510/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73) 4 § 1 mom. 6 punkten,

sådan den lyder i lag av den 16 januari 1987 (29/87), samt

fogas till 16 § ett nytt 3 mom. och till 21 § ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Förrättare av inspektion eller undersökning äger rätt:


6) att inom en av honom utsatt skälig tid av arbetsgivaren, av en ensamföretagare som avses i 6 § 4 mom. lagen om skydd i arbete och av dem som nämns i 6 § 1 och 3 mom. i samma lag såväl muntligt som skriftligt få uppgifter som behövs för tillsynen.


16 §

Det förfarande som avses i denna paragraf kan riktas även mot ensamföretagare som avses i 6 § 4 mom. lagen om skydd i arbete.

21 §

Anmälan om inledande av arbete på ett gemensamt byggnadsställe görs av huvudentreprenören eller, om en sådan inte finns, av byggherren eller någon annan som styr eller övervakar två eller flera arbetsgivares verksamhet på det gemensamma byggnadsarbetsstället. Anmälan skall göras i fråga om varje arbetsplats där arbetet är avsett att pågå över en månad och där åtminstone tio personer arbetar, ensamföretagare inbegripna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari1994.

RP 249/92
ApUB 2/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.