583/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

fogas till reglementet för Finlands Bank av den 21 december 1925 (365/25) en ny 1 a § enligt följande:

1 a §

För skötseln av sin uppgift enligt 1 § har Finlands Bank rätt att ålägga depositionsbanker, kreditinstitut samt utländska kreditinstituts filialkontor i Finland (reservskyldiga) att i Finlands Bank hålla en räntefri minimireserv, som kan utgöra högst 5 procent av beloppet av den reservskyldiges främmande kapital.

Finlands Bank fastställer beräkningsgrunderna för reserven och meddelar andra föreskrifter och villkor som är nödvändiga för tillämpningen av 1 mom.

Om den reservskyldige inte inom en av Finlands Bank fastställd tid har fullgjort sin skyldighet enligt 1 mom., skall den reservskyldige för det resterande reservbeloppet till Finlands Bank betala en årlig dröjsmålsränta som är 5 procentenheter högre än den högsta ränta som Finlands Bank uppbär på centralbankskrediten vid tidpunkten i fråga.


Denna lag träder i kraft den 30 juni 1993.

När lagen träder i kraft får den reservskyldiges kassareservdeposition i Finlands Bank räknas den reservskyldige till godo då reserven enligt denna lag beräknas.

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1965 om penninginrättningarnas specialdepositioner i Finlands Bank (745/65) med ändringar.

RP 66/93
EkUB 20/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.