432/1993

Given i Helsingfors den 7 maj 1993

Lag om Päijänne nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Syftet med inrättandet av nationalparken

För att skydda en representativ arkipelag i en av våra stora sjöar jämte därtill hörande strand- och skogsnatur, för att främja miljöforskningen och intresset för naturen samt med tanke på rekreation i naturen och friluftsliv inrättas såsom ett särskilt skyddsområde enligt lagen om naturskydd (71/23) Päijänne nationalpark på områden som staten äger i Padasjoki, Asikkala och Sysmä kommuner.

2 §
Nationalparkens läge och gränser

Päijänne nationalpark omfattar ca 980 hektar, och dess gränser har angivits med en röd streckad linje på den bifogade kartan.

Nationalparkens område bildas till en fastighet enligt lagen om skifte (604/51).

Nationalparken skall märkas ut i terrängen så att ett tillräckligt antal skyltar som anger parkområdet placeras ut i de markområden som hör till nationalparken.

I fråga om de skyltar och andra märken som skall placeras ut i nationalparken gäller vad därom stadgas särskilt.

3 §
Rätt till omhändertagande

Den myndighet som övervakar naturskyddet och vakten i naturskyddsområdet har rätt att omhänderta jakt-, insamlings- och andra redskap som har använts eller kan användas i strid med de stadganden eller bestämmelser som skall iakttas i nationalparken. Samma rätt gäller också på området olovligen fångade djur och olovligen tagna växter samt också i övrigt allt sådant som inte får tas eller användas på naturskyddsområdet.

4 §
Införlivning av områden i nationalparken

Ett område som övergår i statens ägo och om vars användning för utvidgning av nationalparken beslutats i samband med förvärvet eller fånget anses utgöra en del av nationalparken.

På ett område som förvärvats för att införlivas med nationalparken träder fridlysningsstadgandena och -bestämmelserna i kraft då anteckning om förvärvet har gjorts i jord- eller fastighetsregistret. I fråga om bildande av en fastighet av det förvärvade området gäller lagen om skifte.

5 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag ges genom förordning.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1993.

Genom denna lag upphävs förordningen den 28 maj 1982 om Pulkkilanharju naturskyddsområde (405/82).

RP 353/92
MiUB 2/93

Helsingfors den 7 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Päijänne nationalpark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.