558/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av lagen om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1992 om ändring av kemikalielagen (1412/92) 63 § 1 mom., 65 §, 68 a § 1 mom. 1 punkten och 2 mom., 68 b § 1 mom. 3 och 4 punkten och 2 mom. samt 1 mom. i ikraftträdelsestadgandet samt

fogas till 68 b § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

63 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 1990. De förpliktelser i 17, 32, 33 och 35 §§ som gäller miljöfarliga kemikalier träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.


65 §
Givande av skyddsinformationsblad

Tillverkaren, importören eller distributören av en kemikalie eller en annan verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie introduceras på marknaden eller överlåts för ibruktagande skall senast vid en tidpunkt som bestäms genom förordning utarbeta ett skyddsinformationsblad enligt 17 § om kemikalier som klassificerats såsom miljöfarliga eller kemikalier som medför fara för miljön.

68 a §
Tillstånd och anmälan som gäller industriell hantering och upplagring av miljöfarliga kemikalier

Tillstånd för industriell hantering och upplagring av miljöfarliga kemikalier enligt 32 § 1 och 2 mom. behöver inte sökas eller anmälan göras av den

1) som har tillstånd för industriell hantering eller upplagring av kemikalier enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (682/90) eller som har gjort en sådan anmälan om industriell hantering och upplagring av kemikalier som avses i förordningen,


En verksamhetsidkare som inte har tillstånd eller godkännande enligt 1 mom. för den aktuella verksamheten eller som inte har gjort anmälan om verksamheten enligt 1 mom. skall för industriell hantering eller upplagring enligt 32 § 1 och 2 mom. som inletts innan denna lag har trätt i kraft senast vid en tidpunkt som bestäms genom förordning göra en anmälan till tekniska kontrollcentralen eller dess distriktsbyrå.


68 b §
Anmälan som gäller industriell hantering och upplagring i liten skala

Anmälan om industriell hantering och upplagring i liten skala enligt 32 § 3 mom. behöver inte göras av den


3) vars verksamhet på det sätt som anges i förordningen om brännbara vätskor har godkänts vid brandmyndighetens besiktning,

4) som har gjort en anmälan enligt 36 §, sådan den lyder i lag av den 14 augusti 1989 (744/89) eller

5) som har gjort en anmälan enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier om mindre industriell hantering eller upplagring av brännbara gaser eller vätskor till brandchefen i kommunen.

En verksamhetsidkare som inte har tillstånd eller godkännande enligt 1 mom. för den aktuella verksamheten eller som inte har gjort anmälan om verksamheten skall för industriell hantering och upplagring enligt 32 § 3 mom. som inletts innan denna lag har trätt i kraft senast vid en tidpunkt som bestäms genom förordning göra en anmälan till den kommunala kemikalietillsynsmyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 74/93
ApUB 4/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.