333/1993

Given i Helsingfors den 13 april 1993

Förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

På föredragning av finansministern

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 21 augusti 1987 (723/87) 1 och 2 §§ och 26 a § 2 mom. och 28 § 1 mom. 9 punkten,

av dessa lagrum 26 a § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 10 april 1992 (328/92) och 28 § 1 mom. 9 punkten sådant det lyder i förordning av den 22 mars 1991 (551/91), samt

fogas till förordningen en ny 2 a och 3 a §§ samt före mellanrubriken Boendeskyldighet en ny 7 a § som följer:

1 §

En tjänst skall förklaras ledig att sökas innan den besätts. Annan tjänst än sådan som avses i 89 § 1 mom. regeringsformen kan likväl besättas utan att tjänsten ledigförklarats, om så särskilt stadgas genom lag eller förordning.

En vakant tjänst som skall besättas efter ansökan skall utan dröjsmål förklaras ledig att sökas, om inte tjänsten dras in eller annat följer av särskilda skäl. Den myndighet som ledigförklarar tjänsten bestämmer samtidigt ansökningstidens längd.

Meddelandet om att tjänsten är ledig att sökas skall offentliggöras på behörigt sätt och i det skall alltid nämnas dagen för ansökningstidens utgång och den myndighet till vilken ansökningen skall ställas.

Av giltiga skäl kan tjänsten ledigförklaras på nytt eller ansökningstiden förlängas. De som tidigare sökt tjänsten beaktas härvid utan ny ansökan. Beslut om ny ledigförklaring av en tjänst och förlängning av ansökningstiden fattas av den utnämnande myndigheten. Om utnämnande myndighet är republikens president eller statsrådet, fattar likväl respektive ministerium beslutet.

En ansökan som inte har anlänt i tid beaktas inte.

2 §

En tjänst skall sökas skriftligen hos den utnämnande myndigheten eller hos en annan myndighet som uppgivits då tjänsten ledigförklarades. Till ansökan skall fogas behövliga uppgifter.

En tjänsteman över vilken med stöd av matrikellagen (1010/89) förs matrikel skall till sin ansökan foga ett matrikelutdrag som gäller honom. Till ansökan behöver dock inte fogas ett utdrag ur matrikeln, om matrikel över tjänstemannen förs i det ämbetsverk hos vilket han söker tjänsten och om ämbetsverket så bestämmer. Utdraget får vara utfärdat högst tre månader innan ansökan lämnades in.

2 a §

En tjänst som skall besättas efter ansökan besätts på framställning, om utnämnande myndighet är republikens president, statsrådet eller ett ministerium. Framställningen görs av myndigheten i fråga till det ministerium som skall handlägga ärendet. Genom förordning kan dock stadgas att utlåtande skall avges i stället för framställning.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte tjänster vid republikens presidents kansli, vid ett ministerium eller vid justitiekanslersämbetet, ej heller tjänst som ledamot av ett centralt ämbetsverk eller som professor, biträdande professor eller forskarprofessor. Om besättande av dessa tjänster gäller vad som särskilt stadgas genom lag eller förordning.

3 a §

Till en tjänst kan utnämnas endast den som sökt tjänsten. Om tjänsten enligt särskilda stadganden dock får besättas utan att den ledigförklaras, kan till den utnämnas någon som på annat sätt har samtyckt till utnämningen.

7 a §

Som bevis på utnämning eller förflyttning till en tjänst utfärdas utnämningsbrev. Som bevis på anställning på prövotid och anställning att sköta en tjänst interimistiskt eller som vikarie ges förordnande.

26 a §

Vad som stadgas i 1 mom. tillämpas även på ministerierna och justitiekanslersämbetet, högskolorna, Finlands Akademi, vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, lantbrukets forskningscentral samt anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.


28 §

I 75 § 1 mom. statstjänstemannalagen åsyftade ämbetsverk i anslutning till vilka det finns en tjänstemannanämnd vid ämbetsverk är


9) social- och hälsovårdsministeriet samt forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården,Denna förordning träder i kraft den 15 april 1993.

Helsingfors den 13 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.