626/1993

Utfärdat i Helsingfors den 23 juni 1993

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 8 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

Tillämpningsområde
1 §

I detta beslut bestäms om när de prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel utför på uppdrag av någon skall vara avgiftsbelagda samt om grunderna för avgifterna.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka anstalten för veterinärmedicin och livsmedel fastställer avgift till ett belopp som motsvarar prestationens självkostnadsvärde är:

1) sådan kontroll av import och export som enligt lag, förordning eller med stöd av dessa meddelade föreskrifter skall utföras av anstalten för veterinärmedicin och livsmedel; och

2) utfärdande av intyg som hör till verksamhetsområdet för anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder
3 §

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel prissätter följande prestationer som utförs på uppdrag enligt företagsekonomiska grunder:

1) vacciner och serum som säljs;

2) djurblod som säljs;

3) andra undersökningar som utförs på beställning än sådana som nämns ovan i detta beslut;

4) utbildnings-, konsult- och informationstjänster;

5) sådana kopior av anstaltens handlingar som lämnas på begäran; och

6) övriga prestationer som kan jämföras med prestationerna i punkterna 1-5.

Avgiftsfria prestationer
4 §

Utan hinder av vad som bestäms i 3 § är följande prestationer som tillhandahålls av anstalten för veterinärmedicin och livsmedel avgiftsfria med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten:

1) undersökningar och andra prestationer som behövs för verkställigheten av lagen om djursjukdomar (55/80) och lagen om djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (488/60) samt för överbevakning och klarläggande av situationen gällande djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs från djur till människor;

2) undersökning av prover som tas i samband med köttbesiktning och som statens och kommunernas besiktningsveterinärer har sänt in;

3) undersökning av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagen (91/71) har sänt in; och

4) undersökningar, utredningar och utlåtanden i anslutning till internationellt samarbete, om prestationerna i sin tur är avgiftsfria för anstalten.

Ikraftträdande
5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli1993.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

De avgifter som avses i detta beslut uppbärs för prestationer som har beställts efter beslutets ikraftträdande. För prestationer som har beställts innan beslutet har trätt i kraft uppbärs avgift enligt de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 23 juni 1993

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Äldre regeringssekreterare
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.