421/1993

Given i Helsingfors den 7 maj 1993

Förordning om vigselrättsregistret

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 14 § 3 mom. äktenskapslagen (234/29) och 58 § 2 mom. lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/29), av dessa lagrum det förstnämnda sådant det lyder i lag av den 7 maj 1993 (417/93):

1 §

Befolkningsregistercentralen skall föra register över vigselrätt som har givits med stöd av äktenskapslagen (234/29) samt lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur (379/29). Syftet med registret är att göra uppgifterna om vigselrätt offentliga.

2 §

Beträffande vigselrätt som har givits med stöd av äktenskapslagen antecknas i registret

1) namnet på det religionssamfund som har beviljats vigselrätt och samfundets hemort,

2) den myndighet som har beviljat vigselrätten och beslutets datum,

3) vem som enligt samfundets statuter har rätt att förrätta vigsel, samt

4) andra uppgifter som behövs med hänsyn till vigselrätten.

3 §

Beträffande vigselrätt som har givits med stöd av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur skall i registret antecknas

1) vigselrättsinnehavarens namn, personbeteckning eller födelsedatum, tjänsteställning eller titel och stationeringsort,

2) den myndighet som har beviljat vigselrätt, beslutets datum, innehåll och giltighetstid, samt

3) andra uppgifter som behövs med hänsyn till vigselrätten.

4 §

Uppgifterna i registret är offentliga. Var och en har rätt att få intyg över uppgifterna i registret.

Befolkningsregistercentralen kan ge tillstånd till förvärv av registeruppgifter genom automatisk databehandling eller som annat massutlämnande enligt personregisterlagen (471/87). Tillstånd kan ges sådana offentliga eller privata sammanslutningar som fortgående behöver registeruppgifter för ett godtagbart ändamål. Uppgifter om personbeteckningar eller födelsedatum får dock inte lämnas i form av sådant massutlämnande som avses här.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.

Helsingfors den 7 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pekka Tuomisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.