397/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Federala Republiken Jugoslavien

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 5 juni 1992 om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Federala Republiken Jugoslavien (496/92) 1 och 5 §§, sådana de lyder i förordning av den 27 november 1992 (1151/92), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 27 november 1992, ett nytt 6 mom., samt till förordningen nya 3 a, 3 b och 3 c §§ som följer:

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av resolutionerna 757 (1992), 760 (1992), 787 (1992) och 820 (1993), vilka Förenta Nationernas säkerhetsråd antog den 30 maj 1992, den 18 juni 1992, den 16 november 1992 respektive den 17 april 1993, inskränker Finland de ekonomiska relationerna med Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) i enlighet med stadgandena i denna förordning.

2 §

Import av varor och produkter som härstammar från områden under Förenta Nationernas beskydd i Republiken Kroatien och från de områden i Republiken Bosnien och Hercegovina som kontrolleras av Bosniens serbstyrkor samt export till eller transitering genom dessa områden av varor och produkter är tillåten endast med stöd av tillstånd som utfärdats av Republiken Kroatiens regering eller Republiken Bosnien och Hercegovinas regering.

3 a §

Fartyg som a) är registrerade i Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) eller b) till största delen eller en dominerande del ägs av en person eller ett företag som verkar i eller från Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) eller c) misstänks ha brutit eller misstänks bryta mot stadgandena i denna förordning, får inte passera finskt territorium.

3 b §

All form av service till personer eller sammanslutningar som avser att bedriva affärsverksamhet med Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) är förbjuden.

Vad i 1 mom. stadgas gäller dock inte telekommunikationer, postservice eller juridiska tjänster som harmoniserar med säkerhetsrådets beslut eller tjänster som godkänts av den kommitté som upprättats genom säkerhetsrådets beslut 724 (1992).

3 c §

Sådana åtgärder är förbjudna genom vilka Federala Republiken Jugoslaviens (Serbien och Montenegro) myndigheter eller kommersiella, industriella eller offentliga företag i Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) till sitt förfogande får tillgångar i Finland som tillhör Federala Republiken Jugoslaviens (Serbien och Montenegro) myndigheter eller kommersiella, industriella eller offentliga företag i Federala Republiken Jugoslavien Serbien och Montenegro) eller beträffande vilka dessa myndigheter eller företag har direkt eller indirekt bestämmanderätt.

5 §

Leveranser som avses i 2 § 4 och 6 mom., transittransporter som avses i 2 § 5 mom. andra meningen, flygningar som avses i 3 § 3 mom. och service som avses i 3 b § 2 mom. skall på förhand meddelas utrikesministeriet, som sänder meddelandena till den i 2 § 4 mom. avsedda kommittén och de i 2 § 6 mom. avsedda regeringarna.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1993.

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Utrikesminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.