420/1993

Given i Helsingfors den 7 maj 1993

Lag om ändring av lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 augusti 1978 om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/78) 8 § och 13 § 2 mom.,

sådana de lyder, 8 § ändrad genom lagar av den 23 juli 1982 och den 16 januari 1987 (569/82 och 20/87) och 13 § 2 mom. i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 14 a § som följer:

8 §

Kommunen har rätt att helt eller delvis åta sig att i fråga om en eller flera tomter på samtliga stadsplaneområden eller inom en viss del av en stadsplan sköta det underhåll som enligt 4 § ankommer på tomtägaren.

Kommunen kan årligen hos ägarna till de tomter som ligger invid de till allmänt bruk upplåtna gatorna på områdena i fråga uppbära de kostnader som underhållet orsakar. Kommunen skall godkänna en taxa som innefattar grunderna för beräkning av den avgift som uppbärs för underhållet.

Kommunen har när avgifterna enligt 2 mom. bestäms rätt att använda uppgifter som den fått med stöd av 34 § fastighetsskattelagen (654/92).

13 §

Kommunen skall godkänna en taxa som innefattar grunderna för beräkning av den avgift som uppbärs.

14 a §

Kommunerna beviljas statsandel för underhåll av gator enligt lagen om statsandelar till kommunerna (688/92).


Denna lag träder i kraft den 17 maj 1993.

Lagens 8 § skall dock tillämpas när sådana underhållskostnader som influtit för 1993 uppbärs.

RP 354/92
FvUB 5/93

Helsingfors den 7 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.