382/1993

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 1993

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har ändrat 9 § 5 mom., 10 § 3 och 4 mom. och 12 § 1, 2, 3 och 4 mom. beslutet (1705/92) av den 31 december 1992 om sätten för och storleken av förskottsinnehållning samt fogat till 16 § en ny 2 mom. och till 17 § en ny 2 mom.

9 §

På avkastning av avgångsunderstöd som en kassa som avses i lagen om försäkringskassor utbetalar till sin medlem och som beräknats på ett sätt som avses i 35 § och 143 § 1 och 2 mom. inkomstskattelagen (1535/92) verkställs förskottsinnehållning enligt 25 %.

10 §

Förskottsinnehållningen verkställs enligt 50 % eller såsom i 4 § bestäms om biinkomster:

1) på ersättningar som avses i 78 § inkomstskattelagen (1535/92) och som utbetalas med anledning av en personskada;

2) på försäkringsutbetalningar på grund av frivilliga försäkringar och på personförsäkring grundande ersättning i ett för allt som fåtts på grund av varaktig arbetsoförmåga, vilka avses i 79 § inkomstskattelagen;

3) på prestationer som erhållits som återbäring av försäkringspremier, som erhållits på grund av frivilliga pensionsförsäkringar eller med återköp eller som ändringsvärde;

4) på i 81 § 2 mom. inkomstskattelagen avsedd avkastning av en pensionsförsäkring med engångspremie och

5) på skattepliktiga ersättningar för vårddagar som betalas på basen av en sjukhusförsäkring.

På försäkringsutbetalningar som på basen av 34 § inkomstskattelagen (1535/92) anses vara kapitalinkomst verkställs förskottsinnehållning enligt 25 %.

12 §

På förmåner som utbetalas på basen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och på i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) avsett utbildningsstöd och specialstöd verkställs förskottsinnehållning såsom det bestäms i 1 § 1 och 2 mom. enligt innehållningsprocent för lön nedsatta med 2 procentenheter. Innehållningsprocent nedsätts emellertid inte, om det på skattekortet finns en bestämmelse, enligt vilken innehållningsprocenten blir större medan inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort) eller om det på skattekortet finns en bestämmelse om storleken av förskottsinnehållning som skattebyrån utfärdat med stöd av 16 § lagen om förskottsuppbörd. På sysselsättningsstödet som utbetalas med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) för arbetspraktik till en arbetslös person som ämnar bli företagare och för en fysisk person som sysselsätter en arbetslös person och som bedriver annan än rörelse- eller yrkesverksamhet eller idkar lantbruk verkställs förskottsinnehållning såsom det avses i 1 § 1 och 2 mom. eller 4 § utan nedsättning.

Förskottsinnehållning verkställs enligt 20 %:

1) på grunddagpenning som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa;

2) på i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) avsett utbildningsstöd som är lika stort som grunddagpenningen och på specialstöd;

3) på sysselsättningsstöd för arbetspraktik som med stöd av sysselsättningsförordningen (130/93) utbetalas till en arbetslös person eller på stöd för sysselsättning på eget initiativ eller på sysselsättningsstöd som betalas till en handikappad person;

4) på stöd som utbetalas med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60) till en person som får yrkesvägledning och;

5) på stöd till ungdomar för sommararbete som utbetalas med stöd av statsrådets beslut.

Förskottsinnehållning verkställs emellertid inte på ovan i 2 mom. avsedda prestationer, om beloppet på prestationen är högst 20 mark per dag.

När förutom tidigare utbetalda prestationer även i 1 eller 2 mom. avsedda prestationer betalas eller då i 1 eller 2 mom. avsedda prestationer betalas för en annan tid än skatteåret, verkställs förskottsinnehållningen avvikande från 1 eller 2 mom. enligt procenttalet i följande tabell:

Ersättning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa mk/dag Förskottsinnehållningsprocent
1,00-156,00 20
156,01-230,00 25
230,01-270,00 30
270,01-376,00 35
376,01-597,00 40
597,01-926,00 45
926,01- 50

16 §

Om utbetalaren är ett i 3 a § 2 mom. lagen om lönegaranti (1587/92) avsett konkursbo, verkställs förskottsinnehållning såsom det bestäms i 1 § 1 och 2 mom. eller 4 §.


17 §

Förskottsinnehållning verkställs enligt 25 % på ersättningar som erhållits på basen av en patent, en upphovsrätt eller annan med dem jämförbar rätt, om patenten, upphovsrätten eller annan med dem jämförbar rätt har erhållits som arv eller testamente eller anskaffats mot vederlag.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1993. Beslutet tillämpas vid den förskottsinnehållning som verkställs 1.5.1993 eller senare, likväl så, att beslutets 17 § 2 mom. tillämpas vid den förskottsinnehållning som verkställs under 1993.

Helsingfors den 21 april 1993

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Marja Liisa Manner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.