353/1993

Given i Helsingfors den 16 april 1993

Lag om ändring av 20 b § lagen om bostadsproduktion

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 b § 2 mom. lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66),

sådant det lyder i lag av den 27 juni 1980 (504/80), som följer:

20 b §

I beslut med anledning av rättelseyrkandefår ändring sökas genom besvär hos läns-rätten så som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsskriften kan även lämnas till den kommunala myndighet som fattat beslutet, varvid denna myndighet utan dröjsmål skall sända besvärsskriften och sitt utlåtande till länsrätten. I beslut som gäller godkännande av hyresgäst får ändring inte sökas genom besvär. I länsrättens beslut med anledning av besvär får ändring inte sökas genom besvär.Denna lag träder i kraft den 1 december 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Besvärsärenden som är anhängiga vid bostadsstyrelsen då lagen träder i kraft överförs till länsrätten.

RP 342/92
MiUB 3/93

Helsingfors den 16 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.