljödistriktet har godkänt en plan skall den sändas för kännedom också till vatten- och miljöstyrelsen.

5 §
Justering av planen

Kommunen skall minst vart fjärde år justera den i 2 § 2 mom. 4 punkten avsedda delen av planen för bekämpning av oljeskador som gäller driftskostnader och den i punkt 5 i momentet avsedda delen som gäller anskaffningskostnader. De ändringar som görs i planen till följd av justeringen behandlas i tillämpliga delar enligt vad som ovan stadgas om planen och behandlingen av den.

Den kommunala myndigheten för oljeskadebekämpning skall se till att den operativa delen av planen som avses i 2 § 2 mom. 6 punkten med jämna mellanrum rättas så att den motsvarar de rådande förhållandena. En ändring i den operativa delen underställs inte för fastställelse, utan bekämpningsmyndigheten skall sända den ändrade delen för kännedom till vatten- och miljödistriktet och till länsstyrelsen.

3 kap.

Särskilda stadganden om bekämpning av fartygsoljeskador

6 §
Samarbetsplan för bekämpning av fartygsoljeskador

Den samarbetsplan som avses i 31 § 2 mom. fartygsavfallslagen görs med tanke på fartygsoljeskador som avses i 19 § 1 mom. fartygsavfallslagen upp för alla kustlän och för länen vid Saimens djupled, om inte länsstyrelserna har avtalat att en gemensam plan görs upp.

Vatten- och miljödistriktet utarbetar samarbetsplanen för bekämpning av fartygsoljeskador under ledning av länsstyrelsen och i samarbete med de myndigheter inom området som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen. Vatten- och miljöstyrelsen skall delta i utarbetandet av planen till den del det är fråga om sådana fartygsoljeskador att vatten- och miljöstyrelsen enligt 19 § 1 mom. fartygsavfallslagen bestämmer om bekämpningen.

Länsstyrelsen skall sända samarbetsplanen till vatten- och miljöstyrelsen. Denna skall inhämta behövliga utlåtanden om planen och sända den till miljöministeriet för fastställelse jämte sitt eget utlåtande om planen.

7 §
Samarbetsplanens innehåll

Samarbetsplanen för bekämpning av fartygsoljeskador skall innehålla

1) uppgifter om personer vid de statliga oljebekämpningsmyndigheterna, vid de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen, vid de kommunala oljebekämpningsmyndigheterna och vid hamnar, inrättningar och varv som avses i 14 § fartygsavfallslagen samt om frivilliga, vilka inom länet står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador,

2) uppgifter om statens, kommunernas och olika inrättningars utrustning, förnödenheter och kemikalier för oljebekämpning samt om transportmedel och båtar, kommunikationsanordningar, arbetsmaskiner och underhållsförnödenheter som inom länet står till förfogande för bekämpning av fartygsoljeskador och om var de finns, en plan för nödvändiga överföringar av oljebekämpningsmateriel och oljebekämpningsförnödenheter från andra län samt en framställning om behövliga tilläggsanskaffningar,

3) en plan för organisering och ledning av bekämpningen av fartygsoljeskador, för bildande, bemanning, utrustande och underhåll av bekämpningsenheter, samt för alarm- och kommunikationssystem, en utredning om bekämpningsenheternas alarmberedskap och utryckningsordning samt en utredning om hur bekämpningsarbetena leds innan den ledare för bekämpningsarbetena som nämns i 19 § fartygsavfallslagen tar det ledande ansvaret,

4) en plan för övningar och utbildning för dem som deltar i bekämpning av fartygsoljeskador,

5) en plan för organisering av efterbehandling av oljeskador och behandling av oljigt avfall från bekämpningen,

6) en plan för organisering av provtagning och undersökningar i syfte att utreda de skador och miljökonsekvenser som förorsakats av oljan och oljebekämpningen samt för tillsättande av en synenämnd,

7) uppgifter om verksamhet och faktorer som inom länet medför särskild risk för fartygsoljeskador, samt

8) uppgifter om verksamhet och områden inom länet vilkas skydd särskilt skall beaktas vid bekämpningen av oljeskador.

Miljöministeriet ger vid behov närmare anvisningar om hur samarbetsplaner för bekämpning av fartygsoljeskador skall utarbetas.

8 §
Internationell handräckning

Vatten- och miljöstyrelsen skall i samråd med de handräckningsmyndigheter som avses i 31 § 1 mom. fartygsavfallslagen utarbeta behövliga planer för organisering av bekämpningen av oljeskador på de internationella havsområden där oljebekämpningsansvaret enligt de internationella avtal Finland ingått åligger finska oljeskadebekämpningsmyndigheter samt planer för handräckning som i enlighet med gällande avtal lämnas andra avtalsstaters oljeskadebekämpningsmyndigheter.

9 §
Oljebekämpningskemikalier

Vatten- och miljöstyrelsen beslutar om användning av sådan oljehaltig blandning eller sådana farliga flytande ämnen som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten och 20 § fartygsavfallslagen (oljebekämpningskemikalie) vid bekämpning av fartygsoljeskador. Innan vatten- och miljöstyrelsen beslutar om användning av oljebekämpningskemikalier skall den försäkra sig om att

1) för bekämpningen används kemikalier vilkas användbarhet kontrollerats på förhand och vilkas användning inte medför uppenbar fara för vattenförorening och inte heller annat men för människans hälsa eller miljön, samt att

2) oljebekämpningskemikalier är betydligt bättre än andra bekämpningsmetoder vid bekämpning av oljeskadan i fråga, och att användningen av oljebekämpningskemikalierna inte medför fara eller men som avses i 1 punkten.

Miljöministeriet meddelar närmare föreskrifter om kontroll och användning av oljebekämpningskemikalier.

10 §
Redogörelse för bekämpning av fartygsoljeskada

Oljeskadebekämpningsmyndigheten skall lämna en redogörelse för varje inträffad fartygsoljeskada och bekämpningen av den. Redogörelsen skall sändas för kännedom till vatten- och miljöstyrelsen, vatten- och miljödistriktet och direktionen för oljeskyddsfonden.

Vatten- och miljöstyrelsen ger närmare anvisningar om hur redogörelsen skall göras upp.

4 kap.

Särskilda stadganden om bekämpning av oljeskador på land

11 §
Grundläggande bekämpningsberedskap vid oljelager

En sådan upplagrare av olja som avses i 4 § 2 mom. landoljeskadelagen är skyldig att på lagerområdet hålla en av de lokala förhållandena påkallad mängd för oljebekämpning lämpat absorberande ämne eller annat motsvarande ämne samt arbetsredskap och utrustning som behövs vid bekämpningen. Är lagerområdet beläget så att olja vid läckage kan flöda ut i vattendrag, skall på lagerområdet finnas så mycket oljebommar att man med hjälp av dem kan förhindra att olja sprider sig i vattendraget.

En ägare av ett lager som avses i denna paragraf skall sörja för att lagerpersonalen är förtrogen med larmsystemet för oljeskador och att personalen känner till de platser som en kommunal myndighet har godkänt som uppsamlings- och destruktionsplatser för oljehaltiga blandningar, spillolja och oljigt avfall.

12 §
Bekämpningsberedskap vid stora oljelager

Då oljemängden på samma lagerområde uppgår till 1 miljon liter eller mer, skall upplagraren dessutom för sitt eget lagerområde ha en plan för bekämpning av oljeskador. Av planen skall framgå den person som svarar för bekämpningsarbetet, den personal som är förtrogen med bekämpning av oljeskador och var den står att få, bekämpningsmateriel och bekämpningsförnödenheter samt vid behov en plats där man tillfälligt kan placera olja som vid inträffad skada snabbt skall avlägsnas. Planen för bekämpningen skall utan dröjsmål delges vatten- och miljödistriktet och kommunens oljeskadebekämpningsmyndighet.

13 §
Särskild bekämpningsberedskap

Om ett lager i fråga om läge, storlek eller arten av verksamheten är sådant, eller om placeringen av och skyddet för cisternerna är sådana att lagringen innebär en avsevärd fara för att en oljeskada skall inträffa, är ägaren av lagret skyldig att på förordnande av vatten- och miljödistriktet upprätthålla en beredskap för bekämpning av oljeskador som är effektivare än vad som stadgas i 11 och 12 §§.

14 §
Förteckning över oljecisterner på viktiga grundvattenområden

Kommunerna skall föra särskilda förteckningar över brännoljecisterner som rymmer mindre än 100 000 liter och som finns på viktiga grundvattenområden. De förändringar som skett i förteckningen skall årligen meddelas vatten- och miljödistriktet.

15 §
Förteckning över statens oljebekämpningsmateriel

Vatten- och miljödistriktet skall föra en förteckning över sådan materiel och sådana förnödenheter inom sitt område som är i de statliga myndigheternas besittning eller användning och vid behov står till förfogande för bekämpning av oljeskador, men som inte ingår i de kommunala bekämpningsplanerna.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Fartygs beredskapsplan för oljeskador

Finska oljetankfartyg och andra fartyg skall ha en beredskapsplan för oljeskador i enlighet med vad som stadgas i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/93).

17 §
Anmälan om fartygsoljeskada

Fartygets befälhavare skall anmäla oljeutsläpp som förorsakats av fartyget eller oljeskador eller risker för oljeskador som observerats från fartyget i enlighet med vad som stadgas i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg.

18 §
Närmare bestämmelser

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas av miljöministeriet.

Ikraftträdande
19 §
Ikraftträdelse och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 december 1974 om bekämpning av oljeskador som uppkommer på land (977/74) jämte ändringar.

De anvisningar om kommunala planer för bekämpning av oljeskador och om redogörelse för bekämpningen av oljeskador som vatten- och miljöstyrelsen har gett med stöd av den enligt 2 mom. upphävda förordningen skall dock fortfarande iakttas tills de har ersatts med anvisningar som utfärdas med stöd av denna förordning.

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.