356/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om ändring av 54 § lagen om bostadsrättsbostäder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 54 § 1 och 2 mom. lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/90) som följer:

54 §
Besvär

I beslut med anledning av rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos länsrätten så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvären kan även lämnas till den kommunala myndighet som har fattat beslutet. Denna skall utan dröjsmål sända besvären och sitt utlåtande till länsrätten.

Ändring i beslut som gäller godkännande eller underkännande av bostadsrättshavare eller mottagare eller fastställelse av överlåtelsepris får dock inte sökas genom besvär. I länsrättens beslut med anledning av besvär får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Besvärsärenden som är anhängiga vid bostadsstyrelsen då lagen träder i kraft överförs till länsrätten.

RP 342/92
MiUB 3/93

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.