633/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 10 december 1990 om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål (1062/90) 4 § 2 mom., 8 § och 9 § 1 mom.,

av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag av den 30 december 1991 (1668/91) och 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 13 november 1992 (1002/92), samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. och till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 18 december 1992 (1329/92), ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Med mejerirörelse avses i denna lag mejeri och annan inrättning som idkar mjölkförädling och där det huvudsakligen av mjölk eller dess beståndsdelar tillverkas mjölkprodukter som är avsedda som livsmedel. För lägenhetens egen mjölk som använts för tillverkning av mjölkprodukter i samband med lantbruk eller hushåll betalas exportkostnadsavgift, då den egna mjölkmängden vid tillverkningen av produkterna överstiger 50 000 liter under kalenderåret. Exportkostnadsavgiften betalas för den litermängd som överstiger den nämnda mängden.

6 §

Med slakterirörelse avses i denna lag ett slakteri som godkänts av jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning samt en sådan slaktplats i samband med lantbruk vid vilken utförs köttbesiktning.

7 §

Exportkostnadsavgift för svinkött betalas inte för svin av slaktplatsens egen produktion som slaktas på slaktplatsen, om antalet under kalenderåret slaktade svin av egen produktion inte överstiger 100. För antalet svin som överstiger den nämnda mängden skall betalas exportkostnadsavgift.

8 §

Skyldig att betala exportkostnadsavgift för vete, råg, korn och havre är en spannmålsaffär. Med spannmålsaffär avses i denna lag en sådan spannmålsaffär som anges i lagen om spannmålshandeln (580/78), en sådan i lagen om handel med frövara (669/75) nämnd förpackare som fått tillstånd av kontrollcentralen för växtproduktion, ett annat företag som idkar spannmålsförmedling och ett företag som mal säd som företaget eller någon annan äger.

9 §

Exportkostnadsavgiften för vete, råg, korn och havre är 20 penni per kilogram spannmål som en spannmålsaffär har köpt, förmedlat, berett till foder eller i försäljningssyfte malt.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Den höjda exportkostnadsavgift som avses i 9 § börjar uppbäras från och med den 1 juli 1993.

På exportkostnadsavgifter som skall fastställas innan denna lag träder i kraft tillämpas stadgandena i den tidigare lagen.

RP 53/93
StaUB 21/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.