613/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Förordning om ikraftträdande av konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och därtill hörande protokoll samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i dessa och om tillämpning av konventionen

På föredragning av utrikesministern stadgas;

1 §

Den i Lugano den 16 september 1988 ingångna konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och de därtill hörande protokollen, i vilka vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 16 april 1993 (612/93) och vilka republikens president ratificerat likaså den 16 april 1993 och beträffande vilka ratifikationsinstrumentet deponerats hos schweiziska federala rådet den 27 april 1993, träder i kraft den 1 juli 1993 så som därom överenskommits.

2 §

I Finland är justitieministeriet den i artikel 2 i protokoll Nr 2 till konventionen avsedda behöriga myndigheten.

3 §

I artikel 32 i konventionen avsedd ansökan om att en i en konventionsstat meddelad dom skall förklaras verkställbar i Finland skall i enlighet med 9 § 3 mom. lagen om övergångstadganden för underrättsreformen (591/93) göras hos allmän underrätt. Ansökan skall inlämnas till underrätten på den ort inom vars domkrets sökandens motpart har hemvist. Om motparten inte har hemvist i Finland, skall ansökan inlämnas till den underrätt inom vars domkrets verkställigheten skall ske.

Vid behandlingen av ansökan skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i lagen om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt (307/86), om inte annat föreskrivs i konventionen.

4 §

En ansökan om att en i en konventionsstat meddelad dom skall förklaras verkställbar i Finland kan även insändas till justitieministeriet, som utan dröjsmål skall översända ansökan till den underrätt som enligt 3 § är behörig i ärendet.

5 §

Lagen den 16 april 1993 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och därtill hörande protokoll (612/93) och denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 44/93)

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.