453/1993

Utfärdat i Helsingfors den 13 maj 1993

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter (875/92)

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92)

ändrat 8 § 1 mom. och 12 § 1 mom. i sitt beslut av den 16 september 1992 om Tele-förvaltningscentralens avgifter samt

fogat till 9 § ett nytt 3 mom. och till 12 § ett nytt 2 mom. som följer:

8 §

För icke tillståndspliktiga radiosändare, som har tillverkats i Finland för saluhållande eller användning i landet eller tullklarerats, skall av tillverkaren eller importören uppbäras tillsynsavgift enligt följande:

1) radiostyrningssystem för miniatyrmodell eller kontroll-, larm-, fjärrmätnings-, fjärrstyrnings- eller dataöverföringsapparat med en sändareffekt på högst 10 mW och som fungerar inom frekvensområden på 26,825 - 27,255 MHz, 40,665 - 40,785 MHz eller 433,050 - 434,790 MHz, eller styrnings-, spanings- eller larmradar med en sändareffekt på högst 10 mW och som fungerar inom frekvensområden på 2400,00 - 2483,500 MHz 25 mk
2) sladdlös telefon 35 mk
3) LA-telefon, PR-27-telefon, radiomikrofon, sändare för DSRR-systemet, sändare för det trådlösa lokalnätet (RLAN) eller annan icke tillståndspliktig kontroll-, larm-, fjärrmätnings-, fjärrstyrnings- eller dataöverföringsapparat än en sådan som avses i 1 punkten eller annan icke tillståndspliktig styrnings-, spanings- eller larmradar än en sådan som avses i 1 punkten 55 mk
4) personsökarsändare eller mobilteleapparater 95 mk

9 §

För kontroll av mätningsprotokoll som satts upp av andra än av Teleförvaltningscentralen befullmäktigade kontrollanstalter och som gäller typgodkännande eller godkännande av enskilda anläggningar eller för kontroll av andra utredningar om radioanläggningar som skallgodkännas uppbärs 350 mk per arbetstimme förutom den avgift för godkännande av radioanläggningar som nämns i 1 mom.

12 §

För en examen för styrkande av sådan speciell behörighet som krävs för användning av radiosändare eller för en delexamen för sådan examen uppbärs av examinanden varje gång han deltar en avgift för radioexamen som följer:

1) allmän examen för radiooperatörer inom sjöfarten (General Operator's Certificate GOC) eller allmän examen för radiotelefonister 500 mk
2) begränsad examen för radiooperatörer inom sjöfarten (Restricted Operator's Certificate ROC) eller begränsad examen för radiotelefonister 400 mk
3) examen för radiotelefonister inom Sjö-VHF-nätet 270 mk
4) delexamen för radioamatörexamen 77 mk

För delexamen för en behörighetsexamen som avses i 1-3 punkten uppbärs av examinanden varje gång han deltar halva beloppet av den avgift som uppbärs för examen.

För andra än i 1 mom. nämnda behörighetsexamina eller delexamina uppbärs examensavgift i enlighet med den avgift som enligt 1 mom. uppbärs för den mest jämförbara examen eller delexamen.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1993.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 13 maj 1993

Trafikminister
Ole Norrback

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.