389/1993

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1993

Undervisningsministeriets beslut om fastställande av grunderna för höjning av studiepenningen för högskolestuderande

Undervisningsministeriet har med stöd av 5 § 2 mom. lagen den 14 februari 1992 om studiestöd för högskolestuderande (111/92) beslutat:

1 §

En högskolestuderande har på basis av föräldrarnas sammanlagda beskattningsbara inkomster vid senast verkställda beskattning rätt till höjning av de studiepenningbelopp som anges i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten lagen om studiestöd för högskolestuderande (111/92) som följer:

Föräldrarnas inkomster högst Höjning %
82 000 100
90 200 90
98 400 80
106 600 70
114 800 60
123 000 50
131 200 40
139 400 30
147 600 20
155 800 10
2 §

Om föräldrarnas sammanlagda beskattnings-bara förmögenhet vid senast verkställda beskattning överskrider 315 000 mark, jämställs 50 procent av den överskjutande förmögenheten med inkomst.

3 §

Om föräldrarnas inkomster eller förmögenhet sedan senast verkställda beskattning väsentligt har minskat, kan höjning på den studerandes begäran beviljas på basis av föräldrarnas nuvarande fasta inkomster eller förmögenhet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1993. Beslutet tillämpas från och med den 1 maj 1993 när förhöjd studiepenning för studieåret 1993-1994 beviljas.

Genom detta beslut upphävs undervisningsministeriets beslut den 21 maj 1992 om fastställande av grunderna för höjning av studiepenningen för högskolestuderande (517/92).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter för vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 28 april 1993

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.