504/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av reglementet för Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i reglementet av den 21 december 1925 för Finlands Bank (365/25) reglementets rubrik, 16 § 1 mom., 17 § 1 mom. 17, 20 och 21 punkten samt 2 mom., 21 §, 23 § 1 och 2 mom., 31 § 2 och 3 mom., 32 § och 35 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 16 § 1 mom. i lag av den 24 juni 1968 (348/68), 17 § 1 mom. 17 och 21 punkten, 21 § och 31 § 2 och 3 mom. i lag av den 25 mars 1966 (174/66), 17 § 1 mom. 20 punkten i lag av den 31 december 1968 (790/68), 17 § 2 mom. i lag av den 21 mars 1952 (142/52), 23 § 1 och 2 mom. i lag av den 22 december 1938 (440/38) och 32 § i lag av den 30 december 1965 (744/65), samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till 17 § 1 mom., sådant det lyder ändrat genom nämnda lagar av den 21 mars 1952, den 25 mars 1966 och den 31 december 1968 samt genom lagar av den 28 december 1962 och den 31 december 1986 (678/62 och 1060/86) en ny 23 punkt i stället för den 23 punkt som upphävts genom nämnda lag av den 31 december 1968 och till 35 § ett nytt 3 mom., som följer:

Lag

om Finlands Bank

1 §

Om finansinspektionen vid Finlands Bank stadgas i lagen om finansinspektionen (503/93).

16 §

Bankens förvaltning och skötsel ankommer på direktionen, om inte särskilda uppgifter i denna lag förbehålls bankfullmäktige eller annat följer av lagen om finansinspektionen. Direktionen består av en ordförande och högst fem ledamöter.


17 §

Det ankommer på bankfullmäktige:


17) att utnämna direktörer och föreståndare för avdelningskontor och medlemmarna i finansinspektionens direktion samt att förordna en ordförande och en vice ordförande för finansinspektionens direktion och en ställföreträdare för direktören för finansinspektionen;


20) att fastställa löneförmånerna för medlemmarna i direktionen, direktören för finansinspektionen och bankens befattningshavare, fastställa arvodena för medlemmarna i finansinspektionens direktion samt avgöra andra löne- och understödsärenden;

21) att avgöra frågor om avstängning från tjänsteutövning och disciplinära ärenden som gäller en medlem av direktionen, finansinspektionens direktör, en direktör eller en föreståndare för ett avdelningskontor;


23) att fastställa finansinspektionens arbetsordning.

Ärenden som avses i 1 mom. 1-8 och 14-18 punkten och likaså de ärenden som nämns i 19-22 punkten skall, om de inte gäller medlemmar av direktionen, behandlas på framställning av direktionen. De ärenden som nämns i 17 och 23 punkten och gäller finansinspektionen skall, med undantag av utnämnande av medlemmarna i finansinspektionens direktion, behandlas på framställning av finansinspektionens direktion.


21 §

I banken finns, förutom direktionsmedlemstjänster, inom ramen för den av bankfullmäktige fastställda avlöningsstaten, direktörs- och kontorsföreståndarbefattningar samt andra fasta befattningar.

23 §

Direktionens ordförande och ledamöter utnämns av republikens president med öppet brev. Då en sådan tjänst blir ledig, skall bankfullmäktige vidta åtgärder för att få tjänsten besatt och hos statsrådet göra en framställning om utnämnande av en lämplig person till den.

Bankens befattningshavare, som inte utnämns av bankfullmäktige, förordnas eller antas av direktionen eller av den förman direktionen ombetrott denna uppgift.

31 §

Är en befattningshavare i banken som inte är direktör eller föreståndare för ett avdelningskontor åtalad för brott eller rannsakas han för brott, kan direktionen besluta att han för den tid åtalet eller rannsakningen varar skall avstängas från tjänsteutövningen och delvis eller helt gå miste om sina löneförmåner. Bankfullmäktige har samma befogenhet, om en medlem av direktionen, en direktör eller en föreståndare för ett avdelningskontor är under åtal eller rannsakning.

Har någon annan befattningshavare än en direktör eller en föreståndare för ett avdelningskontor gjort sig skyldig till ett tjänstefel som inte kräver att han avskedas från befattningen eller att han åtalas vid en domstol, skall direktionen antingen enskilt genom sin ordförande varna honom eller vid sitt sammanträde för anteckning i protokollet tillrättavisa honom eller avstänga honom från tjänsteutövningen för högst två månader och samtidigt bestämma om och i vilken mån han skall gå miste om sin lön under nämnda tid. I fråga om direktörerna och föreståndarna för avdelningskontoren har bankfullmäktige samma disciplinära makt.

32 §

Åtal för tjänstefel mot en bankfullmäktig och medlem i direktionen behandlas i första instans av Helsingfors hovrätt.

35 §

Bankfullmäktige, revisorerna och diskontokontrollanterna samt medlemmarna av direktionen och bankens befattningshavare är förpliktade att hemlighålla allt, som angår enskildas förhållande till banken eller finansinspektionen eller som med hänsyn till bankens fördel inte får röjas. Direktionen är likväl vid behov berättigad att befullmäktiga någon av sina medlemmar att överlägga med föreståndare för annan bankinrättning om en kunds kredit.


En bank är berättigad att lämna uppgifter som avses i 1 mom. till finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 319/92
EkUB 18/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.