563/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 6 § 3 mom., 8 g § 4 mom. och 8 i § 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 3 mom. i lag av den 26 juli 1985 (668/85), 8 g § 4 mom. i lag av den 20 december 1991 (1599/91) och 8 i § 4 mom. i lag av den 29 december 1989 (1312/89),

ändras 1 § 3 mom., 7 § och 19 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. ändrad genom lag av den 28 juli 1978 (595/78) och genom nämnda lag av den 29 december 1989, 7 § i lag av den 12 juli 1985 (596/85) och 19 § 1 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (605/86), samt

fogas till lagen en ny 8 k § som följer:

1 §

Denna lag gäller dock inte

1) lantbruksföretagare som inte har fyllt 18 år eller verksamhet efter att lantbruksföretagaren har uppnått nämnda ålder inte har fortgått minst fyra månader utan avbrott,

2) lantbruksföretagare vars arbetsinkomst enligt 8 och 8 a-8 h §§ uppskattad enligt nämnda paragrafer inte motsvarar en årsinkomst av minst 500 mark,

3) lantbruksföretagarverksamhet under den tid för vilken lantbruksföretagaren är berättigad till heleffektiv pension enligt 6 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, eller

4) lantbruksföretagarverksamhet som har börjat eller fortgått efter att lantbruksföretagaren har avgått med förtida ålderspension enligt denna lag eller fyllt 65 år.


7 §

Såsom till pension berättigande räknas den tid under vilken lantbruksföretagarverksamheten efter att denna lag har trätt i kraft har fortgått innan lantbruksföretagaren uppnår pensionsåldern, varvid dock i tillämpliga delar skall iakttas 6 § 1 mom. och 6 a-6 c §§ lagen om pension för arbetstagare.

8 k §

Annan pension än deltidspension höjs med ett arbetspensionstillägg, om lantbruksföretagaren har fått rehabiliteringspenning enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsstadgandena inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, dock inte om rehabiliteringspenningen har betalts som tillägg till pensionen.

I 1 mom. nämnd förmån berättigar dock inte till arbetspensionstillägg, om förmånen har betalts

1) för tiden före ingången av det kalenderår under vilket lantbruksföretagaren har fyllt 23 år,

2) för tiden före det kalenderår under vilket lantbruksföretagaren första gången har varit i tjänste- eller arbetsförhållande eller i företagarverksamhet som berättigar till pension enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, eller för det nämnda kalenderåret,

3) för ett kalenderår under vilket lantbruksföretagaren har varit i tjänste- eller arbetsförhållande eller i företagarverksamhet som omfattas av en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, om inte lantbruksföretagaren under samma kalenderår har förtjänat lön som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden till minst det gränsbelopp som avses i 5 § 1 mom. i nämnda lag, eller

4) för det år under vilket pensionsfallet inträffar.

Arbetspensionstillägget beräknas så att pensionens belopp multipliceras med det antal månader för vilka en i 1 mom. nämnd förmån har betalts (förmånsmånader), varefter produkten divideras med det tal som erhålls då antalet förmånsmånader subtraheras från antalet sådana fulla månader som ingår i tiden från det lantbruksföretagaren har fyllt 23 år, dock tidigast räknat från den 1 juli 1962, tills han uppnår 65 års ålder. Förmånsmånaderna bestäms särskilt för varje förmånsslag såsom fulla månader på basis av det sammanlagda antalet sådana dagar, för vilka lantbruksföretagaren har uppburit förmån som enligt 1 mom. berättigar till arbetspensionstillägg. Då förmånsmånaderna bestäms, används som divisor för dagarna beträffande varje förmånsslag det antal dagar för vilka förmånen i genomsnitt högst kan betalas per månad.

19 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 3 och 4 mom., 4 och 4 a-4 n §§, 5 § 2-6 mom., 5 b, 5 c, 7 a och 7 c-9 a §§, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 13, 14, 16-21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare samt 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft.

Det belopp som anges i 1 § 3 mom. 2 punkten i denna lag motsvarar det löneindextal som fastställts för 1970.

Vid tillämpning av 8 k § beaktas inte i 8 k § 1 mom. avsedda förmåner som har betalts för tiden före ikraftträdandet.

RP 26/93
ShUB 14/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.