500/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av kommunala vallagen

I enlighet med riksdagens beslut upphävs i kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72) 100 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 3 maj 1985 (372/85),

ändras 8 § 2 mom., 70 § 3 mom., 73 §, 74 f § 6 mom., 93, 95 och 97 §§ samt 100 § 1 mom.,

av dessa lagrum 8 § 2 mom. och 74 f § 6 mom. sådana de lyder i lag av den 18 maj 1990 (436/90), 70 § 3 mom. samt 93 och 95 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 3 maj 1985, 97 § sådan den lyder i lag av den 22 maj 1992 (436/92) och 100 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 januari 1988 (82/88), samt fogas till 66 § sådan den lyder i nämnda lag av den 3 maj 1985, ett nytt 2 mom. som följer:

8 §

Till varje basförteckning skall för var och en fogas ett meddelande på kort, på vilket skall antecknas hans fullständiga namn, de två sista siffrorna i hans födelseår och den adress för honom som var känd då förteckningarna skrevs ut samt uppgift om i vilket röstningsområde han har upptagits i vallängden, var och när vallängden hålls framlagd samt var och när valförrättningen äger rum. Utom detta får kortet endast innehålla anvisningar om dess användning, om rättelse av fel som möjligen framgår av kortet och om hur röstningen går till samt ett meddelande om förhandsröstningen. Meddelandet på kort skall utformas så att det kan användas som följebrev vid förhandsröstning som avses i 7 kap.


66 §

Som följebrev kan användas det i 8 § 2 mom. nämnda meddelandet på kort.

70 §

Röstande som använder meddelandet på kort som följebrev skall endast avge en i 2 mom. 1 punkten nämnd förklaring.

73 §

Valförrättaren och valbestyrelsen skall tillse att ytterkuvertet ofördröjligen vidarebefordras.

74 f §

Utöver vad detta kapitel stadgar om hemmaröstning och förfarandet vid den gäller i tillämpliga delar 66 § 1 mom., 67 §, 68 § 2 och 3 mom., 69 §, 70 § 1 mom., 71 § 1 och 2 mom., 72 § 2 mom. samt 74 §. En röstande som överlåter ett i 8 § 2 mom. nämnt meddelande på kort för att fogas till följebrevet skall endast avge en i 70 § 2 mom. 1 punkten nämnd förklaring.

93 §

Förordnas med anledning av besvär att nya val skall förrättas, skall den kommunala centralvalnämnden utan dröjsmål vidta åtgärder för förrättande av valen. Angående nya val gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om ordinarie val. Genom de upphävda valen utsedda fullmäktige kvarstår i sina uppdrag tills resultatet av de nya valen offentliggjorts.

95 §

Infaller annan än för valförrättningen eller fastställandet av valresultat stadgad eller i 43 § 1 mom. nämnd dag på helgdag eller helgfri lördag eller midsommar- eller julaftonen, anses följande vardag vara den föreskrivna dagen.

97 §

Då förordnande om nya val har utfärdats eller ny tid har satts ut för förrättande av val, sker förhandsröstning endast i den kommun som förordnandet gäller. På de av Post- och televerkets anstalter som är förhandsröstningsställen förrättas härvid dock inte förhandsröstning på nyårsaftonen eller nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen, första maj, pingstdagen, midsommaraftonen eller midsommardagen, självständighetsdagen, julaftonen, juldagen eller annandag jul.

100 §

De kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas samt de i 74 b § 1 mom. nämnda valförrättarnas alla utgifter betalas av kommunerna, men röstsedlarna samt i 66 § och 72 § 2 mom. nämnda förhandsröstningshandlingar bekostas med statens medel. Även postavgifterna för meddelandena på kort och ytterkuverten och alla kostnader för de i 61 § nämnda valförrättarna betalas med statens medel.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 29/93
GrUB 2/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.