582/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Tingsrättsförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 7 § 3 mom., 19 § 3 mom. och 21 § tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/93):

Allmänna stadganden
1 §

Vid tingsrätten behandlas mål och ärenden vid sammanträden och i kansliet.

2 §

Tingsrättens kansli är öppet under den arbetstid som iakttas vid statliga ämbetsverk. Kansliet skall stå till tjänst med behövlig rådgivning och information.

3 §

Målen och ärendena skall på det sätt som bestäms i arbetsordningen fördelas på tingsrättens lagfarna medlemmar och andra som har fått rätt att avgöra mål och ärenden. När målen och ärendena fördelas skall uppmärksamhet fästas vid att mål eller ärenden som skall behandlas tillsammans tilldelas samma person.

När fördelningsgrunderna fastställs skall uppmärksamhet fästas vid att de mål och ärenden som en lagfaren medlem behandlar är tillräckligt mångsidiga också då han huvudsakligen tilldelas mål eller ärenden av någon särskild typ.

4 §

Lagmannen kan av grundad anledning besluta om avvikelser från de fastställda fördelningsgrunderna. Lagmannen avgör de meningsskiljaktigheter som uppstår vid tillämpningen av fördelningsgrunderna.

Om en lagfaren medlems arbetsmängd avviker från de övriga lagfarna medlemmarnas arbetsmängd eller om det finns andra välgrundade vägande skäl, kan lagmannen överföra ett mål eller ärende som tilldelats en medlem på någon annan lagfaren medlem för behandling.

Lagmannen fastställer de grunder enligt vilka sammansättningarna bildas. Om det i en sammansättning ingår flera än en lagfaren medlem, är den i tjänsten äldsta lagfarna medlemmen ordförande i sammansättningen.

Lagmannen beslutar om antagande av en extra medlem i sådana fall som avses i 2 kap. 2 § rättegångsbalken.

Tjänster, behörighetsvillkor och utnämning
5 §

Vid tingsrätterna kan utöver domartjänsterna finnas tjänster som förvaltningschef, sekreterare, kansliföreståndare, avdelningssekreterare, tingssekreterare, förman för stämningsmännen, stämningsman, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt och vaktmästare. Vid tingsrätten kan dessutom finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

6 §

Behörighetsvillkor för förvaltningscheferna och sekreterarna vid tingsrätterna är juris kandidatexamen eller någon annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen. Behörighetsvillkor för kansliföreståndarna, avdelningssekreterarna och tingssekreterarna är vicenotarieexamen, lämplig examen på institutnivå, studentexamen eller genom praktisk erfarenhet uppnådd motsvarande god förtrogenhet med kansliarbete vid domstol.

För övriga tjänster vid tingsrätten fordras sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas.

7 §

Lagmannen utnämner de tjänstemän vid tingsrätten som anges i 5 § samt anställer tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Tjänstledighet och skötsel av tjänst
8 §

Om tjänstledighet för lagmannen för högst ett år beslutar hovrätten, såvida inte 11 § föranleder något annat. Högsta domstolen beslutar om tjänstledighet för längre tid än ett år.

Om tjänstledighet för en tingsdomare för högst sex månader per år beslutar lagmannen, om tjänstledighet för högst ett år hovrätten och om tjänstledighet för längre tid än ett år högsta domstolen.

Om skötseln av en tjänst under tjänstledighet beslutar samma myndighet som beviljar tjänstledigheten.

9 §

Om tjänstledighet för andra än i 8 § nämnda tjänstemän vid tingsrätten samt om avbrott i anställningsförhållandet för personal i arbetsavtalsförhållande och om skötseln av tjänsten eller uppgiften under tjänstledigheten eller avbrottet beslutar lagmannen, ifall inte i arbetsordningen bestäms att ärendet skall avgöras av förvaltningschefen eller sekreteraren.

10 §

Angående beslut om skötseln av en ledig tjänst eller uppgift gäller i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om skötseln av en tjänst eller uppgift under tjänstledighet eller avbrott.

11 §

Är lagmannen på grund av semester eller under högst en månad av andra skäl förhindrad att sköta sin tjänst, tjänstgör såsom hans vikarie den äldsta tjänstgörande tingsdomaren eller den tingsdomare som i arbetsordningen förordnats till vikarie för lagmannen.

Har en vikarie inte förordnats eller är han förhindrad, förordnar hovrätten vikarie för lagmannen.

Tingsrätternas lagfarna medlemmars och övriga tjänstemäns uppgifter
12 §

Lagmannen skall se till att målen och ärendena behandlas noggrant och snabbt samt övervaka att lagen tillämpas enhetligt.

Uppgifterna för tingsrättens lagfarna medlemmar samt övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande fastställs närmare i arbetsordningen.

Nämndemännen vid tingsrätten
13 §

Justitieministeriet fastställer antalet nämndemän vid tingsrätterna. Om flera kommuner hör till en tingsrätts domkrets, fastställer justitieministeriet antalet nämndemän som skall väljas från varje kommun i första hand i proportion till antalet mantalsskrivna invånare i kommunen. Från varje kommun skall dock väljas minst en nämndeman.

Antalet nämndemän kan ändras på framställning av kommunfullmäktige eller tingsrätten, om invånarantalet i kommunerna inom domkretsen eller antalet mål och ärenden som skall behandlas i den sammansättning som anges i 2 kap. 1 § rättegångsbalken väsentligen har förändrats.

Om kommunindelningen eller den judiciella indelningen ändras, kan justitieministeriet ändra antalet nämndemän utan ovan nämnd framställning. När antalet nämndemän ändras, kan ministeriet samtidigt bestämma huruvida nytt val av nämndemän från kommunerna i fråga skall förrättas för den återstående mandatperioden.

14 §

Innan antalet nämndemän fastställs eller ändras skall tingsrätten och kommunerna inom tingsrättens domkrets ges tillfälle att yttra sig i saken.

15 §

Nämndemännens sammanträdesordning skall fastställas så att varje nämndeman i regel deltar i sammanträden under 12 dagar per kalenderår. En nämndeman som under ett kalenderår har deltagit i sammanträden under mer än 24 dagar, får inte under detta kalenderår delta i flera sammanträden, om det inte är fråga om fortsatt behandling av ett tidigare mål eller ärende.

16 §

Blir ett nämndemannauppdrag ledigt under pågående mandatperiod, skall lagmannen anmäla detta till den kommun som saken angår så att en ny nämndeman kan väljas för återstoden av mandatperioden.

Domstolspraktik
17 §

En juris kandidat som vill praktisera vid domstol skall avlägga domared eller avge motsvarande försäkran i hovrätten samt anmäla sig som auskultant vid hovrätten och därefter som praktikant vid den tingsrätt där han vill bli praktikant.

18 §

Notarierna skall sätta sig in de uppgifter som utförs i domstolens kansli samt på förordnande av lagmannen behandla och självständigt avgöra mål och ärenden som avses i 17 § tingsrättslagen (581/93).

Lagmannen skall se till att notarierna ges handledning och anvisningar och att de övervakas vid utförandet av uppgifterna samt att de får en mångsidig och utvecklande utbildning.

Hovrätten kan utfärda närmare bestämmelser om innehållet i domstolspraktiken.

19 §

Notarierna kan förordnas att föra protokoll, bistå vid uppsättandet av expeditioner, styrka handlingar som tingsrätten utfärdar samt utföra andra uppgifter enligt 22 § och andra uppgifter som sköts i kansliet och som inte innefattar avgörande av mål och ärenden.

20 §

En praktikant som har tjänstgjort som notarie i ett år och under denna tid skaffat sig sådan erfarenhet av uppgifterna enligt denna förordning som kan anses tillräcklig kan av hovrätten på ansökan tilldelas vicehäradshövdingstitel.

Till ansökan skall fogas ett av lagmannen utfärdat intyg över vilka uppgifter notarien har utfört och att han har slutfört alla de uppgifter som han har anförtrotts.

21 §

På notarier tillämpas vad som stadgats, bestämts eller avtalats om tillfälliga statstjänstemän.

Tingsrättens kansli
22 §

Lagmannen kan skriftligen förordna någon som har tillräcklig skicklighet och som hör till kanslipersonalen att

1) utfärda stämning i mål som avses i 5 kap. 3 och 14 §§ rättegångsbalken,

2) utföra uppgifter i anslutning till delgivning,

3) underteckna kallelser, förelägganden, förordnanden och andra meddelanden,

4) underteckna och expediera meddelanden, kungörelser och eventuella andra handlingar i samband med domar och beslut,

5) utfärda intyg över att någon råder över sig och sin egendom samt

6) utfärda utdrag och kopior av handlingar samt intyg som grundar sig på handlingar.

Behandlingen av administrativa och ekonomiska frågor vid tingsrätten
23 §

Lagmannen avgör administrativa och ekonomiska frågor. I arbetsordningen kan bestämmas om sådana administrativa och ekonomiska frågor som kan avgöras av tingsrättens förvaltningschef, sekreterare eller någon annan tjänsteman som lagmannen har förordnat.

24 §

Tingsrätten kan ha en ledningsgrupp för beredningen av administrativa och ekonomiska frågor, till vilken utom lagmannen hör lagmannens vikarie, andra tingsdomare samt, beroende på ärendets art, annan personal vid tingsrätten enligt vad som bestäms i arbetsordningen. Föredragande i administrativa ärenden är förvaltningschefen eller sekreteraren eller någon annan tjänsteman som lagmannen har förordnat.

25 §

Om de ärenden som skall behandlas i tingsrättens samarbetsorgan stadgas i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88).

Kompletterande stadganden
26 §

Om indelningen av tingsrätten i avdelningar eller andra enheter och i ansvarsområden för de lagfarna medlemmarna kan bestämmas i arbetsordningen.

27 §

Innan tingsrättens arbetsordning fastställs skall tingsrätten ge de åklagarmyndigheter vilkas verksamhet påverkas av arbetsordningen möjlighet att bli hörda.

Arbetsordningen skall skickas till hovrätten och justitieministeriet för kännedom.

28 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

29 §

Innan förordningen träder i kraft kan den som har utnämnts till lagman vid en tingsrätt tillsätta tingsrättens stämningsmän och de tjänsteinnehavare som hör till kanslipersonalen.

Om den som utnämnts till lagman vid tingsrätten inte innan förordningen träder i kraft innehar någon tjänst i den domsaga eller rådstuvurätt som ersätts av tingsrätten, tillkommer utnämningsrätten i stället för lagmannen den tjänstförrättande häradshövdingen eller borgmästaren, som emellertid skall höra lagmannen. Om lagmannen inte utnämns förrän förordningen har trätt i kraft, är det likaså den tjänstförrättande häradshövdingen eller borgmästaren som har utnämningsrätten.

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.