608/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 12 och 12 a §§ lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § 1 mom. och 12 a § 1 mom. lagen den 3 juni 1960 om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan (270/60), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 30 april 1987 (466/87), som följer:

12 §

För att främja undersökningen och säkerställa utlämningen får en anhållningsberättigad polisman ta den som begärs utlämnad i förvar. Åtgärden skall utan dröjsmål meddelas tingsrätten på den ort där han förvaras samt den behöriga åklagaren och inrikesministeriet.


12 a §

Sedan tingsrätten fått meddelande om att någon tagits i förvar, skall den skyndsamt uppta ärendet till behandling i den ordning som är föreskriven för behandling av häktningsyrkanden och besluta om åtgärden skall förbli i kraft. För tagande i förvar behöver inte annan utredning lämnas om skuldfrågan än vad som framgår av handlingarna. Domstolen skall genast underrätta inrikesministeriet om sitt beslut.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

RP 79/93
LaUB 11/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.