391/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Lag om ändring av 33 och 143 §§ inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § 2 mom. och 143 § 6 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) som följer:

33 §

Skattepliktig inkomst för en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo är inte räntorna på depositioner som på konton för mottagande av depositioner från allmänheten har gjorts i en inhemsk depositionsbank, på ett utländskt kreditinstituts filial i Finland eller på motsvarande konto i ett andelslags sparkassa. En förutsättning för skattefrihet är att den årliga räntan på kontot är högst 2,5 procent.

143 §

Med avvikelse från 58 § har en skattskyldig rätt att vid beskattningen för 1993 och 1994 också dra av räntor på andra skulder än bostadsskulder, studieskulder eller skulder för inkomstens förvärvande. Räntorna på dessa skulder dras därvid av före andra räntor. Den andel av underskottsgottgörelse som beviljas på grundval av de sistnämnda får dock uppgå till högst 1 000 mark vid beskattningen för 1993 och högst 500 mark vid beskattningen för 1994, och de beaktas inte som förlust som hänför sig till kapitalinkomstslag. Räntor enligt 58 § 3 och 4 mom. eller räntor som hänför sig till skattefria inkomster får inte alls dras av vid beskattningen för 1993 och 1994.


Denna lag träder i kraft den 6 maj 1993.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1993. Lagens 33 § 2 mom. tillämpas på ränta som uppkommer den dag lagen träder i kraft och därefter.

RP 367/92
StaUB 13/93

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.