551/1993

Given i Helsingfors den 28 juni 1993

Lag om ändring av lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/77) 1 § 3 mom., 9 a § 2 och 3 mom. samt 9 b §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 3 mom., 9 a § 3 mom. och 9 b § i lag av den 25 juli 1986 (589/86) samt 9 a § 2 mom. i lag av den 3 augusti 1992 (679/92), som följer:

1 §

Frontmannapension och fronttillägg beviljas finska medborgare. Berättigad till fronttillägg är även en utländsk medborgare som är bosatt i Finland. Extra fronttillägg beviljas i Finland bosatta finska eller utländska medborgare.


9 a §

Det extra fronttillägget är 25 procent av beloppet av den tilläggsdel som betalas. Det extra fronttillägget för den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst bestäms dock utgående från en så stor tilläggsdel som skulle betalas, om livräntan inte hade beaktats då tilläggsdelen bestämdes. Det extra fronttillägget för den som får pension eller någon annan därmed jämförbar fortlöpande förmån från utlandet bestäms utgående från en så stor tilläggsdel som skulle betalas, om de nämnda inkomsterna skulle beaktas när tilläggsdelen bestäms. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 20 mark.

Om en pensionstagares tilläggsdel skall minskas enligt 42 b § folkpensionslagen på grund av anstaltsvård, beräknas det extra fronttillägget dock på den oförminskade tilläggsdelen. Om tilläggsdelen enligt 25 b § folkpensionslagen har avvägts enligt den tid som den försäkrade har varit bosatt i Finland, beräknas det extra fronttillägget på den oavvägda tilläggsdelen.

9 b §

Om den tilläggsdel som betalas till en mottagare av extra fronttillägg skall rättas eller om tilläggsdelen skall dras in eller om mottagaren beviljas pension eller en med den jämförbar förmån från utlandet eller om någon annan ändring än en ändring som beror på indexbindning görs i dess belopp, skall beloppet av det extra fronttillägget rättas på motsvarande sätt eller dras in. Om den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst inte får tilläggsdel eller om tilläggsdelen fastställs enligt 25 b § folkpensionslagen, skall det extra fronttillägget råttas eller dras in under samma förutsättningar som tilläggsdelen. Det extra fronttillägget skall även rättas i det fall att tilläggsdel beviljas den som får livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Har en finsk medborgare som är bosatt utomlands beviljats extra fronttillägg innan denna lag trätt i kraft, fortsätter utbetalningen av det utan hinder av 1 § 3 mom. Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

RP 227/92
ShUB 10/93

Helsingfors den 28 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.