509/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av lagen om skydd i arbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58) 6 § 2 mom., 7 § 1 och 2 mom., mellanrubriken före 18 §, 18 § 2 mom. och 49 § 1 mom., av dessa lagrum 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 16 januari 1987 (27/87), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 17 september 1976 (789/76), nya 3 och 4 mom., en ny mellanrubrik före 43 a § och en ny 43 a §, som följer:

6 §

Angående planerares skyldighet att iaktta denna lag stadgas i 40 b § och i fråga om byggandet dessutom i 43 a §.

Om skyldigheten att iaktta denna lag stadgas i 43 a § 2 och 4 mom. när det är fråga om en byggherre eller någon annan som styr eller övervakar två eller flera arbetsgivares verksamhet på ett gemensamt byggnadsarbetsställe.

Om skyldigheten för en ensamföretagare som mot ersättning utför arbete på ett gemensamt byggnadsarbetsställe att iaktta denna lag stadgas i 43 a § 3-5 mom.

7 §

På anhållan av allmän åklagare eller behörig arbetarskyddsmyndighet eller arbetsgivarnas eller arbetstagarnas centralorganisation skall arbetsrådet avgöra om arbete bör anses vara sådant att denna lag skall tillämpas samt om lagens 4, 5 eller 6 § skall tillämpas.

Arbetarskyddsmyndigheten skall, om en part yrkar det, hänskjuta en fråga som nämns i 1 mom. till arbetsrådet, om inte saken annars skall anses vara uppenbart klar.


Buller, skakningar och tryck
18 §

Nödvändiga skyddsåtgärder skall likaså vidtas då arbete utförs under sådant tryck som kan vara till men för arbetstagarens hälsaeller då arbetstagaren måste arbeta under sådana förhållanden att trycket avsevärt kanväxla.

Tilläggsskyldigheter för byggande
43 a §

I en plan som avses i 40 b § och som gäller byggande skall i behövlig utsträckning även beaktas hälsa och säkerhet för de arbetstagare som genomför planen.

Om ingen av arbetsgivarna på ett gemensamt byggnadsarbetsställe är huvudentreprenör, är byggherren eller någon annan som styr eller övervakar byggnadsprojektet skyldig att svara för organiseringen av den allmänna ledning och det samarbete mellan parterna som behövs med tanke på säkerhet och hälsa, för samordningen av verksamheten samt för den allmännaordningen och renligheten på arbetsplatsområdet.

En ensamföretagare som mot ersättning utför arbete på ett gemensamt byggnadsarbetsställe skall iaktta denna lag och med stöd av den meddelade föreskrifter om arbetstagarens kompetens, maskiner, anordningar och redskap som används i arbetet, arbetsmetoder samt hantering och förvaring av farliga ämnen.

Vid byggande skall arbetsgivaren och de som avses i 6 § 2-4 mom. se till att arbetet inte medför fara för dem som arbetar på byggnadsarbetsstället eller för någon annan som befinner sig inom arbetets verkningsområde.

Vid byggande skall arbetsgivaren och arbetstagarna samt ensamföretagaren samarbeta för att upprätthålla och förbättra arbetarskyddet på arbetsplatsen.

49 §

En arbetsgivare eller en i 4-6 §§ angiven person som bryter mot denna lag eller mot stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall för arbetarskyddsförseelse dömas till böter eller under försvårande omständigheter till fängelse i högst sex månader, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 249/92
ApUB 2/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.