503/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Befogenhet

Tillsyn över finansmarknaden och dem som är verksamma på den utövas av finansinspektionen vid Finlands Bank så som stadgas i denna lag och så som följer av den övriga lagstiftning som gäller finansmarknaden samt de internationella förpliktelser som binder Finland.

Om tillsynen över försäkrings- och pensionsanstalter stadgas särskilt.

2 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag depositionsbanker, depositionsbankernas säkerhetsfonder, utländska kreditinstituts representationskontor och filialkontor, kreditinstitut som avses i lagen om finansieringsverksamhet (1544/91), fondbolag, värdepappersförmedlingsföretag, fondbörser, sammanslutningar av värdepappersförmedlare enligt 3 kap. 13 § värdepappersmarknadslagen (495/89), optionsföretag, marknadsgaranter på options- och terminsmarknaden, mäklare, det andelslag som har hand om aktiecentralregistret, värdeandelsföreningen och registeransvariga för värdeandelsregister som har fått koncession, pantlåneinrättning samt stiftelse som avses i 6 § lagen om ombildning av sparbank till bank i aktiebolagsform (972/92).

3 §
Stadganden som skall tillämpas

Om finansinspektionen stadgas i denna lag. Lagen om Finlands Bank (365/25) och andra författningar som gäller Finlands Bank skall dessutom tillämpas på finansinspektionens förvaltning, om inte något annat stadgas i denna lag.

Lagen om förvaltningsförfarande (598/82) och lagen om åtgärder som gäller myndigheternas föreskrifter och anvisningar (573/89) skall tillämpas på finansinspektionen.

4 §
Arbetssätt

Finansinspektionen sköter sina uppgifter bland annat genom att

1) övervaka att tillsynsobjekten utövar sin verksamhet enligt lagar, förordningar och myndigheternas föreskrifter och anvisningar samt bolagsordningen, stadgarna eller reglementet för dem,

2) meddela tillsynsobjekten föreskrifter som gäller iakttagandet av de stadganden som gäller dem samt genom att meddela tillsynsobjekten, sammanslutningar av dem och andra som är verksamma på finansmarknaden de allmänna anvisningar som behövs med tanke på tillsynen,

3) inspektera tillsynsobjekten så ofta och i den omfattning som tillsynen kräver,

4) leda och övervaka sparbanks- och andelsbanksinspektionens verksamhet,

5) följa förhållandena på finansmarknaden och göra framställningar om åtgärder som ändringar i dem kan kräva samt

6) samarbeta med andra myndigheter som utövar tillsyn över finansmarknaden.

2 kap.

Förvaltning

5 §
Riksdagens bankfullmäktige

Riksdagens bankfullmäktige har endast förvaltningsuppgifter vid finansinspektionen enligt denna lag och lagen om Finlands Bank.

6 §
Finansinspektionens direktion

Finansinspektionen har en direktion, som består av finansinspektionens direktör och två andra medlemmar. De två direktionsmedlemmarna och deras personliga suppleanter utnämns av riksdagens bankfullmäktige för tre år i sänder på förslag av Finlands Bank och finansministeriet.

På förslag av social- och hälsovårdsministeriet utnämner bankfullmäktige en extra medlem i direktionen och en personlig suppleant för honom med tanke på behandlingen av sådana ärenden i direktionen som gäller samarbete mellan finansinspektionen och social- och hälsovårdsministeriet vid tillsynen över en sådan koncern som består av både depositionsbank eller kreditinstitut och försäkringsbolag.

Direktionens ordförande och viceordförande förordnas av bankfullmäktige.

Direktion är beslutsför när den är fulltalig. Då i 2 mom. nämnda ärenden behandlas skall den extra medlemmen vara närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

7 §
Direktionens uppgifter

Finansinspektionens direktion skall

1) för finansinspektionen fastställa anvisningar om tillsynen i ärenden som är betydande eller principiella och vittgående med tanke på tillsynen eller som annars är av allmän betydelse; då direktionen fastställer anvisningarna skall den beakta de allmänna anvisningar som Finlands Banks direktion meddelat om upprätthållande av en stabil finansmarknad,

2) fastställa de föreskrifter och anvisningar som skall meddelas tillsynsobjekten och som direktionen inte har överfört att fastställas av direktören,

3) bestämma tillsynsavgifterna,

4) sörja för att samarbetet mellan de myndigheter som övervakar finansmarknaden utvecklas,

5) framlägga finansinspektionens arbetsordning för bankfullmäktige för fastställelse,

6) behandla finansinspektionens årliga budget,

7) anta och avsätta de högsta tjänstemännen vid finansinspektionen, med undantag av direktören,

8) fatta beslut i ärenden som gäller avstängning från tjänsteutövning och i disciplinära ärenden när det gäller andra tjänstemän än direktören,

9) avgöra sådana ärenden som gäller den interna förvaltningen vid finansinspektionen och som enligt arbetsordningen skall avgöras av direktionen,

10) döma ut vite som finansinspektionen har förelagt samt

11) avgöra sådana vittgående och principiellt viktiga ärenden som direktören har överfört till direktionen för behandling.

8 §
Finansinspektionens direktör

Vid finansinspektionen finns en tjänst som finansinspektionens direktör.

Verksamheten vid finansinspektionen leds, besluten fattas och andra än de högsta tjänstemännen antas och avsätts av finansinspektionens direktör. Ställföreträdare för direktören då han har förhinder är en av bankfullmäktige för detta uppdrag förordnad tjänsteman vid finansinspektionen.

Direktören skall sköta alla de ärenden som inte hör till direktionens uppgifter enligt 7 §.

Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter kan ingå i arbetsordningen.

Finansinspektionens direktör utnämns av republikens president med öppet brev. När tjänsten som finansinspektionens direktör förklaras ledig skall bankfullmäktige vidta åtgärder för att få tjänsten besatt och hos statsrådet göra en framställning om utnämnande av en lämplig person till den.

9 §
Arbetsordning

Om behandlingen av förvaltningsärenden och beslutsfattandet vid finansinspektionen, tjänstemännens uppgifter och andra ärenden som gäller den interna förvaltningen bestäms närmare i arbetsordningen, som fastställs av bankfullmäktige och publiceras i Finlands författningssamling.

3 kap.

Tillsynsbefogenheter

10 §
Sammankallnings- och närvarorätt

En företrädare för finansinspektionen har rätt att i fråga om ett tillsynsobjekt närvara vid de organs sammanträden som utövar beslutanderätt och sköter förvaltningen samt att vid behov sammankalla dem. Företrädaren för finansinspektionen har rätt att yttra sig på mötet och att få de anmärkningar som han anser att det finns anledning till antecknade i protokollet.

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas även på fondandelsägarstämma enligt lagen om placeringsfonder (480/87).

11 §
Granskningsrätt och rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har rätt att på ett förrättningsställe som hör till ett tillsynsobjekt eller ett i 4 mom. avsett företag för granskning få tillgång till de handlingar och andra dokument som gäller tillsynsobjektet och dess kunder och som anses vara behövliga för utförandet av uppdraget. Finansinspektionen har även rätt att för granskning få tillgång till tillsynsobjektets databehandlingssystem och andra system samt kassa och övriga tillgångar.

Tillsynsobjektet skall dessutom utan obefogat dröjsmål tillställa finansinspektionen de anmälningar och utredningar som den begär och som är behövliga för tillsynen.

Finansinspektionen har rätt att av tillsynsobjektets revisorer få alla sådana uppgifter, handlingar, övriga dokument och kopior som revisorerna har i sin besittning och som gäller tillsynsobjektet och är behövliga för tillsynen samt kopior av revisorernas promemorior, protokoll och andra handlingar som har uppkommit i samband med revisionen och gäller tillsynsobjektets verksamhet.

Finansinspektionen har dessutom rätt att för tillsynen över ett tillsynsobjekt få behövliga uppgifter av

1) ett företag i vilket tillsynsobjektet eller, om tillsynsobjektet är moderföretag, tillsynsobjektet eller dess dotterföretag ensamt eller tillsammans med ett annat dotterföretag har bestämmanderätt enligt 22 b § bokföringslagen (655/73) eller betydande inflytande enligt 19 § bokföringsförordningen (1575/92) samt

2) ett företag som i förhållande till tillsynsobjektet har bestämmanderätt enligt 22 b § bokföringslagen.

Finansinspektionen har rätt att få kopior av de dokument som avses i denna paragraf.

12 §
Särskild granskning

För utredande av en med tanke på tillsynen nödvändig fråga kan finansinspektionen förordna en eller flera inspektörer att utföra särskild granskning av ett tillsynsobjekts verksamhet.

Den som utför särskild granskning har de rättigheter som nämns i 11 §.

Finansinspektionen fastställer det arvode som av tillsynsobjektets medel skall betalas till den som utför särskild granskning. Finansinspektionen skall betala arvode som inte kan indrivas hos tillsynsobjektet.

13 §
Verkställighetsförbud

Finansinspektionen kan förbjuda verkställigheten av ett beslut, en åtgärd eller något annat förfarande som i fråga om tillsynsobjektet har fattats eller planerats vid ett möte som hållits av de organ vilka utövar beslutanderätt och sköter förvaltningen eller vid en placeringsfonds fondandelsägarstämma, om beslutet, åtgärden eller förfarandet står i strid med lag eller förordning eller med stöd därav meddelade föreskrifter eller i strid med tillsynsobjektets bolagsordning, fastställda reglemente eller stadgar.

Om tillsynsobjektet självt eller med anlitande av ett företag som avses i 11 § 4 mom. eller annars på grundval av ett avtal med tredje part har verkställt ett beslut eller vidtagit en åtgärd eller annars förfarit i strid med 1 mom., kan finansinspektionen ålägga tillsynsobjektet att vidta åtgärder för återkallande av verkställigheten eller rättelseåtgärder.

14 §
Bokföringsföreskrifter och begränsning av vinstanvändningen

Finansinspektionen har rätt att meddela tillsynsobjekten föreskrifter som gäller deras bokföring.

Anser finansinspektionen att ett tillsynsobjekt, för vilket i lag har fastställts ett soliditetskrav, inte har gjort tillräckliga avskrivningar eller reserveringar i sitt bokslut, kan finansministeriet på framställning av finansinspektionen och efter att ha hört tillsynsobjektet begränsa dess dividendutdelning eller användning av årsvinsten för andra ändamål än stärkande av dess soliditet.

15 §
Tillsättande av ombud

Finansinspektionen kan tillsätta ett ombud att övervaka ett tillsynsobjekts verksamhet, om det i skötseln av detta har förekommit oskicklighet, oaktsamhet eller missbruk eller om någon annan särskild orsak förutsätter det. Finansinspektionen fastställer det arvode som skall betalas till ombudet av tillsynsobjektets medel. Finansinspektionen skall betala arvode som inte kan indrivas hos tillsynsobjektet.

Om ett tillsynsobjekt har försatts i konkurs, kan finansinspektionen förordna ett ombud att övervaka konkursboets förvandling i pengar. Finansinspektionen fastställer ombudets arvode som skall betalas av tillsynsobjektets medel i enlighet med vad konkursstadgan föreskriver om arvoden till gode män och sysslomän.

Vid utförandet av sitt uppdrag har ombudet de rättigheter som nämns i 10 och 11 §§.

16 §
Ändring och återkallande av tillstånd

Om ett tillsynsobjekt väsentligt har brutit mot villkoren i ett tillstånd som finansinspektionen eller finansministeriet har beviljat eller om de omständigheter under vilka tillståndet beviljades väsentligt har förändrats, kan finansinspektionen ändra villkoren i sitt tillstånd eller återkalla det eller göra en framställning till finansministeriet om att ändra villkoren i tillståndet eller återkalla det, om tillståndet har beviljats av ministeriet.

4 kap.

Stadganden som gäller finansinspektionens tjänstemän

17 §
Jäv

En medlem, suppleant och en extra medlem av direktionen vid finansinspektionen samt en tjänsteman vid finansinspektionen skall i sin uppgift vara oberoende av tillsynsobjektet och han får inte höra till förvaltningsrådet, styrelsen, direktionen, fullmäktige eller principalerna för ett tillsynsobjekt eller vara revisor eller anställd i ett sådant.

Medlemmarna i finansinspektionens direktion, deras suppleanter, extra medlemmar av direktionen samt tjänstemännen vid finansinspektionen skall till den förteckning som förs av finansinspektionens direktion anmäla kredit som de har upptagit i ett tillsynsobjekt och borgensförbindelse eller annan ansvarsförbindelse som tillsynsobjektet har ingått för dem.

En medlem, suppleant och extra medlem i direktionen samt en tjänsteman vid finansinspektionen omfattas av en anmälningsskyldighet till den förteckning som nämns i 2 mom., i motsvarighet till 5 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen. Dessutom skall de iaktta stadgandena i 4 kap. 10 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen om begränsningar i handeln.

18 §
Tystnadsplikt

En medlem, suppleant och extra medlem i direktionen samt en tjänsteman vid finansinspektionen och andra som på uppdrag av finansinspektionen utför något uppdrag är skyldiga att hålla hemligt vad de i sin tillsynsverksamhet fått veta om den ekonomiska ställningen för ett tillsynsobjekt eller för någon annan, deras affärs- eller yrkeshemligheter eller enskildas personliga omständigheter, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har stadgats ger sitt samtycke till att detta röjs.

19 §
Rätt att lämna uppgifter

Utan hinder av tystnadsplikten enligt 18 § har finansinspektionen rätt att lämna uppgifter till en annan myndighet som övervakar finansmarknaden eller till en sådan sammanslutning som i det egna landet med stöd av lag sköter uppgifter som motsvarar dem som finansinspektionen har samt sådana uppgifter till statens säkerhetsfond, förundersökningsmyndighet och åklagarna och till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få uppgifter som behövs för att de skall kunna utföra sina uppdrag.

Visar det sig att en och samma gäldenär har lämnat betydande förbindelser till eller har betydande förpliktelser mot olika tillsynsobjekt, eller finns det skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten skada, har finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta.

5 kap.

Särskilda stadganden

20 §
Tillsynsavgift

För täckande av kostnaderna för finansinspektionens verksamhet skall tillsynsobjekten betala en tillsynsavgift.

Då avgifterna bestäms skall lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) iakttas.

Vid dröjsmål med betalningen uppbärs dröjsmålsränta på avgiften enligt 4 § 1 mom. räntelagen (633/82).

En avgift som har fastställts med stöd av denna lag får jämte ränta indrivas utan dom eller utslag i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

21 §
Behandling av ärenden i statsrådet

Behandlingen i statsrådet av ärenden som gäller finansinspektionen ankommer på finansministeriet.

22 §
Tjänsteåtal

Åtal för tjänstefel mot finansinspektionens direktör eller någon annan medlem av direktionen behandlas i första instans av Helsingfors hovrätt.

Om finansinspektionens direktör eller någon annan medlem av direktionen står under åtal för brott eller är föremål för utredning av brott, kan bankfullmäktige förordna att han för den tid åtalet eller utredningen varar skall avstängas från tjänsteutövningen och att han delvis eller helt skall gå miste om sina löneförmåner. Om någon annan tjänsteinnehavare än finansinspektionens direktör eller en medlem av direktionen har gjort sig skyldig till tjänstefel som inte kräver att han skall skiljas från tjänsten eller att han åtalas vid en domstol, skall finansinspektionens direktion antingen enskilt genom sin ordförande varna honom eller vid sitt sammanträde för anteckning i protokollet tillrättavisa honom eller avstänga honom från tjänsteutövningen för högst två månader och samtidigt bestämma om och i vilken mån han skall gå miste om sin lön under denna tid.

23 §
Vite

Har ett tillsynsobjekt eller den som har handlat på uppdrag av ett tillsynsobjekt inte i sin verksamhet följt lag eller förordning eller med stöd därav meddelade beslut och föreskrifter eller sin bolagsordning, sina stadgar eller sitt reglemente, kan finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet att fullgöra sin skyldighet enligt dem.

Finansinspektionen dömer ut vitet.

24 §
Ändringssökande

Ändring i finansinspektionens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar om anförande av besvär över beslut av statsrådet eller ett ministerium.

Ett beslut av finansinspektionen i vilket ändring har sökts är trots besvären i kraft tills vidare, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat eller annorlunda stadgas i saken någon annanstans.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

25 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1993 och genom den upphävs lagen den 28 december 1990 om bankinspektionen (1273/90) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

26 §
Övergångsstadganden

Tjänsterna vid bankinspektionen dras in då denna lag träder i kraft.

Finansinspektionen fortsätter bankinspektionens verksamhet och bankinspektionens tillgångar och skulder överförs på Finlands Bank, som svarar för bankinspektionens samtliga avtalsförpliktelser sedan lagen har trätt i kraft.

En tjänsteinnehavare som är anställd vid bankinspektionen kan utnämnas till en tjänst eller befattning vid finansinspektionen utan att den förklaras ledig.

Den tid som räknas en tjänsteman enligt 3 mom. till godo som anställning hos bankinspektionen vid fastställandet av hans anställningsvillkor räknas honom till godo i hans anställningsvillkor vid finansinspektionen.

Vad som annars stadgas eller bestäms om bankinspektionen tillämpas sedan denna lag har trätt i kraft på finansinspektionen.

RP 319/92
EkUB 18/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.