371/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om upphävande av vissa stadganden i övningsskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern stadgas:

1 §

Genom denna förordning upphävs 45- 47 §§ och 6 kap. övningsskoleförordningen av den 19 april 1985 (336/85), av dessa lagrum 6 kap. sådant det lyder delvis ändrat genom förordning av den 22 januari 1988 (56/88).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Stadgandena i övningsskoleförordningens 46 § och 6 kap. tillämpas dock till den 31 maj 1995. Bedömning av undervisningsförmågan enligt 46 § nämnda förordning sker endast på grundval av de undervisningsprov som avses i 6 kap. förordningen.

Utan hinder av vad som stadgas i 48 § 1 mom. övningsskoleförordningen kan undervisningsprov avläggas tidigast ett år efter det behörighetsintyg har erhållits eller föregående undervisningsprov har avlagts. Den som avlägger proven skall ha ett vitsord i undervisningsförmåga som avses i 46 § nämnda förordning eller motsvarande vitsord i undervisningsförmåga enligt tidigare stadganden.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.