459/1993

Utfärdat i Helsingfors den 26 maj 1993

Trafikministeriets beslut om statsbidrag för låggolvsbussar

Trafikministeriet har med stöd av 29 § 3 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91) beslutat:

1 §
Definiering av låggolvsbuss

I detta beslut avses med låggolvsbuss en buss som i normalt körläge har 37 centimeters fjädring vid bussens främre eller bakre dörr, eller vid bussens främre och mellersta dörr för in- och utgång. Korridorområdet mellan nämnda in- och utgångar samt det till korridoren anslutna området i bakre eller mellersta delen av plattformen, som till sin golvyta är enhetlig, och som har reserverats för stående passagerare eller personer som sitter i rullstol, får inte ha trappsteg eller vågräta vinklar över sex grader. Personer i rullstol skall utan lyftanordning kunna komma in i fordonet direkt eller med hjälp av en ramp som fordonet utrustats med.

2 §
Användningen av statsbidraget

Statsbidraget kan används för anskaffning av nya låggolvsbussar i stadsmässig lokaltrafik.

3 §
Förutsättning för användande av statsbidrag

Det skall finnas sittplatser för minst 16 passagerare, inräknat platserna för rullstolar.

4 §
Statsbidragets storlek

Ett statsbidrag på 100 000 mk per buss kan beviljas.

Statsbidrag beviljas för anskaffning av högst två låggolvssbussar för trafik som bedrivs inom en stad.

5 §
Ansökningsförfarande

Trafikidkare som innehar ett sådant tillstånd som skötseln av trafiken förutsätter kan söka statsbidrag.

Ur ansökningen skall framgå sökande, en beskrivning över trafikplanen för bussen och en utredning över bussens tekniska lämplighet för kollektivtrafiktjänster för handikappade.

Ansökningen om statsbidrag skall lämnas in före fordonet anskaffas.

6 §
Beviljande av statsbidrag

Bilregistercentralen beviljar statsbidrag inom ramen för de anslag som trafikministeriet anvisat för ändamålet.

7 §
Utanordning

Bilregistercentralen utbetalar på basis av räkning statsbidraget i efterhand. Till räkningen skall bifogas besiktningsmyndighetens intyg över de saker som nämns i 1 och 3 §§ i detta beslut samt ett intyg utfärdat av ifrågavarande stad, av vilket framgår att bussen används planenligt i stadsmässig lokaltrafik.

8 §
Övervakning

Bilregistercentralen ansvarar för övervakningen av statsbidrag som beviljats av den.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut tillämpas på anskaffningar gjorda under tiden 1.6.1993-31.12.1993.

Helsingfors den 26 maj 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.