364/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Förordning om ändring av förordningen om naturvetenskapliga examina

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet för Helsingfors universitets vidkommande avgivit sitt utlåtande och på föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 22 december 1978 om naturvetenskapliga examina (1081/78) 10 § 2 mom., 15 § 3 och 4 mom. och 29 § 4 mom.,

av dessa lagrum 15 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 december 1983 (1046/83),

ändras 1 § 1 mom., 2 §, 6 § 1 mom., 11 § 3 mom. och 22 §,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 22 december 1983 och 6 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 2 oktober 1987 (769/87), samt

fogas till förordningen en ny 17 a § och före den en ny mellanrubrik som följer:

1 §

Naturvetenskaplig grundexamen är filosofie kandidatexamen. Lägre högskoleexamen är kandidatexamen i naturvetenskaper.


2 §

Naturvetenskapliga examina kan avläggas vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet, Joensuu universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet, Jyväskylä universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet, Kuopio universitets natur- och miljövetenskapliga fakultet, Uleåborgs universitets naturvetenskapliga fakultet, Tammerfors universitets ekonomisk-administrativa fakultet, Åbo universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet och Åbo Akademis matematisk-naturvetenskapliga fakultet, vilka i denna förordning benämns utbildningsenheter.

6 §

Ett utbildningsprogram omfattar 160 studieveckor. Utbildningen ordnas så att examen kan avläggas på fem år.


11 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte till en utbildningsenhet antagna studerande som har fått sin skolbildning på något annat språk än finska eller svenska eller fått sin skolbildning utomlands. Om de språkkunskaper som krävs av sådana studerande bestämmer utbildningsenheten särskilt. Språkstudier skall antecknas i examensbetyget.


Kandidatexamen i naturvetenskaper
17 a §

En studerande kan avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper efter att ha fullgjort 120 studieveckor av ett utbildningsprogram som leder till filosofie kandidatexamen, inklusive språkstudier enligt 11 §.

För examen skall de studerande avlägga ett skriftligt mogenhetsprov, som utvisar kunskap i finska eller svenska.

Närmare föreskrifter om examen och om hur den avläggs meddelas av utbildningsenheten.

22 §

Utbildningen omfattar 35 studieveckor för ämneslärare avsedda pedagogiska studier, om vilka gäller vad som stadgas i förordningen om pedagogiska examina och studier (530/78).

De pedagogiska studier för ämneslärare som ingår i utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fa-kultet anordnas för den svenskspråkiga utbildningens del i samarbete mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi enligt vad dessa universitet kommer överens om.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1993.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.