562/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) 5 § 3 mom.

sådant det lyder i lag av den 26 juli 1985 (669/85),

ändras 1 § 3 mom. 3 och 4 punkten, 6 §, 7 § 2 och 4 mom. samt 17 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom. 3 och 4 punkten i lag av den 28 juli 1978 (596/78), 6 § i lag av den 12 juli 1985 (597/85), 7 § 2 mom. och 17 § 1 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (606/86) samt 7 § 4 mom. i lag av den 29 december 1988 (1326/88), samt

fogas till 1 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 28 juli 1978, en ny 5 punkt och till lagen en ny 7 a § som följer:

1 §

Denna lag gäller likväl icke:


3) förvärvsarbete, på grund av vilket företagaren har rätt till pension enligt annan lag eller offentlig pensionsstadga;

4) företagarverksamhet under den tid för vilken företagaren är berättigad till heleffektiv pension enligt 6 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare; inte heller

5) företagarverksamhet som har börjat eller fortgått efter att företagaren har avgått med förtida ålderspension enligt denna lag eller har fyllt 65 år.


6 §

Såsom till pension berättigande räknas den tid under vilken företagarverksamheten efter att denna lag har trätt i kraft har fortgått innan företagaren uppnår pensionsåldern, varvid dock i tillämpliga delar skall iakttas 6 § 1 mom. och 6 a-6 c §§ lagen om pension för arbetstagare.

7 §

När försäkringen börjar fastställer pensionsanstalten företagarens arbetsinkomst. Om de omständigheter som inverkar på arbetsinkomsten senare förändras väsentligt, justeras den på ansökan. Pensionsanstalten kan även justera arbetsinkomsten på eget initiativ. Arbetsinkomsten får dock inte ändras retroaktivt. Utan hinder av vad som stadgas i denna paragraf fastställs såsom arbetsinkomst för en företagare som får deltidspension hälften av den i 5 § 1 mom. nämnda genomsnittliga arbetsinkomsten.


Den pensionsgrundande arbetsinkomsten erhålls genom att de fastställda och enligt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade arbetsinkomsternas sammanlagda belopp divideras med motsvarande tid. Har för företagaren fastställts arbetsinkomst för tiden efter det att han har fyllt 23 år, skall vid fastställandet av den pensionsgrundande arbetsinkomsten inte beaktas arbetsinkomsterna före nämnda ålder och inte heller motsvarande tid.


7 a §

Annan pension än deltidspension höjs med ett arbetspensionstillägg, om företagaren har fått rehabiliteringspenning enligt de lagar, det pensionsreglemente eller de pensionsstadgor som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller enligt lagen om rehabiliteringspenning (611/91) eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsstadgandena inom olycksfalls- eller trafikförsäkringen, dock inte om rehabiliteringspenningen har betalts som tillägg till pensionen.

I 1 mom. nämnd förmån berättigar dock inte till arbetspensionstillägg, om förmånen har betalts

1) för tiden före ingången av det kalenderår under vilket företagaren har fyllt 23 år,

2) för tiden före det kalenderår under vilket företagaren första gången har varit i tjänste- eller arbetsförhållande eller i företagarverksamhet som berättigar till pension enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, eller för det nämnda kalenderåret,

3) för ett kalenderår under vilket företagaren har varit i tjänste- eller arbetsförhållande eller i företagarverksamhet som avses i en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, om inte företagaren under samma kalenderår har förtjänat lön som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) till minst det gränsbelopp som avses i 5 § 1 mom. i nämnda lag, eller

4) för det år under vilket pensionsfallet inträffar.

Arbetspensionstillägget beräknas så att pensionens belopp multipliceras med det antal månader för vilka en i 1 mom. nämnd förmån har betalts (förmånsmånader), varefter produkten divideras med det tal som erhålls då antalet förmånsmånader subtraheras från antalet sådana fulla månader som ingår i tiden från det företagaren har fyllt 23 år, dock tidigast räknat från den 1 juli 1962, tills han uppnår 65 års ålder. Förmånsmånaderna bestäms särskilt för varje förmånsslag såsom fulla månader på basis av det sammanlagda antalet sådana dagar för vilka företagaren har uppburit förmån som enligt 1 mom. berättigar till arbetspensionstillägg. Då förmånsmånaderna bestäms, används som divisor för dagarna beträffande varje förmånsslag det antal dagar för vilka förmånen i genomsnitt högst kan betalas per månad.

17 §

Om inte annat följer av denna lag gäller dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i 2 § 2 mom., 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 4 a-4 n §§, 5 § 2-6 mom., 5 b, 5 c, 7 a och 7 c-10 §§, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 13, 14, 16-21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på pensioner i fråga om vilka pensionsfallet inträffar sedan lagen har trätt i kraft.

Vid tillämpning av 7 a § beaktas inte i 7 a § 1 mom. avsedda förmåner som har betalts för tiden före ikraftträdandet.

RP 26/93
ShUB 14/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.