332/1993

Given i Helsingfors den 13 april 1993

Lag om ändring av statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86) 10-12 §§, 13 § 1 och 2 mom., 16 § 2 mom. och 35 §,

ändras 5 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 5 a § 2 mom. och 27 § 2 mom.,

av dessa lagrum 5 § 2 mom. 3 och 4 punkten, sådana de lyder i lag av den 3 april 1992 (306/92) och 5 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 december 1990 (1388/90), samt

fogas till 68 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §

Följande tjänster får dock inte inrättas, om inte varje särskild tjänst har blivit specificerad i statsbudgeten:


3) tjänster som avdelningschef och biträdande avdelningschef vid ett ministerium samt motsvarande och högre tjänster vid ett ministerium,

4) tjänster inom utrikesförvaltningen som statssekreterare och understatssekreterare samt som utrikesråd och motsvarande tjänster som biståndsråd,


5 a §

En tjänst som har inrättats för viss tid upphör då denna tid har gått ut, om inte tjänsten med stöd av 6 § 1 mom. har indragits redan tidigare. Utnämning eller förflyttning till tjänsten sker för den tid för vilken tjänsten har inrättats, om inte något annat följer av 6 § 3 mom.

27 §

En tjänsteman kan för viss tid förflyttas till arbete i ett annat ämbetsverk och andra tjänstemän än domare som avses i 15 kap. även till arbete hos en annan arbetsgivare än staten, om förflyttningen förbättrar tjänstemannens förutsättningar att fullgöra sina tjänsteåligganden eller främjar varaktigheten i hans anställningsförhållande och den mottagande arbetsgivaren samt tjänstemannen har gett sitt samtycke till förflyttningen. Under denna tid står tjänstemannen i tjänsteförhållande till det ämbetsverk från vilket han förflyttats. Beslut om förflyttning fattas av den utnämnande myndigheten. Om den utnämnande myndigheten är republikens president eller statsrådet, fattas beslutet dock av det behöriga ministeriet.

68 §

Om förflyttning av en domare vid högsta förvaltningsdomstolen, länsrätten eller omsättningsskatterätten med stöd av 27 § 2 mom. att för viss tid arbeta i ett annat ämbetsverk beslutar högsta förvaltningsdomstolen och om förflyttning av en annan domare beslutar högsta domstolen.


Denna lag träder i kraft den 15 april 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 349/92
FvUB 4/93

Helsingfors den 13 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.