512/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Fartygsregisterlag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Fartygsregistret och registreringspliktiga fartyg

Fartygsregister skall föras över finska fartyg som används i handelssjöfart och som är minst 15 meter långa.

Med fartyg avses i denna lag också pontoner och pontonkonstruktioner samt andra flytande anordningar.

Om fartygs nationalitet stadgas i sjölagen (167/39).

2 §
Frivillig registrering

Finska fartyg som används i handelssjöfart och som är mindre än vad som anges i 1 § kan på ägarens begäran införas i fartygsregistret, om de är minst 10 meter långa.

3 §
Register över fartyg under byggnad

Fartyg som är under byggnad i Finland får på begäran införas i ett register för fartyg under byggnad (fartygsbyggnadsregistret), som förs i samband med fartygsregistret, om det färdigbyggda fartyget kommer att uppfylla de förutsättningar för registrering som stadgas i 1 och 2 §§.

Om avsikten är att ett fartyg som är under byggnad skall föras utomlands för att registreras där sedan det har byggts färdigt, får det införas i fartygsbyggnadsregistret oberoende av fartygets kommande nationalitet eller användningsändamål, om det är minst tio meter långt.

Införingen i registret får göras redan innan bygget påbörjats, förutsatt att fartyget kan identifieras på basis av byggnadsnummer och ritningar eller på något annat tillförlitligt sätt.

4 §
Registermyndigheterna och registerområdena

Fartygsregister förs av sjöfartsstyrelsen och länsstyrelsen i landskapet Åland (registermyndighet). Registerområdena är landskapet Åland och det övriga Finland. Länsstyrelsen i landskapet Åland för register över de fartyg som har hemort i landskapet Åland.

Fartygsbyggen införs i fartygsbyggnadsregistret för det registerområde som ägaren bestämmer.

Om fartygs hemort stadgas i sjölagen.

5 §
Registrets offentlighet

Fartygsregistret och fartygsbyggnadsregistret samt handlingar som hör till dem är offentliga. Utdrag ur registret ges på begäran.

6 §
Användning av fartyg i handelssjöfart

Fartyg som avses i 1 § får inte användas i handelssjöfart förrän de har införts i fartygsregistret och erhållit nationalitetscertifikat av registermyndigheten.

7 §
Interimsnationalitetsbevis

Om ett fartyg som avses i 6 § har byggts utomlands för beställarens räkning så att fartyget på grund av beställningen skall anses vara finskt, eller om fartyget utomlands har blivit finskt, skall den finska beskickningen, efter att ha blivit förvissad om den nya ägarens lagliga förvärv, ge fartyget ett interimsnationalitetsbevis. Ett sådant bevis får dock inte ges för en längre tid än tre månader.

Av särskilda skäl kan registermyndigheten antingen själv utfärda eller berättiga den finska beskickningen att även i andra fall än de som nämns i 1 mom. för den tid och på de villkor som registermyndigheten i varje enskilt fall bestämmer utfärda ett interimsnationalitetsbevis för ett fartyg som finns utomlands.

Om särskilt vägande skäl kräver det, kan registermyndigheten på de villkor som den bestämmer också utfärda ett interimsnationalitetsbevis för ett fartyg som finns i hemlandet och som borde införas i registret men inte har införts.

Ett interimsnationalitetsbevis medför under dess giltighetstid samma rättigheter som ett nationalitetscertifikat.

8 §
Förhållande till övriga register

Fartyg som har införts i fiskefartygsregistret, skall också införas i fartygsregistret, om de uppfyller förutsättningarna enligt 1 §.

2 kap.

Stadganden om fartygsregistret och fartygsbyggnadsregistret

9 §
Anteckningar som skall införas i fartygsregistret

I fartygsregistret antecknas avgöranden i ärenden som gäller registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten till fartyg (fartygsregisterärende).

I fartygsregistret antecknas

1) fartygets registreringstid, registernummer, namn, tidigare namn, hemort, signalbokstäver och fartygets IMO-nummer,

2) fartygets art, dräktighet, mått, byggare, byggnadstid och byggnadsort samt fartygets användningsändamål,

3) ägarens namn, nationalitet och hemort samt storleken av ägarens andel; om ägaren är finsk, antecknas även personbeteckning, handelsregisternummer eller annat samfundssignum, samt

4) om fartyget tillhör ett partrederi, antecknas beträffande huvudredaren de uppgifter som nämns i punkt 3, samt varje ägares andel i fartyget.

I fartygsregistret antecknas även inteckningar som har fastställts i fartyget samt uppgifter om utmätning, kvarstad eller skingringsförbud som gäller fartyget, ägarens konkurs samt ändringar beträffande dessa uppgifter.

Om sökandens förvärv är förenat med villkor som inskränker hans rätt att överlåta fartyget eller få inteckning i det, skall detta antecknas i fartygsregistret.

I fartygsregistret får också antecknas andra omständigheter som påverkar sådana registerärenden som avses i 1 mom.

10 §
Anteckningar som skall införas i fartygsbyggnadsregistret

I fartygsbyggnadsregistret antecknas avgöranden i ärenden som gäller registrering av fartyg som är under byggnad och inskrivning av äganderätten till dessa (fartygsbyggnadsregisterärende).

I fartygsbyggnadsregistret antecknas

1) fartygsbyggets registreringstid, registernummer, varvets byggnadsnummer, byggnadsorten och den uppskattade tiden för färdigställandet,

2) fartygets art, dräktighet och mått med den exakthet som tillbudsstående uppgifter medger samt fartygets användningsändamål,

3) ägarens namn, nationalitet och hemort samt storleken av ägarens andel; om ägaren är finsk skall även personbeteckning, handelsregisternummer eller något annat samfundssignum antecknas, samt

4) om fartyget byggs för ett partrederis räkning antecknas beträffande huvudredaren de uppgifter som nämns i punkt 3, samt varje ägares andel i fartyget.

I fartygsbyggnadsregistret antecknas inteckningar som fastställts i fartygsbygget samt uppgifter om utmätning, kvarstad eller skingringsförbud som gäller fartyget, ägarens konkurs samt ändringar beträffande dessa uppgifter.

Om sökandens förvärv är förenat med villkor som inskränker hans rätt att överlåta fartygsbygget eller få inteckning i det, skall detta antecknas i fartygsbyggnadsregistret.

I fartygsbyggnadsregistret får också antecknas andra omständigheter som påverkar sådana registerärenden som avses i 1 mom.

11 §
Språket i handlingar som inlämnas till registermyndigheten

Handlingar som inlämnas till registermyndigheten, dock inte ansökan, får också vara avfattade på engelska.

12 §
Rättande av fel

Vid rättande av ett felaktigt avgörande i ett registerärende eller av en felaktig registeruppgift iakttas lagen om förvaltningsförfarande (598/82). Vad som nedan stadgas om beslutsfattande i registerärenden har motsvarande tillämpning i fråga om ärenden som gäller rättande av fel. Om rättelseärendet inte avgörs genast, skall det antecknas i registret att det är anhängigt.

13 §
Ersättande av skada

Den som lider skada på grund av ett uppenbart skrivfel eller andra därmed jämförbara fel eller brister i fartygsregistrets eller fartygsbyggnadsregistrets uppgifter eller i intyg som har utfärdats på basis av dessa har rätt till ersättning av statens medel.

Om den skadelidande utan giltig orsak har underlåtit att vidta de åtgärder som behövs för att få registeruppgifterna rättade eller om han på annat sätt har medverkat till skadan, kan ersättningen nedsättas enligt vad som är skäligt eller beslut fattas om att ersättning inte skall betalas.

Den skadelidandes rätt till ersättning av någon på basis av avtal eller någon annan grund övergår till staten till den del staten har betalat skadestånd.

Statens talan i ärenden som gäller ersättande av skada förs av statskontoret.

3 kap.

Registrering av fartyg och fartygsbyggen samt inskrivning av äganderätten

14 §
Skyldighet att göra anmälan till fartygsregistret

Fartygets ägare skall anmäla fartyget för registrering och ansöka om inskrivning av sin äganderätt.

Den vars äganderätt ännu inte har blivit slutlig får också anhängiggöra en ansökan om inskrivning av sin äganderätt.

För ett partrederis räkning har också huvudredaren rätt att ansöka om registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten.

15 §
Ansökan om inskrivning av äganderätten

Ansökan om inskrivning av äganderätten till ett fartyg som är infört i fartygsregistret skall göras inom 30 dagar från det äganderätten har övergått. Om äganderättens övergång eller giltighet är förenat med ett avtalsvillkor, börjar tiden löpa från det förvärvet enligt villkoret har blivit slutligt.

16 §
Ändringsanmälan

Om det har skett ändringar i andra omständigheter som skall antecknas i registret än en sådan som avses i 15 §, skall ägaren anmäla detta skriftligen till registret inom den tid som stadgas i 15 §.

Har registermyndigheten annars kännedom om ändringen, kan den göra anteckning om det i registret. Den ägare som antecknats i registret skall då höras. Om ändringsanteckningen eller dess rättsverkningar berör någon annan person skall också han höras.

Har fartygets namn ändrats, får fartyget inte användas i handelssjöfart förrän det nya namnet har anmälts till registermyndigheten.

17 §
Registrering av fartyg som överförts från utlandet

Har ett utländskt fartyg blivit finskt, får det införas i fartygsregistret först när det företes ett av den tidigare registerstatens fartygsregistermyndighet utfärdat intyg över att fartyget har avförts ur det utländska fartygsregistret eller kommer att avföras vid den tidpunkt då det registreras i det finska fartygsregistret, eller att det då görs någon annan anteckning som har motsvarande verkan.

Detsamma gäller ett nybygge som har skaffats från utlandet och som varit infört i en främmande stats fartygsbyggnadsregister.

18 §
Äganderättstvist

Utan hinder av inskrivning av äganderätten kan frågan om äganderätten till ett fartyg och förvärvets giltighet lagligen prövas.

19 §
Registrering vid dubbelöverlåtelse

Har någon överlåtit ett fartyg eller en andel i ett fartyg till flera och har dessa samtidigt sökt om inskrivning av sin ägenderätt i fartygsregistret, antecknas i registret den överlåtelse, som har skett först.

4 kap.

Förfarandet vid registrering av fartyg och fartygsbygge samt vid inskrivning av äganderätten

20 §
Registreringsansökan

Ansökan om registrering av fartyg och om inskrivning av äganderätten i fartygsregistret skall göras skriftligen och undertecknas av sökanden eller dennes ombud.

Av ansökan skall framgå

1) det fartyg som ansökan om registrering eller inskrivning av äganderätten gäller,

2) ägarens namn,

3) övriga uppgifter som skall antecknas i registret, om de inte framgår av bilagorna till ansökan, samt

4) ägarens, dennes representants eller ombuds telefonnummer samt den postadress till vilken meddelanden i ärendet kan sändas.

Sökanden skall förete behövlig utredning över lagligheten av sitt förvärv. De handlingar, som förvärvet grundar sig på skall fogas till ansökan i original eller avskrift som har bestyrkts av notarius publicus.

Om den tidigare ägarens förvärv inte har införts i registret, skall över hans äganderätt företes en sådan utredning som skulle behövas för inskrivning av hans förvärv. Utredning över den tidigare ägarens äganderätt behöver dock inte företes om fartyget har sålts på exekutiv auktion.

21 §
Anhängiggörande och behandling av registerärenden

Ansökan blir anhängig då den har anlänt till en behörig registermyndighet. Anteckning om en anhängiggjord ansökan skall utan dröjsmål göras i registret.

Registerärenden skall utan drösjmål upptas till behandling och avgöras i den ordning de inkommit till registermyndigheten.

22 §
Komplettering av ansökan

Om ansökan är bristfällig och bristen kan avhjälpas, skall sökanden uppmanas att komplettera sin ansökan. Sökanden skall underrättas om på vilket sätt ansökan är bristfällig, vilken dag ansökan senast skall kompletteras och vilka påföljderna är om kompletteringsuppmaningen inte iakttas. Vid behov kan sökanden ges en ny uppmaning om komplettering.

Om sökanden inte senast den dag som avses i 1 mom. kompletterar sin ansökan på behövligt sätt, skall ansökan avvisas.

23 §
Hörande

För att utreda omständigheter i anslutning till förvärv av fartyg, kan registermyndigheten kalla en part eller någon annan person att på utsatt tid infinna sig personligen eller genom ombud hos registermyndigheten för att höras.

24 §
Vilandeförklaring

Ansökan skall, om fartyget annars skulle kunna registreras eller sökandens äganderätt inskrivas, lämnas vilande, om

1) förvärvet av fartyget eller dess giltighet enligt avtal eller någon annan rättshandling är beroende av villkor,

2) den rättshandling som förvärvet av fartyget grundar sig på inte har vunnit laga kraft,

3) någon annan har ansökt om inskrivning av äganderätten i samma fartyg före sökanden och båda har samma fångesman,

4) en tvist om förvärvets giltighet eller bättre rätt till fartyget är anhängig,

5) en anteckning om att fartyget är föremål för utmätning eller någon annan säkringsåtgärd har gjorts innan ansökan blev anhängig, eller

6) sökanden har beviljats kungörelse för inskrivning av äganderätten.

Sökanden skall föreläggas att inom viss tid ge in tilläggsutredning angående omständigheter som nämns i 1 mom. Vad 22 § stadgar om komplettering av ansökan gäller i fråga om ingivande av tilläggsutredning och i fråga om påföljderna av underlåtelse att förete sådan utredning.

Registermyndigheten kan också på eget initiativ ta upp en ansökan till behandling. Ansökan får dock inte avslås förrän sökanden har getts tillfälle att bli hörd.

25 §
Kungörelse

Om sökanden inte har företett fångeshandling enligt 20 § eller en bestyrkt avskrift av den, men gör det sannolikt att fångeshandlingen har förkommit eller förstörts och att förvärvet är lagligt, skall han beviljas kungörelse för inskrivning av äganderätten.

26 §
Förfarandet vid kungörelse

Sökanden skall förete utredning om de omständigheter som ligger till grund för hans ansökan om kungörelse.

Registermyndigheten skall i kungörelsen uppmana den, som anser sig ha bättre rätt till fartyget än ägaren, att inom tre månader från det kungörelsen har publicerats i officiella tidningen väcka talan mot sökanden vid äventyr att sökandens äganderätt kan inskrivas.

Sökanden skall publicera kungörelsen en gång i det första numret av officiella tidningen i något kvartal och en gång i en tidning med riksomfattande spridning. Kungörelsen skall av registermyndigheten dessutom delges de personer vilkas rätt kan beröras av inskrivningen av äganderätten och vilka myndigheten känner till.

Om talan inte har väckts inom utsatt tid eller om käromålet har förkastats genom ett utslag som vunnit laga kraft, eller om käromålet har avvisats, får sökandens äganderätt inskrivas.

27 §
Avslående av ansökan

Ansökan skall avslås, om

1) utredning som avses i 20 § 3 och 4 mom. inte har företetts och kungörelse enligt 25 § inte har begärts,

2) överlåtaren inte hade rätt att överlåta fartyget och en anteckning om denna inskränkning av förfoganderätten hade gjorts i registret före överlåtelsen, eller

3) det finns något annat hinder för registreringen av fartyget eller inskrivningen av äganderätten.

28 §
Avgörande i registerärenden och expedition

Ett registerärende avgörs genom att avgörandet antecknas i fartygsregistret. Om ärendet lämnas vilande eller myndigheten fattar ett därmed jämförbart beslut angående behandlingen av ärendet, skall anteckning om detta göras i registret. Avgörandets innehåll framgår av registret. Anteckningarna skall införas i registret utan dröjsmål.

Om ansökan avslås, ges ett särskilt beslut som skall motiveras. På sökandens begäran ges ett särskilt beslut också då ansökan lämnas vilande eller när ett därmed jämförbart beslut fattas angående ärendets behandling.

Över fartygs registrering ges ett nationalitetscertifikat. Beträffande andra åtgärder får sökanden såsom expedition ett nationalitetscertifikat, något annat intyg eller ett särskilt beslut.

29 §
Förfarandet vid registrering av fartygsbygge och inskrivning av äganderätten

Fartygsbyggets ägare kan ansöka om dess registrering.

Vid registreringen av ett fartygsbygge och inskrivning av äganderätten till det gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om registrering av fartyg och inskrivning av äganderätten till fartyg.

5 kap.

Avförande av fartyg ur fartygsregistret och fartygsbyggnadsregistret

30 §
Förutsättningar för avregistrering ur fartygsregistret

Fartygets ägare skall be om avregistrering av fartyget inom 30 dagar från det

1) fartyget inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering enligt 1 och 2 §§,

2) fartygets ägare har fått kännedom om att fartyget har förstörts och att det har förklarats vara odugligt för iståndsättning, eller

3) fartyget har försvunnit och det inte har avhörts inom den tid som stadgas i 71 § lagen om försäkringsavtal (132/33).

Har fartyget införts i registret med stöd av tillstånd av en myndighet, skall avregistrering begäras omedelbart då tillståndet upphör att gälla.

Har fartyget blivit utländskt, är även fartygets sista finska ägare skyldig att be om avregistrering av fartyget.

31 §
Registermyndighetens rätt att avregistrera fartyg

Om ägaren inte fullgör sin skyldighet enligt 30 §, får registermyndigheten självmant avföra fartyget ur registret på de grunder som nämns i paragrafen. Registermyndigheten skall innan fartyget avregistreras ge den i registret införda ägaren tillfälle att bli hörd.

Den i registret införda ägaren skall utan dröjsmål underrättas om registermyndighetens beslut om avregistrering av fartyget.

32 §
Tilläggsförutsättningar för avregistrering

Är ett fartyg intecknat eller har anteckning gjorts om att det är föremål för utmätning eller någon annan säkringsåtgärd, får det inte avföras ur registret utan skriftligt samtycke av inteckningshavarna eller den som ansökt om utmätning eller säkringsåtgärd.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte i fråga om överföring av ett fartyg från ett registerområde till ett annat.

Om fartyget tillhör ett partrederi och en andel i fartyget har övergått till en utlänning med sådan verkan att fartyget upphör att vara finskt, får registermyndigheten inte utan de övriga redarnas samtycke avregistrera fartyget förrän inlösningstiden enligt 36 § 3 mom. sjölagen har löpt ut.

33 §
Återställande av nationalitetscertifikat

Då ett fartyg har avförts ur fartygsregistret skall dess sista finska ägare återställa nationalitetscertifikatet till registermyndigheten.

34 §
Avregistrering av fartyg ur fartygsbyggnadsregistret

Den i fartygsbyggnadsregistret införda ägaren skall be om avregistrering av fartyget 60 dagar efter det att byggandet har slutförts.

Om ägaren inte fullgör sin skyldighet enligt 1 mom., får registermyndigheten självmant avföra fartyget ur registret. Vad som stadgas i 31 § skall därvid på motsvarande sätt tillämpas.

35 §
Tilläggsförutsättningar för avregistrering ur fartygsbyggnadsregistret

Om ett i Finland byggt fartyg som är infört i fartygsbyggnadsregistret är intecknat eller det har antecknats att det är utmätt eller föremål för någon säkringsåtgärd, får fartyget inte avföras ur fartygsbyggnadsregistret utan skriftligt samtycke av inteckningshavarna eller den som ansökt om utmätning eller om att säkringsåtgärd vidtas.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte i fråga om överföring av ett fartyg till det finska fartygsregistret.

Då ett fartyg som är infört i fartygsbyggnadsregistret avförs ur detta register och införs i fartygsregistret enligt denna lag, skall de anteckningar om inteckning, utmätning och andra sådana omständigheter angående fartyget som har antecknats i fartygsbyggnadsregistret överföras till fartygsregistret och antecknas vid fartyget.

6 kap.

Ändringssökande i registerärenden

36 §
Besvär

I registermyndighetens slutliga beslut angående registrering av fartyg eller inskrivning av äganderätten i fartyg samt i beslut genom vilka ärenden lämnats vilande, får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors hovrätt.

37 §
Besvärsanvisning

Har ett registerärende avgjorts på ett annat sätt än sökanden begärt, skall en skriftlig besvärsanvisning bifogas expeditionen. Registermyndigheten ger också på begäran besvärsanvisning.

38 §
Besvärstid

Tiden för anförande av besvär är 30 dagar från det sökanden har fått del av avgörandet. Ändringssökanden skall senast den dag då besvärstiden utgår tillställa registermyndigheten sin besvärsskrift, vid äventyr att han annars förlorar sin talan. Registermyndigheten skall omedelbart anteckna i registret att besvärsskriften har inlämnats.

39 §
Tillämpning av rättegångsbalken

Vid ändringssökande tillämpas, utöver vad denna lag stadgar, också i tillämpliga delar rättegångsbalken. Missnöje anmäls dock inte.

Registermyndigheten skall tillställa hovrätten en kopia av akten samt ett utdrag ur registret.

40 §
Ärendets behandling i fullföljdsdomstol

Fullföljdsdomstolen skall behandla registerärenden i brådskande ordning.

41 §
Meddelande om fullföljdsdomstolens avgörande och återförvisning av ärendet

Besvärsdomstolen skall utan dröjsmål meddela registermyndigheten sitt laga kraft vunna avgörande.

Registermyndigheten skall på eget initiativ uppta till behandling ett ärende som besvärsdomstolen har återförvisat.

7 kap.

Särskilda stadganden

42 §
Vite

Registermyndigheten får förena en förpliktelse enligt denna lag med vite och döma ut vite så som viteslagen (1113/90) stadgar.

43 §
Straffstadganden

En fartygsägare som

1) använder ett i 1 § nämnt fartyg i handelssjöfart innan fartyget har erhållit nationalitetscertifikat eller interimsnationalitetsbevis, eller

2) underlåter att inom stadgad tid lämna in ansökan enligt 15 §, ändringsanmälan enligt 16 § eller begäran i 30 och 34 §§ om fartygs avregistrering, eller

3) underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 33 § att återställa nationalitetscertifikat,

skall, om strängare straff inte stadgas någon annanstans, för förseelse mot fartygsregisterlagen dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller en förpliktelse som har meddelats eller ålagts med stöd av denna lag och som har förenats med vite kan inte dömas till straff för samma gärning.

44 §
Forum

Åtal för en förseelse som nämns i 43 § skall om förseelsen har skett utomlands eller under fartygets resa, prövas vid domstolen för den ort dit fartyget först anländer eller där fartygets hemort finns. I övrigt gäller vad som stadgas i rättegångsbalken.

45 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om registerföring och om registrering utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas att trafikministeriet meddelar detaljerade föreskrifter om registerföringen.

46 §
Fastställande av formulär

Formuläret för nationalitetscertifikat och interimsnationalitetsbevis samt de blanketter som används vid fartygsregistrering fastställs av trafikministeriet på framställan av registermyndigheten.

8 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

47 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 november 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

48 §
Övergångsstadganden

Sjöfartsstyrelsen överför de gällande registeruppgifterna från magistraternas fartygsregister till sitt fartygsregister och fartygsbyggnadsregister. För detta ändamål skall magistraterna tillställa sjöfartsstyrelsen alla sina fartygsregisterböcker och handlingar som gäller registrerade fartyg och fartygsbyggen.

Länsstyrelsen i landskapet Åland överför motsvarande uppgifter till sina register enligt denna lag.

Nationalitetscertifikat som fartyg har när denna lag träder i kraft skall inom ett år från ikraftträdandet återställas till registermyndigheten, som utan avgift ger fartyget ett nytt nationalitetscertifikat enligt denna lag.

RP 24/93
TrUB 4/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.