565/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av 4 och 23 §§ lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) 23 § 3 mom. och

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 december 1990 (1367/90), ett nytt 3 mom. som följer:

4 §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. är den som får delinvalidpension berättigad till arbetslöshetsdagpenning, även om han inte söker heltidsarbete.

23 §
Beloppet av den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen

Den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen beräknas utgående från vederbörandes stadigvarande lön eller, om löneinkomsten har varit säsongbetonad eller oregelbunden, på det per månad beräknade beloppet av årsinkomsten. Dagpenningen för den som får delinvalidpension och som utfört deltidsarbete beräknas dock utgående från den kalkylerade lönen i heltidsarbete för det arbete som han har utfört. Genom förordning stadgas närmare om fastställande av den lön som ligger till grund för den enligt förtjänsten avvägda dagpenningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1994.

RP 26/93
ShUB 14/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.