488/1993

Given i Helsingfors den 11 juni 1993

Lag om ändring av 2 och 5 §§ lagen om fiskeriförsäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 23 juli 1958 om fiskeriförsäkringsföreningar (331/58) 2 § 1 mom. och 5 § 1 mom.,

sådana de lyder, 2 § 1 mom. delvis ändrat genom lag av den 22 september 1967 (425/67) och 5 § 1 mom. i lag av den 10 december 1965 (635/65), som följer:

2 §

En fiskeriförsäkringsförening är på de villkor som anges i eller bestäms med stöd av denna lag skyldig att på ansökan meddela försäkring för fiskeredskap och annan utrustning som ägs av personer som räknas till fiskarbefolkningen i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller personer som är jämförbara med dem, liksom även för fiskeredskap och annan utrustning som ägs av företag som de har grundat för idkande av fiskerinäring. Försäkring får dock endast beviljas fiskare som är varaktigt bosatt i Finland samt sådana företag som bedriver fisket utgående från ett stationärt driftställe i Finland. Försäkring skall beviljas för följande slag av fiskeredskap och annan utrustning:

1) av egentliga fiskbragder av garn knutna fångstredskap, lax- och långrevar samt till dessa redskap hörande ankaren, linor och övrig tilläggsutrustning som fästs vid dem,

2) i Finland registrerade fiskefartyg och fiskebåtar, samt

3) för vinterfiske på is avsedda fortskaffnings- och transportmedel, fiskehyddor samt flyt- och draganordningar för not.


5 §

Fiskeriförsäkringsföreningen skall i försäkringsavtalet förbinda sig att ersätta skada på försäkrad fiskeriutrustning, när sådan vid fiske, under fångstfärd, i hamn, i ett fartyg för ankar eller på någon annan förvaringsplats, vid transport av fisk eller vid räddning av människoliv eller materiel har förstörts, försvunnit eller skadats.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 214/92
JsUB 5/93

Helsingfors den 11 juni 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.