390/1993

Given i Helsingfors den 30 april 1993

Lag om förfarandet vid utnämning av domare i tingsrätten i samband med övergången till enhetliga underrätter

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

Denna lag tillämpas när tjänstinnehavare första gången utses till domartjänsterna vidde tingsrätter som enligt lagen den 27 mars 1987 om ändring av rättegångsbalken (354/87) har bildats av häradsrätterna och rådstuvurätterna.

2 §

Häradshövdingen i en domsaga och borgmästaren i en rådstuvurätt är lagman i den tingsrätt som ersätter domsagan eller rådstuvurätten.

Tingsdomarna i en domsaga och justitierådmännen i en rådstuvurätt är tingsdomare i den tingsrätt som ersätter domsagan eller rådstuvurätten.

Utnämningsbrev till lagmän och tingsdomare utfärdas av republikens president.

3 §

Om en tingsrätt har bildats av häradsrätt och rådstuvurätt eller om det vid en tingsrätt finns en sådan domartjänst som endast en av flera i 2 § nämnda innehavare av likvärdiga domartjänster kan få, skall tjänsteinnehavaren samt sådana andra innehavare av domartjänst som inte tillträder sin tjänst med stöd av 2 § utnämnas av republikens president på förslag av hovrätten.

I syfte att uppgöra sitt förslag skaffar hovrätten av de i 1 mom. nämnda innehavarna av domartjänst en utredning om vilken tjänst dessa önskar bli utnämnda till. Den som anmält sig för en tjänst som skall besättas kan till högsta domstolen göra en anmärkning mot hovrättens förslag. Högsta domstolen ger republikens president ett utlåtande om hovrättens förslag.

4 §

De lagmanstjänster som motsvaras av sådana häradshövdings- eller borgmästartjänster som är eller blir vakanta före den 1 december 1993 samt de nya domartjänster som inrättats vid tingsrätterna besätts i den ordning som stadgas i 3 §.

Om domsagans samtliga tingsdomartjänster eller rådstuvurättens samtliga justitierådmanstjänster är obesatta så som avses i 1 mom., besätts de motsvarande tjänsterna vid tingsrätten i den ordning som anges i 3 §. Förfarandet är detsamma i fråga om en sådan tjänst vid en tingsrätt som alltjämt är obesatt efter det att ett sådant förfarande iakttagits som stadgas i 2 § 2 mom. och 3 § 1 mom.

Med nya domartjänster vid tingsrätten avses i 1 mom. de domartjänster som inrättats i de lägsta löneklasserna och på grund av vilka antalet domartjänster vid tingsrätten överskrider det sammanlagda antalet domartjänster som funnits vid motsvarande underrätt eller, om tingsrätten har bildats av flera underrätter, det sammanlagda antalet domartjänster som funnits vid dessa.

5 §

Till vakanta lagmanstjänster som avses i 4 § 1 mom. kan de häradshövdingar och borgmästare som inte har blivit lagmän med stöd av 2 eller 3 § anmäla sig.

Till en obesatt tjänst som avses i 4 § 2 mom. får alla innehavare av domartjänst vid domsagorna eller rådstuvurätterna anmäla sig.

Till de nya tjänster som avses i 4 § 1 mom. kan alla de innehavare av en domartjänst vid en häradsrätt eller en rådstuvurätt som inte har fått en domartjänst vid tingsrätten med stöd av 2 eller 3 § anmäla sig.

6 §

Om en domare som avses i 5 § 3 mom. inte anmäler sig till en ny tjänst som avses i 4 § 1 mom. eller inte söker en tjänst som har ledigförklarats med stöd av 7 §, kan han med iakttagande av det förfarande som anges i statstjänstemannalagen (755/86) förflyttas till tjänsten i fråga.

7 §

De domartjänster som efter att förfarandet enligt 4 § 1 och 2 mom. samt 6 § har tillämpats fortfarande är obesatta, skall ledigförklaras och besättas i den ordning som stadgas i lagen den 10 juli 1987 om ändring av Regeringsformen för Finland (637/87).

8 §

En tingsdomare i tingsrätten som har varit utnämnd till en häradshövdings- eller borgmästartjänst har rätt att i sin tjänst som tingsdomare också använda den tidigare tjänstebenämningen som hederstitel.

9 §

En innehavare av en domartjänst som enligt någon annan paragraf än 7 § i denna lag har utnämnts till domare eller förflyttats till en domartjänst i tingsrätten, bibehåller sin rätt att kvarstå i tjänsten så som stadgas i 25 § lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86).

10 §

Denna lag träder i kraft den 5 maj 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 12/93
LaUB 4/93

Helsingfors den 30 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.