418/1993

Given i Helsingfors den 7 maj 1993

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 40 a §, sådan den lyder i lag av den 11 januari 1991 (34/91),

ändras 11 § 4 mom., 23 § 1 mom., 27 § 3 mom. och 40 b § 2 mom., sådana de lyder i nämnda lag av den 11 januari 1991 samt

fogas till lagen nya 11 b och 11 c §§ samt till lagens 23 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 11 januari 1991, ett nytt 3 mom. och till 56 a §, sådan den lyder i lag av den 8 juni 1984 (442/84), ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 56 c §, som följer:

11 §

Denna paragraf gäller inte datorprogram i maskinläsbar form eller utförande av byggnadsverk.

11 b §

Den som lagligt har förvärvat ett datorprogram får framställa sådana exemplar av programmet och göra sådana ändringar som är nödvändiga för att programmet skall kunna användas för avsett ändamål. Detta gäller även rättelse av fel.

Den som har rätt att använda ett datorprogram får framställa ett säkerhetsexemplar av programmet, om det är nödvändigt för användningen av programmet.

Den som har rätt att använda ett datorprogram får iaktta, undersöka eller prova programmets funktion för att utröna de idéer och principer som ligger bakom programmets olika detaljer, under förutsättning att det sker vid laddning, visning, körning, överföring eller lagring av programmet.

Avtalsvillkor som inskränker användningen av ett datorprogram enligt 2 och 3 mom. är ogiltiga.

11 c §

Kopiering av ett datorprograms kod eller översättning av kodens form är tillåten, om åtgärderna är oundgängliga för att få den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmåga mellan ett självständigt skapat program och andra program och om följande villkor är uppfyllda:

1) åtgärderna utförs av licenshavaren eller av en annan person som har rätt att använda ett exemplar av programmet eller för deras räkning av en person som har rätt därtill,

2) den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmåga har inte tidigare varit lätt åtkomlig för de i 1 punkten angivna personerna, och

3) åtgärderna är begränsade till de delar av originalprogrammet som är nödvändiga för att uppnå samverkansförmåga.

Information som erhållits i enlighet med stadgandena i 1 mom. får inte med stöd av dem

1) användas för andra ändamål än att ge ett självständigt skapat datorprogram samverkansförmåga,

2) ges till andra personer, om inte detta är nödvändigt för det självständigt skapade datorprogrammets samverkansförmåga, eller

3) användas för utveckling, framställning eller marknadsföring av datorprogram som har en väsentligen likadan uttrycksform som det skyddade programmet eller användas för andra åtgärder som kränker upphovsrätten.

Avtalsvillkor som inskränker användningen av ett datorprogram enligt denna paragraf är ogiltiga.

23 §

Sedan ett litterärt eller musikaliskt verk har utgivits får exemplar som utgivningen omfattar spridas vidare och visas offentligt. Exemplar av ett datorprogram får dock spridas vidare och visas offentligt när exemplaren med upphovsmannens samtycke har sålts eller annars överlåtits varaktigt.


Sedan ett filmverk har utgivits genom att exemplar av det bjuds ut till salu får exemplar som utgivningen omfattar spridas vidare. De får dock inte spridas till allmänheten genom uthyrning eller en jämförbar rättshandling eller utlåning utan rättsinnehavarens samtycke.

Allmänna bestämmelser om överlåtelse
27 §

Om överlåtelse av upphovsrätt i vissa fall stadgas i 30-40 och i 40 b §§. Dessa stadganden skall dock tillämpas endast om inte något annat har avtalats.

40 b §

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas inte på datorprogram eller verk i direkt anknytning till dem skapade av en upphovsman som utför självständigt arbete inom undervisning eller forskning vid en högskola, med undantag för militära undervisningsanstalter.

56 a §

Som upphovsrättsförseelse betraktas dock inte framställning för enskilt bruk av några få exemplar av ett datorprogramverk i maskinläsbar form som utgivits eller varav exemplar har sålts eller annars varaktigt överlåtits med upphovsmannens samtycke.

56 c §

Den som i förvärvssyfte till allmänheten sprider eller innehar en anordning vars enda syfte är att olovligt avlägsna eller kringgå ett tekniskt hjälpmedel som skyddar datorprogram skall för olovlig spridning av anordning för att avlägsna skydd dömas till böter.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning. Lagens 23 § 3 mom. träder dock i kraft den 1 juni 1993.

Denna lag tillämpas även på sådana datorprogram som har skapats innan denna lag träder i kraft. På åtgärder som vidtagits och rättigheter som förvärvats innan denna lag träder i kraft tillämpas dock de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Vad som stadgas i 2 mom. gäller sedan denna lag har trätt i kraft även tillämpningen av de stadganden i lagen den 11 januari 1991 om ändring av upphovsrättslagen (34/91) som gäller datorprogram, med undantag för stadgandena om utlåning av datorprogram till allmänheten.

RP 211/92
KuUB 2/93

Helsingfors den 7 maj 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.