454/1993

Utfärdat i Helsingfors den 19 maj 1993

Statsrådets beslut om ändring av vissa importavgifter och acciser

Sedan till riksdagen avlåtits proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om importavgifter och lagen om accis på livsmedelsprodukter, har statsrådet med stöd av 7 § lagen den 23 december 1977 om importavgifter (1008/77) och 12 § lagen den 7 december 1979 om accis på livsmedelsprodukter (868/79) vid föredragning från finansministeriet beslutat att för nedan nämnda varor uppbärs importavgift och accis på livsmedelsprodukter som följer:

1 §

Lagen om accis på livsmedelsprodukter tillämpas inte på produkter hänförliga till produktgrupperna 1-4 och 11-40 i den accistabell som ingår i lagen om accis på livsmedelsprodukter.

2 §

För varor som är nämnda i importavgiftstabell som bilaga uppbärs importavgift enligt importavgiftstabellen.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1993.

Helsingfors den 19 maj 1993

Minister
Ilkka Kanerva

Finansråd
Lasse Valtonen

IMPORTAVGIFTSTABELL

*  N= kött av nötkreatur eller andra oxdjur     
S= kött av svin     
B= kött av fjäderfä 
** Om förtullningsvärdet är lägre än minimiimportpriset, höjs importavgiften med ett belopp som motsvarar skillnaden. 
- - - kotlettrader (''loins'') och bitar av dessa, med ben (1,62) 2. 28,82 13,50
- - - randigt sidfläsk och bitar av detta (0,87) 3. 15,48 10,00
- - - annat:
- - - - filé (1,62) 4. 28,82 36,00
- - - - annat (1,62) 5. 28,82 16,50
02.04 Kött av får eller get, färsk, kylt eller fryst:
10.00 - hela eller halva kroppar av får, färska eller kylda (1,00) 1. 25,89 7,00
- annat kött av får, färsk eller kylt:
21.00 - - hela eller halva kroppar (1,00) 1. 25,89 7,00
22.00 - - styckat kött, med ben:
- - - korta främre fjärdedelar (''short forequarters'') (0,70) 1. 18,12 7,00
- - - delar som benämns ''chines'' och/eller ''best ends'' (1,10) 2. 28,48 7,00
- - - stekar (1,30) 3. 33,66 35,00
- - - annat (1,30) 4. 33,66 35,00
23.00 - - benfritt kött (1,82) 1. 47,12 35,00
30.00 - hela eller halva kroppar av lamm, frysta (1,00) 1. 25,89 7,00
- annat kött av får, fryst:
41.00 - - hela eller halva kroppar (1,00) 1. 25,89 7,00
42.00 - - styckat kött med ben:
- - - korta främre fjärdedelar (''short forequarters'') (0,70) 1. 18,12 10,00
- - - delar som benämns ''chines'' och/eller ''best ends'' (1,10) 2. 28,48 10,00
- - - stekar (1,30) 3. 33,66 35,00
- - - annat (1,30) 4. 33,66 35,00
43.00 - - benfritt kött (1,82) 1. 47,12 35,00
50.00 - kött av get:
- - färskt eller kylt:
- - - hela eller halva kroppar (1,00) 1. 25,89 7,00
- - - korta främre fjärdedelar (''short forequarters'') (0,70) 2. 18,12 10,00
- - - delar som benämns ''chines'' och/eller ''best ends'' (1,10) 3. 28,48 10,00
- - - stekar (1,30) 4. 33,66 10,00
- - - annat:
- - - - styckat kött med ben (1,30) 5. 33,66 35,00
- - - - styckat kött utan ben (1,82) 6. 47,12 35,00
- - fryst:
- - - hela eller halva kroppar (1,00) 7. 25,89 7,00
- - - korta främre fjärdedelar (''short forequarters'') (0,70) 8. 18,12 10,00
- - - delar som benämns ''chines'' och/eller ''best ends'' (1,10) 9. 28,48 10,00
- - - stekar (1,30) 10. 33,66 10,00
- - - annat:
- - - - styckat kött med ben (1,30) 11. 33,66 35,00
- - - - styckat kött utan ben (1,82) 12. 47,12 35,00
02.05 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna; färskt, kylt eller fryst:
00.10 - benfritt (1,30)N 1. 33,66 15,00
00.90 - annat (1,00)N 1. 25,89 15,00
02.06 Andra ätbara delar av nötkreatur, andra oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna; färska, kylda eller frysta:
10.00 - av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda:
- - delar som benämns ''thick skirt'' och ''thin skirt'' (1,72)N 1. 44,53 -
- - annat (0,75)N 2. 19,42 -
- av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta:
21.00 - - tunga (0,75)N 1. 19,42 -
22.00 - - lever (0,75)N 1. 19,42 12,00
29.00 - - annat:
- - - delar som benämns ''thick skirt'' och ''thin skirt'' (1,72)N 1. 44,53 -
- - - annat (0,75)N 2. 19,42 -
30.00 - av svin, färska eller kylda:
- - lever (1,21)S 1. 21,53 7,00
- - annat (0,88)S 2. 15,66 -
- av svin, frysta:
41.00 - - lever (1,21)S 1. 21,53 7,00
49.00 - - annat (0,88) 1. 15,66 -
- andra:
80.00 - - färska eller kylda (0,75)N 1. 19,42 -
90.00 - - frysta (0,75)N 1. 19,42 -
02.08 Annat kött och andra ätbara djurdelar, färska, kylda eller frysta:
10.00 - av kanin eller hare (1,00)S 1. 17,79 -
20.00 - grodlår (1,00)S 1. 17,79 -
- andra:
90.20 - - kött av ren:
- - - benfritt (1,72)N 1. 44,53 25,00
- - - annat (1,00)N 2. 25,89 15,00
90.90 - - annat (dock ej valkött):
- - - benfritt (Anm.) (1,72)N 1. 44,53 25,00
- - - annat (Anm.) (1,00)N 2. 25,89 15,00
Anm. till underposition 02.08.90.90. För kött och ätbara delar av fågelvilt hänförliga till denna underposition uppbärs i importavgift högst 0,90 mark per kilogram.
02.09 Svinfett, inte innehållande kött, och fjäderfäfett (inte utsmält); färska, kylda, saltade, i saltlake, torkade eller rökta:
00.10 - svinfett:
- - underhudsfett:
- - - färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake (0,40)S 1. 7,12 -
- - - torkat eller rökt (0,44)S 2. 7,83 -
- - annat (0,24)S 3. 4,27 -
00.90 - fjäderfäfett (Anm.) (1,00)B 1. 6,87 -
Anm. till underposition 02.09.00.90. För färskt, kylt eller fryst fjäderfäfett, hänförligt till denna position, uppbärs i importavgift högst 0,90 mark per kilogram.
02.10 Kött och andra ätbara djurdelar; saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar:
11.00 - kött av svin:
- - skinka, bog och bitar av dessa, med ben:
- - - saltade eller i saltlake:
- - - - skinka och bitar av denna (1,45)S 1. 25,80 13,50
- - - - bog och bitar av denna (1,12)S 2. 19,92 13,50
- - - torkade eller rökta:
- - - - skinka och bitar av denna (2,82)S 3. 50,17 13,50
- - - - bog och bitar av denna (2,22)S 4. 39,49 13,50
12.00 - - randigt sidfläsk och bitar av detta:
- - - saltade eller i saltlake (0,87)S 1. 15,48 10,00
- - - torkade eller rökta (1,45)S 2. 25,80 13,50
19.00 - - annat:
- - - saltade eller i saltlake:
- - - - baconsidor och ''spencers'' (1,28)S 1. 22,77 13,50
- - - - delar som benämns ''threequarter sides'' och ''middles'' (1,40)S 2. 24,91 13,50
- - - - framdelar (''fore ends'') och delar av dem (1,12)S 3. 19,92 13,50
- - - - kotlettrader (''loins'') och delar av dem (1,62)S 4. 28,82 13,50
- - - - annat (1,62)S 5. 28,82 13,50
- - - torkade eller rökta:
- - - - framdelar (''fore ends'') och delar av dem (2,22)S 6. 39,49 13,50
- - - - kotlettrader (''loins'') och delar av dem (2,79)S 7. 49,63 13,50
- - - - annat (2,82)S 8. 50,17 13,50
20.00 - kött av nötkreatur eller andra oxdjur:
- - med ben (1,50)N 1. 38,84 10,00
- - utan ben (1,72)N 2. 44,53 50,00
90.00 - andra inbegripet ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar:
- - kött:
- - - av får eller get:
- - - - med ben (1,30)N 1. 33,66 7,00
- - - - utan ben (1,82)N 2. 47,12 35,00
- - - annat kött (1,72)N 3. 44,53 35,00
- - djurdelar:
- - - av svin:
- - - - lever (1,21)S 4. 21,52 7,00
- - - - annat (0,88)S 5. 15,66 -
- - - av nötkreatur eller andra oxdjur:
- - - - delar som benämns ''thick skirt'' och ''thin skirt'' (1,72)N 6. 44,53 -
- - - - annat (1,50)N 7. 38,84 -
- - - av får eller get (1,50)N 8. 38,84 -
- - - annat:
- - - - lever av fjäderfä:
- - - - - lever av gås eller anka (''foies gras''), saltad eller i saltlake (2,10)B 9. 14,42 -
- - - - - annat (1,15)B 10. 7,90 -
- - - - andra (1,50)N 11. 38,84 -
- - ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar (1,72)N 12. 44,53 -
16.01 Korvar och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; livsmedelsberedningar baserade på dessa produkter:
00.10 - hållbar korv (2,35)S 1. 41,81 30,00
00.90 - andra:
- - av lever (1,40)S 1. 24,91 15,00
- - bredbar korv, okokt (2,35)S 2. 41,81 30,00
- - andra (1,60)S 3. 28,46 30,00
16.02 Andra beredningar och konserver av kött, andra djurdelar eller blod:
10.00 - homogeniserade beredningar (1,12)S 1. 19,92 -
20.00 - av djurlever:
- - av gås- eller anklever (2,10)B 1. 14,43 -
- - andra (1,30)S 2. 23,13 -
- av fjäderfä enligt position 01.05:
- - av kalkon:
31.10 - - - kalkonrulader (Anm.) (2,00)B 1. 13,74 -
31.90 - - - andra:
- - - - innehållande minst 57 vikt-% kött eller andra djurdelar (2,00)B 1. 13,74 30,00
- - - - innehållande minst 25 men mindre än 57 vikt-% kött eller andra djurdelar (1,20)B 2. 8,24 20,00
- - - - andra (0,70)B 3. 4,81 10,00
39.00 - - andra:
- - - innehållande minst 57 vikt-% kött av fjäderfä eller djurdelar (2,00)B 1. 13,74 30,00
- - - innehållande minst 25 men mindre än 57 vikt-% kött av fjäderfä eller djurdelar (1,20)B 2. 8,24 20,00
- - - andra (0,70)B 3. 4,81 10,00
- av svin:
41.00 - - skinka och bitar därav (2,45)S 1. 43,59 20,00
42.00 - - bogfläsk och bitar därav (2,05)S 1. 36,47 20,00
49.00 - - andra, inbegripet blandprodukter:
- - - innehållande minst 80 vikt-% kött eller andra djurdelar, inklusive alla slags fetter:
- - - - kotlettrader (''loins'') utan nacke och dess delar, även blandprodukter gjorda av kotlettrader och skinkor (2,45)S 1. 43,59 20,00
- - - - nackar (''collars'') och delar av dessa, även blandprodukter av nackar och bogar (2,05)S 2. 36,47 20,00
- - - - andra blandprodukter innehållande skinkor, bogar, kotlettrader eller nackar, eller delar av dessa (2,05)S 3. 36,47 20,00
- - - - andra (1,35)S 4. 24,02 20,00
- - - innehållande minst 40 men under 80 vikt-% kött eller andra djurdelar, inklusive alla slags fetter (1,12)S 5. 19,92 20,00
- - - innehållande mindre än 40 vikt-% kött eller andra djurdelar, inklusive alla slags fetter (0,67)S 6. 11,92 15,00
50.00 - av nötkreatur eller andra oxdjur:
- - otillredda; blandprodukt av tillrett samt otillrett kött eller andra djurdelar:
- - - konserver (1,72)N 1. 44,53 10,00
- - - andra (1,72)N 2. 44,53 40,00
- - annat:
- - - konserver (1,15)N 3. 29,77 10,00
- - - andra (1,15)N 4. 29,77 40,00
90.00 - övriga, inbegripet beredningar av djurblod:
- - beredningar av djurblod (1,30)S 1. 23,13 -
- - andra:
- - - av vilt eller kanin (1,30)S 2. 23,13 -
- - - andra:
- - - - innehållande kött av svin eller andra delar av svin (1,35)S 3. 24,02 20,00
- - - - andra:
- - - - - innehållande kött eller andra delar av nötkreatur eller andra oxdjur:
- - - - - - otillredda; blandprodukter av tillrett samt otillrett kött eller andra djurdelar (1,72)N 4. 44,53 35,00
- - - - - - annat (1,15)N 5. 29,77 35,00
- - - - - andra:
- - - - - - av får eller get:
- - - - - - - otillredda; blandprodukter av tillrett samt otillrett kött eller andra djurdelar (1,50)N 6. 38,84 35,00
- - - - - - - annat (1,00)N 7. 25,89 35,00
- - - - - - andra (1,00)N 8. 25,89 35,00
Anm. till underposition 16.02.31.10. På kalkonrulader hänförliga till denna position, uppbärs i tull och i importavgift sammanlagt högst 4 % av förtullningsvärdet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.