477/1993

Given i Helsingfors den 28 maj 1993

Lag om moderskapsunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

För att främja moderns och barnets hälsa och välbefinnande betalas till kvinnor som är bosatta i Finland enligt denna lag moderskapsunderstöd av statsmedel. Lagen tillämpas dock inte på personer som hör till en främmande stats beskickning, handelsrepresentation eller konsulat eller på deras tjänstepersonal, till den del det är fråga om utländska medborgare.

En kvinna och hennes minderåriga barn anses också vara bosatta i Finland, om de är finska medborgare och kvinnan tjänstgör vid finsk diplomatisk eller handelsrepresentation eller utsänd konsuls konsulat eller vid Förenta Nationerna, en därtill ansluten specialorganisation eller en därmed jämförbar annan internationell organisation eller är i personlig tjänst hos någon som är verksam i sådana uppgifter eller tjänstgör ombord på ett finskt fartyg eller studerar vid högskola eller annan läroanstalt. Rätt till understöd föreligger också om orsaken till vistelsen utomlands är ordinarie tjänstgöring med karaktär av huvudsyssla i ett sådant finskt samfund eller en sådan annan sammanslutning, stiftelse eller anstalt som har hemort i Finland.

2 §
Rätt till understöd

Berättigad till moderskapsunderstöd är en kvinna vars havandeskap har varat minst 154 dagar. En förutsättning för erhållande av understödet är dessutom att kvinnan före utgången av den fjärde månaden av havandeskapet har genomgått hälsoundersökning på en hälsovårdscentral eller en läkares mottagning. Folkpensionsanstalten kan dock av särskilda skäl, efter att vid behov ha hört det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen (710/82), bevilja understöd trots underlåtelse att genomgå hälsoundersökning.

Avlider en till understöd berättigad kvinna innan understödet har betalts ut, skall understödet betalas för vården av barnet.

3 §
Understöd till adoptivföräldrar och adoptanter

Utan hinder av 1 § 1 mom., 2 § och 8 § 2 mom. är också en adoptivförälder eller adoptant med hemort i Finland berättigad till moderskapsunderstöd av statsmedel, då ett barn som inte fyllt ett år har placerats hos adoptanten på det sätt som avses i adoptionslagen (153/85). Vid internationell adoption förutsätter erhållande av moderskapsunderstöd dessutom, med undantag av adoption mellan medborgare i de nordiska länderna, att adoptivföräldern eller adoptanten har beviljats ett sådant tillstånd av nämnden för adoptionsärenden som avses i 25 § 1 mom. adoptionslagen.

En adoptivförälder eller adoptant som önskar få moderskapsunderstöd skall ansöka om det innan barnet fyller ett år.

4 §
Verkställighet

Folkpensionsanstalten sköter uppgifterna enligt denna lag.

Om inte något annat stadgas i denna lag tillämpas vid verkställigheten av lagen i tillämpliga delar vad sjukförsäkringslagen (364/63) stadgar om verkställigheten av moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning.

5 §
Finansiering. Förskottsbetalning

De direkta kostnaderna för moderskapsunderstödet och tillhandahållandet av det ersätts inom ramen för ett anslag som reserveras för ändamålet i den årliga statsbudgeten.

Folkpensionsanstalten skall senast den 20 varje månad meddela staten det belopp som enligt folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av moderskapsunderstöden för följande månad. Staten skall månatligen i förskott betala detta belopp till folkpensionsanstalten den nästsista bankdagen i den månad som föregår betalningsmånaden. Senast den 20 i månaden efter den månad då moderskapsunderstöden har betalts skall folkpensionsanstalten meddela staten det sammanlagda beloppet av de moderskapsunderstöd som betalades månaden innan. Skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de moderskapsunderstöd som betalts under en kalendermånad och förskottet för samma månad beaktas när förskottet för den andra månaden efter betalningsmånaden bestäms.

6 §
Verksamhetsutgifter

Andra än i 5 § avsedda verksamhetsutgifter som den allmänna verkställigheten av denna lag orsakar räknas som verksamhetsutgifter för folkpensionsanstalten.

7 §
Moderskapsunderstöd. Beslut om moderskapsförpackningen

Moderskapsunderstödet uträttas för varje barn enligt understödstagarens anmälan antingen i form av en moderskapsförpackning eller i pengar.

Statsrådet fastställer moderskapsunderstödets storlek.

Folkpensionsanstalten bestämmer med hänsyn till understödstagarens och det nyfödda barnets behov om innehållet i moderskapsförpackningen.

8 §
Ansökan. Utgivande av understödet

Moderskapsunderstöd söks hos folkpensionsanstaltens lokalbyrå.

Understödet skall sökas senast två månader före den beräknade nedkomsten. Understödet kan dock beviljas fastän det inte har sökts inom den stadgade tiden, om det trots förseningen vore oskäligt att avslå ansökan.

Moderskapsunderstödet utges före nedkomsten eller snarast möjligt därefter.

9 §
Utgivningssätt. Förlust av understödet

I pengar betalas moderskapsunderstödet in på det konto i ett penninginstitut i Finland som den som är berättigad till understödet meddelar. På begäran av den understödsberättigade kan understödet dock även betalas på något annat sätt.

Moderskapsförpackningen levereras per post eller på något annat sätt som folkpensionsanstalten bestämmer enligt den adress i Finland som den som är berättigad till understöd meddelar.

Mottagaren går miste om ett understöd som inte har lyfts eller mottagits inom sex kalendermånader från utgången av den kalendermånad under vilken det har kunnat lyftas, om det inte av särskilda skäl anses skäligt att besluta något annat.

10 §
Återkrav

Om moderskapsunderstöd har utgivits utan grund skall det återkrävas. Ett understöd som utgivits i form av en moderskapsförpackning återkrävs till samma belopp som det understöd i pengar som betalades vid den tidpunkt då understödet söktes. Ett moderskapsunderstöd kan dock inte återkrävas, om det utgivits tidigare än fem år före det orsaken till utgivandet utan grund kom fram.

Återkrav kan frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt och om det att understödet uträttades utan grund inte berodde på svikligt förfarande av understödstagaren eller dennes företrädare.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas såsom en dom med laga kraft.

11 §
Ändringssökande

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det hos socialförsäkringsnämnden och den som är missnöjd med socialförsäkringsnämndens beslut hos prövningsnämnden. Om socialförsäkringsnämnden och prövningsnämnden stadgas i sjukförsäkringslagen. I prövningsnämndens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Besvärsskriften skall lämnas in till folkpensionsanstaltens lokalbyrå senast den 30 dagen efter den dag då den som söker ändring har fått del av beslutet.

Folkpensionsanstaltens beslut skall trots ändringssökande följas till dess saken har avgjorts genom ett beslut med laga kraft.

12 §
Självrättelse

Folkpensionsanstalten skall behandla besvären som rättelseärenden. Om folkpensionsanstalten till alla delar godkänner kraven i de besvär som har anförts hos anstalten, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. Ändring i detta beslut får sökas på det sätt som stadgas i 11 §.

Om folkpensionsanstalten inte kan rätta ett överklagat beslut på det sätt som anges i 1 mom. skall den inom 30 dagar från besvärstidens utgång för behandling tillställa den behöriga besvärsinstansen besvärsskriften och sitt utlåtande.

Avvikelser från den tid som anges i 2 mom. kan göras, om inhämtandet av tilläggsutredning som behövs på grund av besvären det kräver. Den som söker ändring skall härvid utan dröjsmål underrättas om inhämtandet av tilläggsutredningen. Besvärsskriften skall dock alltid lämnas in till den behöriga besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

13 §
Rättelse och undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut som folkpensionsanstalten meddelat med stöd av denna lag baserar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt skall folkpensionsanstalten, efter att ha berett sökanden tillfälle att bli hörd, rätta beslutet.

Om ett lagakraftvunnet beslut som socialförsäkringsnämnden eller prövningsnämnden har meddelat med stöd av denna lag är felaktigt på det sätt som avses i 1 mom. skall socialförsäkringsnämnden eller prövningsnämnden, efter att ha berett sökanden tillfälle att bli hörd, på motsvarande sätt undanröja det lagakraftvunna beslutet och ta upp ärendet till ny behandling eller förordna att det skall tas upp till ny behandling.

14 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Den som ansöker om moderskapsunderstöd är skyldig att meddela folkpensionsanstaltens lokalbyrå de uppgifter som behövs för beviljande av understödet, så som folkpensionsanstalten bestämmer.

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfunds myndigheter samt sjukhus och andra vårdinrättningar är skyldiga att avgiftsfritt lämna folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag uppgifter som de förfogar över och som behövs för avgörande av ärenden som gäller moderskapsunderstöd.

Folkpensionsanstalten har när den avgör ärenden enligt denna lag rätt att också använda uppgifter som den erhållit för avgörande av andra förmåner som den har hand om.

15 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Moderskapsunderstöd får inte utmätas eller indrivas som ersättning för kostnader för socialservice enligt socialvårdslagen.

Ett avtal som avser att överföra en rättighet enligt denna lag på någon annan är ogiltigt.

16 §
Tystnadsplikt

De som handhar uppgifter enligt denna lag får inte utan tillstånd av den som saken gäller för en utomstående röja en enskilds eller en familjs hemlighet, som de på grundval av sin ställning eller uppgift har fått veta.

Det som stadgas i 1 mom. hindrar inte att saken delges den som enligt lag har rätt att få vetskap om saken.

17 §
Brott mot tystnadsplikten

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 16 § skall för brott mot tystnadsplikten i fråga om moderskapsunderstöd dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.

Allmän åklagare får inte väcka åtal för en gärning som anges i 1 mom., om inte sakägaren har anmält gärningen till åtal.

18 §
Avvikelse från lagen

Avvikelse från denna lag får göras med stöd av ett internationellt avtal som binder Finland.

19 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs lagen den 13 juni 1941 om moderskapsunderstöd (424/41) med senare ändringar.

Om det i en lag, en förordning eller ett beslut som har givits eller utfärdats innan denna lag trädde i kraft hänvisas till lagen om moderskapsunderstöd, som upphävs enligt 2 mom., skall hänvisningen i tillämpliga delar anses avse motsvarande stadgande i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

21 §
Övergångsstadganden

Folkpensionsanstalten avgör räknat från den 1 januari 1994 alla moderskapsunderstödsärenden enligt denna lag, om inte något annat stadgas i denna lag. Ett moderskapsunderstödsärende som blivit anhängigt före ikraftträdandet avgörs dock av det organ som avses i 6 § 1 mom. socialvårdslagen i enlighet med den lag som nämns i 20 § 2 mom.

Innan denna lag träder i kraft skall kommunen och forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården till folkpensionsanstalten lämna de behövliga uppgifter om moderskapsunderstödet som de förfogar över.

22 §
Ersättning för understöd som betalts av kommunens medel

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården avgör i fråga om kalenderåret 1993 i enlighet med den lag som nämns i 20 § 2 mom. en ansökan, som kommunen med stöd av 10 § 2 mom. i den nämnda lagen senast den 30 april 1994 har gjort angående understöd som har betalts av kommunens medel, och betalar ut den ersättning som avses i lagrummet. Ersättningen skall betalas under kalenderåret 1994.

Ansökan om och redovisning för understödsbelopp som av statsmedel i förskott har betalts till kommunen skall uppgöras på en blankett som överensstämmer med ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär.

23 §
Vissa åtgärder under övergångsperioden

Folkpensionsanstalten har rätt att besluta om användningen av de moderskapsförpackningar som staten och kommunerna förfogar över när denna lag träder i kraft.

Folkpensionsanstalten kan innan denna lag träder i kraft förbereda 1994 års anskaffningar för den i 7 § 1 mom. nämnda moderskapsförpackningen och ingå avtal som gäller dessa anskaffningar.

Utan hinder av 5 § skall staten, på basis av en uppskattning som folkpensionsanstalten framlägger senast den 20 december 1993, den nästsista bankdagen år 1993 till folkpensionsanstalten i förskott betala det belopp som behövs för betalningen av moderskapsförpackningarna för januari 1994.

RP 27/93
ShUB 7/93

Helsingfors den 28 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.