624/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Förordning om ändring av förordningen om psykologiska examina

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors universitets vidkommande avgett sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 4 maj 1979 om psykologiska examina (470/79) 2 § och 12 § 3 mom.,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning av den 26 april 1985 (351/85), samt

fogas till 17 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

2 §

Psykologiska examina kan avläggas vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet, Joensuu universitets fakultet för samhällsvetenskaper, Jyväskylä universitets samhällsvetenskapliga fakultet, Tammerfors universitets samhällsvetenskapliga fakultet, Åbo universitets samhällsvetenskapliga fakultet och Åbo Akademis humanistiska fakultet, vilka i denna förordning benämns utbildningsenheter.

12 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte studerande som godkänts till en utbildningsenhet och som har fått sin skolbildning på något annat språk än finska eller svenska och inte heller studerande som har fått sin skolbildning utomlands. Angående den språkkunskap som krävs av dessa studerande bestämmer utbildningsenheten särskilt. Språkstudierna skall antecknas i examensbetyget.

17 §

I psykologie licentiatexamen kan ingå specialpsykologutbildning på ett av utbildningsenheten godkänt specialområde. I denna utbildning skall den studerande uppnå färdighet för självständig verksamhet som specialpsykolog.Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.