522/1993

Given i Helsingfors den 18 juni 1993

Lag om ändring av 45 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 45 kap. 1 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 25 mars 1983 (321/83), som följer:

1 §

En krigsman lyder under stadgandena i detta kapitel.

Krigsmän är

1) de som tjänstgör inom försvarsmakten i militära tjänster,

2) de som fullgör sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri tjänst, samt

3) elever som vid försvarsmakten utbildas för militär tjänst.

Stadgandena om krigsmän tillämpas även på dem som tjänstgör i militära uppgifter inom gränsbevakningsväsendet samt på dem som är i sådan tjänstgöring som avses i lagen om Finlands deltagande i fredsbevarande verksamhet som utövas av Förenta Nationerna och Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (514/84) enligt vad som särskilt stadgas i lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 370/92
UtUB 5/93

Helsingfors den 18 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.