446/1993

Given i Helsingfors den 14 maj 1993

Förordning om teleförvaltningen

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 4 § lagen den 10 juni 1988 om teleförvaltningen (518/88):

1 kap.

Teleförvaltningscentralens uppgifter

1 §

Syftet med Teleförvaltningscentralen, som lyder under trafikministeriet, är att främja tele- och radiokommunikationen och deras lönsamhet samt att trygga möjligheterna att utveckla dem.

Teleförvaltningscentralens uppgift är att inom tele- och radioverksamheten

1) övervaka tele-, radio- och kabelsändningsverksamheten samt att främja kommunikationen i tekniskt hänseende och dess störningsfrihet,

2) planera användningen av radiofrekvenser och sörja för radioverksamhetens förvaltning,

3) godkänna teleterminalanslutningar och radioanläggningar, meddela tekniska föreskrifter och allmänna tillståndsvillkor samt bereda standarder,

4) sköta televisionslicensförvaltningen,

5) delta i det internationella samarbetet,

6) delta i beredskapsplaneringen samt övervaka och utveckla den tekniska beredskapen inom området för undantagsförhållanden samt

7) sköta övriga uppgifter som hör till den enligt stadganden eller trafikministeriets föreskrifter.

2 kap.

Teleförvaltningscentralens organisation

2 §

Direktionen leder och övervakar Teleförvaltningscentralens verksamhet.

Chef för Teleförvaltningscentralen är en överdirektör.

Den övriga organisationen bestäms av överdirektören i arbetsordningen.

3 kap.

Handläggning och avgörande av ärendena

3 §

Om inte något annat följer av 3 § lagen om teleförvaltningen (518/88) avgörs de ärenden som ankommer på Teleförvaltningscentralen av direktionen, överdirektören eller av någon annan tjänsteman vid Teleförvaltningscentralen som har givits denna befogenhet.

4 §

Direktionen handlägger ärenden som angår

1) budgetpropositionen, verksamhets- och ekonomiplanen samt tjänste- och arbetskollektivavtal,

2) den allmänna utvecklingen av verksamheten,

3) betydande planer och principiella avgöranden i anslutning till tele- och radiokommunikation samt

4) tekniska bestämmelser och allmänna tillståndsvillkor.

Vidare handlägger direktionen övriga ärenden av principiell eller vittgående betydelse eller som överdirektören bestämmer att direktionen skall behandla.

5 §

Överdirektören avgör andra ärenden än de som enligt 4 § skall avgöras av direktionen, om de inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Överdirektören kan i ett enskilt fall också förbehålla sig rätt att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av en tjänsteman som lyder under honom.

Om det inte är klart vem som skall avgöra ett ärende, eller om den som har förordnats att avgöra ett ärende anser att en fråga i vilken han har beslutanderätten är sådan till sin natur att den påkallar det, skall överdirektören besluta hur ärendet skall avgöras.

6 §

Vid förhinder för överdirektören är en av trafikministeriet förordnad tjänsteman vid Teleförvaltningscentralen vikarie för honom.

Överdirektören förordnar de vikarier som lyder direkt under honom.

7 §

Trafikministeriet utnämner till Teleförvaltningscentralens direktion fyra medlemmar och personliga suppleanter för dem för högst tre år i sänder samt förordnar direktionens ordförande och vice ordförande. Av medlemmarna och deras suppleanter skall en företräda trafikministeriet, en tillverkarna av radio- och teleanläggningar och två användarna av radio- och teleanläggningar.

Till direktionen hör dessutom överdirektören och två av honom förordnade personer som lyder direkt under honom. Deras vikarier är suppleanter för dem. Direktionens ordförande förordnar direktionens sekreterare, som har rätt att vara närvarande vid direktionens sammanträden och yttra sig där.

Trafikministeriet fastställer direktionsmedlemmarnas och sekreterarens arvoden.

8 §

Direktionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

9 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för honom på kallelse av vice ordföranden. Direktionen skall sammankallas om två medlemmar kräver det.

Förekommer det inom direktionen oenighet om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut genom omröstning som verkställs på samma sätt som i en kollegial domstol.

4 kap.

Teleförvaltningscentralens personal och deras uppgifter samt behörighetsvillkoren för tjänsterna

10 §

Vid Teleförvaltningscentralen finns förutom överdirektören inom gränserna för ämbetsverkets budget dessutom annan personal i en sådan omfattning som uppgifterna förutsätter.

11 §

Överdirektören svarar för det allmänna utvecklandet och den allmänna ledningen av Teleförvaltningscentralen samt övervakar att Teleförvaltningscentralens uppgifter utförs effektivt och ändamålsenligt.

12 §

Allmänna behörighetsvillkor för tjänsterna vid Teleförvaltningscentralen är sådana kunskaper och sådan förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Vidare fordras av överdirektören och chefen för en enhet som lyder direkt under honom en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten.

5 kap.

Utnämning och anställning av personal samt tjänstledigheten

13 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten förklarats ledig.

Överdirektören beslutar om besättande av övriga tjänster och anställer dem som står i arbetsavtalsförhållande, om inte något annat föreskrivs i arbetsordningen.

14 §

Trafikministeriet beviljar överdirektören tjänstledighet. Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av Teleförvaltningscentralen så som det föreskrivs i arbetsordningen.

Annan tjänstledighet än sådan som en tjänsteman har rätt till enligt en lag eller ett tjänstekollektivavtal beviljas dock överdirektören av statsrådet och chefen för en enhet som lyder direkt under överdirektören av trafikministeriet.

15 §

Den myndighet som beviljar tjänstledighet beslutar om vem som skall sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledigheten.

6 kap.

Särskilda stadganden

16 §

Teleförvaltningscentralen kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar statens rätt och fördel vid domstolar, vid skiljeförfarande, hos övriga myndigheter och vid förrättningar i alla ärenden som angår Teleförvaltningscentralen.

17 §

Närmare föreskrifter om Teleförvaltningscentralens organisation, enheternas och personalens uppgifter och befogenheter samt handläggningen av ärenden vid Teleförvaltningscentralen meddelas av överdirektören i arbetsordningen.

18 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993. Genom den upphävs förordningen den 15 juli 1988 om teleförvaltningen (662/88) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.