625/1993

Utfärdat i Helsingfors den 24 juni 1993

Finansministeriets beslut om beviljande av understöd för anskaffning av nya lastbilar och släpvagnar till lastbilar

Efter att riksdagen beviljat anslag för ändamålet har finansministeriet beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Av det anslag som har anvisats i budgeten för 1993 beviljas på det sätt som föreskrivs i detta beslut understöd för sänkande av anskaffningspriset på sådana nya lastbilar och släpvagnar till lastbilar som är avsedda att användas i Finland.

2 §
Fordon som omfattas av understödet

Med ny lastbil avses i detta beslut ett sådant fordon som i fordonsregistret skall införas såsom lastbil och för vilket den första ibruktagningsdagen enligt 2 § d-punkten förordningen om registrering av fordon (1703/92) är den 1 januari 1993 eller senare, dock senast den 31 januari 1993, och som inte före ibruktagandet i Finland har tagits i bruk i utlandet.

Med släpvagn till lastbil avses en släpvagn som har tagits i bruk på det sätt som nämns i 1 mom. och som är avsedd att dras av en lastbil.

Till en lastbil eller till en släpvagn till lastbil anses höra fasta konstruktioner och dessutom bland annat växelkarosseri, lastningsanordningar, lastkranar, kylmaskiner och annan utrustning som normalt hör till fordonet, dock begränsat till den mängd som på en gång kan transporteras eller användas i fordonet.

3 §
Understödsgrunden

Grunden för understöd är det inköpspris som sökanden har betalt för en lastbil eller en släpvagn till lastbil (anskaffningspris). Till anskaffningspriset hänförs anskaffningspriset på fordonet och på sådana i 2 § 3 mom. nämnda nya anordningar som är installerade i fordonet då det tas i bruk eller som har beställts genom bindande leveransavtal. Till anskaffningspriset hänförs även kostnaderna för installering av utrustningen.

4 §
Understödets belopp

Beloppet av understödet enligt detta beslut är 11 procent av det omsättningsskattefria anskaffningspriset på lastbilen eller släpvagnen.

5 §
Sökanden

Understöd kan sökas av den som då en lastbil eller en släpvagn till lastbil första gången införs i registret är fordonets ägare och använder fordonet i trafik eller hyr ut det. Om fordonet då det första gången införs i registret används av innehavaren, har han rätt att söka understöd sedan ägaren gett sitt samtycke till det.

6 §
Myndigheter

Bilregistercentralen betalar på ansökan understöd enligt detta beslut och vidtar andra åtgärder som hänför sig till understödet.

7 §
Ansökan

Understöd för anskaffning av lastbilar och släpvagnar till lastbilar skall sökas skriftligen hos bilregistercentralen. Ansökan skall göras senast den 30 november 1993.

I ansökan skall bland annat ingå uppgifter om

1) det omsättningsskattefria inköpspriset på fordonet och på den utrustning som hör till det,

2) bindande leveransavtal som gäller utrustning som skall levereras eller installeras senare, dock så att installeringsarbetets andel inte behöver vara avtalat till ett fast pris.

I ansökan skall ingå sökandens försäkran att den utrustning som nämns i ansökan huvudsakligen är avsedd att användas i det i ansökan nämnda fordonet som används i Finland. Ansökan skall omfatta en förteckning över all den utrustning för vilken understöd söks.

8 §
Anteckning i fordonsregistret

Beslut om beviljat understöd skall antecknas i fordonsregistret.

9 §
Betalning av understöd i vissa fall

Om understöd söks för utrustning som har beställts genom bindande leveransavtal och som ännu inte har installerats eller tagits i bruk då fordonet tas i bruk, utbetalas understödet sedan det vid besiktning har konstaterats att utrustningen har installerats i fordonet eller då det annars konstateras att utrustningen har levererats till sökanden eller tagits i bruk. Uppgifter om detta skall tillställas bilregistercentralen senast den 31 december 1993.

Understöd betalas inte för sådan utrustning som inte nämns i den ansökan som har gjorts då fordonet registrerades första gången.

10 §
Återkrav av understödet

Den som har beviljats understöd skall åläggas att helt eller delvis återbetala understödet, om han

1) då han ansökte om understöd har lämnat oriktiga uppgifter på någon väsentlig punkt,

2) har undanhållit omständigheter som väsentligt inverkar på beviljande eller betalning av understöd eller

3) har vägrat lämna sådana uppgifter och handlingar eller annat material som behövs för att understöd skall kunna betalas eller för att det skall kunna övervakas.

Den som har beviljats understöd kan även åläggas att delvis återbetala understödet, om priset på fordonet eller dess utrustning uppenbarligen har varit väsentligt högre än priset på ett motsvarande fordon eller dess utrustning.

På det understöd eller del därav som skall återbetalas skall betalas ränta enligt en årlig räntefot på 16 procent räknat från den tidpunkt då understödet betaldes till sökanden och fram till den tidpunkt då understödet återbetalas.

11 §
Ändringssökande

Ändring i bilregistercentralens beslut får sökas hos trafikministeriet med iakttagande av lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

12 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli1993.

Helsingfors den 24 juni 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Tf. äldre regeringssekreterare
Heikki Kuitunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.