442/1993

Utfärdat i Helsingfors den 13 maj 1993

Statsrådets beslut om begränsning av import av produkter som innehåller vissa fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar samt bromfluorklorkolväte- och bromfluorkolväteföreningar

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 a § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 14 augusti 1989 (749/89), beslutat:

1 §

Med fullständigt halogenerade klorfluorkolväteföreningar avses i detta beslut triklorfluormetan (CCl3F dvs. CFC-11), diklordifluormetan (CCl2F2 dvs. CFC-12), triklortrifluoretan (C2Cl3F3 dvs. CFC-113), diklortetrafluoretan (C2Cl2F4 dvs. CFC-114) och klorpentafluoretan (C2ClF5 dvs. CFC-115). Med fullständigt halogenerade bromfluorklorkolväteföreningar avses i detta beslut bromkloridifluormetan (CF2BrCl dvs. halon 1211). Med fullständigt halogenerade bromfluorkolväteföreningar avses i detta beslut bromtrifluormetan (CF3Br dvs. halon 1301) och dibromtetrafluoretan (C2F4Br2 dvs. halon 2402).

2 §

Det är förbjudet att från stater som inte är parter i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ner ozonskiktet importera följande produkter som innehåller i 1 § nämnda föreningar:

1) ventilationsanordningar i fordon, inklusive anordningar som monterats i fordon,

2) för hushåll, för handeln eller för inrättningar avsedda kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpanordningar som har ett värmeöverföringsämne eller isoleringar som innehåller i 1 § nämnda föreningar,

3) aerosoler med undantag av läkemedelsaerosoler,

4) eldsläckare,

5) isoleringsskivor och isoleringspaneler samt rörisoleringar,

6) prepolymerer.

Ovan i 1 mom. 2 punkten nämnda anordningar är bl.a. kylskåp, frysar, avfuktare, vattenkylare, kylmaskiner, luftkonditioneringsanordningar och värmepumpar.

Import av ovan i 1 mom. nämnda produkter är dock tillåten när de transporteras med personligt gods eller med hushålls- eller motsvarande icke-kommersiella varutransporter.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 27 maj 1993.

Helsingfors den 13 maj 1993

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Oili Rahnasto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.