326/1993

Given i Helsingfors den 2 april 1993

Förordning om miljöministeriet

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av lagen den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) och lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets verksamhetsidé
1 §

Miljöministeriets uppgift är att främja en hållbar utveckling. Ministeriet fullgör sina uppgifter genom att vidta eller delta i åtgärder, som har till syfte att

1) bevara naturens variationsrikedom, bärkraft och produktionsförmåga samt skönhet, samt att främja hållbarhet i nyttjandet av naturtillgångarna,

2) förebygga och minska miljöolägenheter som förorsakas av människors åtgärder,

3) främja en god levnadsmiljö, samhällsstruktur och markdisposition,

4) värna om den byggda miljön och kulturlandskapet,

5) skapa förutsättningar för ett tryggt, sunt och ekonomiskt byggande samt för ekonomisk användning av byggnadsbeståndet, samt att

6) främja hela befolkningens möjligheter att bo bra och tryggt till skäliga kostnader.

Ministeriets resultatområden
2 §

Vid miljöministeriet finns följande resultatområden inom vilka verksamhetsidén skall förverkligas:

1) integrering av miljöpolitiken,

2) förhindrande av förorening av miljön,

3) samhällen, markdisposition och naturvård,

4) den byggda miljön och byggandet,

5) främjande av boendet, samt

6) allmän förvaltning.

Ministeriets organisation
3 §

Vid miljöministeriet finns en miljöpolitisk avdelning, en miljövårdsavdelning, en markdispositionsavdelning, en bostads- och byggnadsavdelning samt en allmän avdelning.

Vid miljöministeriet kan finnas fristående enheter enligt vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ämbetsverk inom ministeriets förvaltningsområde
4 §

Till miljöministeriets förvaltningsområde hör bostadsstyrelsen samt vatten- och miljöstyrelsen.

Miljöpolitiska avdelningen
5 §

Miljöpolitiska avdelningen ansvarar för resultatområdet för integrering av miljöpolitiken. Till resultatområdet hör de ärenden som särskilt gäller utveckling och samordning av miljöpolitiken, utvecklande av bedömningen av miljökonsekvenser, miljökvalitetsövervakning, miljödatasystem, miljöekonomi, miljöteknologi samt samordning av miljöforskningen.

Miljövårdsavdelningen
6 §

Miljövårdsavdelningen ansvarar för resultatområdet för förhindrande av förorening av miljön. Till resultatområdet hör de ärenden som särskilt gäller avfallshantering och återvinning av avfall, luftvård, bullerbekämpning, vattenvård och andra vattenärenden, förebyggande av miljöolägenheter förorsakade av kemikalier, bekämpning av miljöskador samt övrig miljövård.

Markdispositionsavdelningen
7 §

Markdispositionsavdelningen ansvarar för resultatområdet för samhällen, markdisposition och naturvård. Till resultatområdet hör de ärenden som särskilt gäller planläggning och annan planering av markdispositionen, markpolitik, kommunalteknik, ett hållbart nyttjande av marksubstanser, byggnadsskydd, naturvård, landskapsvård och rekreation i naturen.

Bostads- och byggnadsavdelningen
8 §

Bostads- och byggnadsavdelningen ansvarar för resultatområdet för främjande av boendet samt resultatområdet för den byggda miljön och byggandet. Till resultatområdet för främjande av boendet hör de ärenden som särskilt gäller produktion, reparation och underhåll av bostäder, boendekostnader, bostadsfinansiering, hyresförhållanden och andra frågor i anslutning till bostadspolitiken. Till resultatområdet för den byggda miljön och byggandet hör de ärenden som särskilt gäller allmän byggnadspolitik, byggkvalitet, ekonomi och tekniskt godkännande, föreskrifter och anvisningar om byggande, byggnadstillsyn, reparationsbyggande samt fastighetsskötsel.

Allmänna avdelningen
9 §

Allmänna avdelningen ansvarar för resultatområdet för allmän förvaltning. Till resultatområdet hör de ärenden som särskilt gäller ministeriets och förvaltningsområdets allmänna verksamhetsförutsättningar, allmän utveckling av förvaltningen, personalpolitik, planering av verksamhet och ekonomi, statsbudgeten, arrangemang kring resultatstyrningen inom förvaltningsområdet samt samordning av internationella ärenden, av informationsverksamheten, av utbildningen inom ministeriets förvaltningsområde och av dataförvaltningen samt de ärenden som inte hör till andra avdelningar eller fristående enheter vid ministeriet.

Arbetsordning
10 §

Kompletterande bestämmelser om samarbetet mellan miljöministeriets avdelningar och fristående enheter ges i miljöministeriets arbetsordning. Där bestäms också vem som skall avgöra ärenden vid en avdelning eller en fristående enhet. Ministern fastställer ministeriets arbetsordning i den mån den gäller hans verksamhetsområde.

Om en avdelnings och en fristående enhets interna organisation och om personalens uppgifter bestäms närmare i avdelningens eller enhetens arbetsordning, som fastställs av chefen för avdelningen eller enheten.

Om det är oklart vid vilken avdelning eller fristående enhet ett ärende skall handläggas, avgörs frågan av kanslichefen.

Ledande tjänstemän
11 §

Vid ministeriet finns en kanslichef.

Chef för en avdelning är en avdelningschef. Chef för bostads- och byggnadsavdelningen är en överdirektör.

Chef för en fristående enhet är kanslichefen.

Placering av tjänster
12 §

Om placering av ministeriets tjänster samt tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande vid avdelningarna och de fristående enheterna bestämmer kanslichefen efter att ha hört cheferna för avdelningarna och de fristående enheterna samt representanter för personalen.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
13 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med ministeriets verksamhetområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

2) för avdelningschef, överdirektör och biträdande avdelningschef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med uppgifterna i anslutning till tjänsten samt i praktiken visad ledarförmåga,

3) för regeringsråd som byråchef, regeringsråd och regeringssekreterare juris kandidatexamen och god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

4) för råd för internationella ärenden som byråchef, naturvårdsinspektör som byråchef, byråchef och konsultativ tjänsteman för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med uppgifterna i anslutning till tjänsten, samt

5) för lagstiftningsråd juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedningsuppgifter.

Besättande av tjänster
14 §

Innehavarna av tjänsterna som kanslichef, avdelningschef, överdirektör, biträdande avdelningschef, regeringsråd som byråchef, råd för internationella ärenden som byråchef, naturvårdsinspektör som byråchef, byråchef, regeringsråd och regeringssekreterare utnämns av republikens president på framställning av statsrådet. Kanslichefs-, överdirektörs-, avdelningschefs- och biträdande avdelningschefstjänsterna besätts utan att de förklaras lediga.

Innehavarna av tjänsterna som lagstiftningsråd och konsultativ tjänsteman utnämns av statsrådet.

Övrig personal utnämns eller anställs av ministeriet.

15 §

Ministern utnämner eller anställer en sådan i 14 § 3 mom. avsedd tjänsteman vars löneklass är minst A 21.

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av chefen för respektive avdelning eller fristående enhet.

Tjänstledighet
16 §

Tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till beviljas av chefen för allmänna avdelningen.

Annan än i 1 mom. avsedd tjänstledighet beviljas

1) en tjänsteman som utnämns av republikens president, för högst ett år av ministern och för en tid som överskrider ett år av statsrådet,

2) en tjänsteman som utnämns av statrådet och ministern av kanslichefen, samt

3) övriga tjänstemän av chefen för respektive avdelning eller fristående enhet.

17 §

Beslut om anställning av någon att sköta en tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tjänstledighet fattas av

1) ministern för högst ett år och för en tid som överskrider ett år av statsrådet, i fråga om en tjänst vars innehavare utnämns av republikens president,

2) ministern, i fråga om en tjänst vars innehavare utnämns av statsrådet och ministern, samt

3) chefen för respektive avdelning eller fristående enhet, i fråga om andra tjänster.

Personal i arbetsavtalsförhållande
18 §

Vad som i 14-17 §§ stadgas om tjänster och tjänstemän iakttas i tillämpliga delar även i fråga om dem som är anställda i arbetsavtalsförhållande.

Ställföreträdare
19 §

Om kanslichefen är förhindrad, är chefen för allmänna avdelningen hans ställföreträdare eller, om även denne har förhinder, är ställföreträdaren en avdelningschef som förordnas av ministern.

Om ställföreträdare för chefen för en avdelning eller en fristående enhet bestäms i ministeriets arbetsordning. Om ställföreträdare för övriga tjänstemän bestäms vid behov i avdelningens eller enhetens arbetsordning.

Samarbete
20 §

I ärenden som gäller uppgörande av arbetsordning och placering av tjänster samt i andra ärenden i anslutning till samarbetet mellan ministeriet och personalen iakttas vad som stadgas i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och överenskoms i de avtal som ingåtts med stöd av den.

Avgörande av ärenden
21 §

När ett ärende som en tjänsteman annars har rätt att avgöra är principiellt viktigt eller vittbärande eller när ett utlåtande i ärendet skall begäras hos statsrådets finansutskott, avgörs ärendet av ministern i den mån det gäller hans verksamhetsområde.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars får avgöras av en tjänsteman. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen och chefen för en avdelning eller en fristående enhet i ärenden beträffande vilka avgörandet har överlåtits på en tjänsteman som lyder under honom.

22 §

Kanslichefen avgör de ärenden som gäller

1) utlåtanden till en annan myndighet om förslag till lagstiftning, om inte saken är av ringa betydelse,

2) ingående av avtal enligt 30 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86),

3) fastställande av plan för tjänsteresor till utlandet (tjänstereseplan) samt utfärdande av tjänstereseförordnanden som inte ingår i den fastställda tjänstereseplanen,

4) semesterordningen och semestrar föravdelningarnas och de fristående enheternas chefer och deras ställföreträdare,

5) förordnande om tjänsteresor för avdelningarnas och de fristående enheternas chefer, samt

6) ministeriets interna förvaltning och ordning.

23 §

Chefen för en avdelning och en fristående enhet avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden till en annan myndighet i ärenden som faller inom avdelningens och enhetens verksamhetsområde, om ärendet inte hör till dem som skall avgöras av kanslichefen,

2) meddelande av anvisningar inom avdelningens och enhetens verksamhetsområde, om de inte är vittbärande eller av principiell betydelse,

3) semesterordningen och semestrar för avdelningens och enhetens personal, om ärendet inte hör till dem som skall avgöras av kanslichefen,

4) bisysslotillstånd och anmälningar om bisyssla för avdelningens och enhetens tjänstemän,

5) utfärdande av intyg till en tjänsteman vid avdelningen eller enheten om att han sagt upp sig och att tjänsteförhållandet avslutats,

6) utfärdande av reseförordnanden i Finland samt även till utlandet inom ramen för den fastställda tjänstereseplanen till tjänstemännen vid avdelningen och enheten samt tjänstereseförordnanden inom avdelningens verksamhetsområde för personer utom ministeriet,

7) övervakning av kommittéer och kommissioner inom avdelningens och enhetens verksamhetsområde,

8) användning av anslag som anvisats avdelningen och enheten,

9) godkännande av årsprogrammet för forskning inom avdelningens verksamhetsområde, samt

10) beviljande av statsandelar och statsunderstöd inom avdelningens verksamhetsområde.

24 §

Chefen för miljövårdsavdelningen avgör ärenden som gäller godkännande av lån för vattenvårdsändamål såsom räntestödslån, då lånebeloppet uppgår till högst 1 000 000 mk.

25 §

Chefen för markdispositionsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) fastställande av generalplaner eller av ändring eller upphävande av sådana,

2) fastställande av stadsplaner och byggnadsplaner eller av ändring eller upphävande av sådana,

3) i byggnadslagen avsedda undantagslov samt byggnadsförbud eller andra förbud samt byggnadsinskränkningar,

4) köp av naturskyddsområden till staten och ersättning som avses i 11 a § lagen om naturskydd (71/23), om ärendet inte skall avgöras av länsstyrelsen,

5) fastställande av planer för skötsel och disposition av naturskyddsområden,

6) medgivande av undantag som avses i 14 a § lagen om naturskydd,

7) medgivande av undantag från stadganden och föreskrifter om fredning av naturskyddsområden,

8) beviljande av tillstånd som avses i 16 a § lagen om naturskydd,

9) beviljande av tillstånd som avses i 2 § lagen om skydd av valar (1112/82),

10) avtal som gäller användningen av markegendom i miljöministeriets besittning, samt

11) till miljöministeriet som besvärsmyndighet inkommande besvär inom avdelningens verksamhetsområde.

26 §

Chefen för bostads- och byggnadsavdelningen avgör ärenden som gäller

1) tillämpning av föreskrifter om byggande, samt

2) utfärdande av beslut om typgodkännande i byggbranschen.

27 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör ärenden som gäller

1) användning av de gemensamma medel som ministeriet anvisats för allmänna verksamhetsutgifter samt för utbildning, information och dataförvaltning inom förvaltningsområdet,

2) reseförordnanden för chefer vid ämbetsverk som är underställda ministeriet samt godkännande av deras reseräkningar,

3) ålderstillägg, tjänstgöringstillägg, semesterersättningar samt andra personliga lönetillägg och tilläggsarvoden som baserar sig på tjänste- och arbetskollektivavtal,

4) registrering, sändning och arkivering av handlingar,

5) uppgifter som hör till ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk,

6) uppgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (364/63),

7) betalning av reseräkningar som kommer in alltför sent,

8) avskrivningar på inventarier och därmed jämförbar egendom och kontoavskrivningar, samt

9) tillstånd till användning av egen bil på tjänsteresor.

28 §

I stället för chefen för en avdelning eller en fristående enhet kan enligt en bestämmelse som ingår i ministeriets arbetsordning en överdirektör, en biträdande avdelningschef, ett regeringsråd som byråchef, ett råd för internationella ärenden som byråchef, en naturvårdsinspektör som byråchef, en byråchef, ett regeringsråd, ett byggnadsråd, en konsultativ tjänsteman, en projektchef, en överarkitekt, en överingenjör, en överinspektör, informationschefen, utbildningschefen och dataförvaltningschefen avgöra ärenden som avses i 16-17 och 23-27 §§ i denna förordning.

Särskilda stadganden
29 §

Om betalning av utgifter och om materialadministrativa funktioner bestäms närmare i miljöministeriets ekonomistadga och i de föreskrifter som meddelats med stöd av den.

30 §

Om inte något annat stadgas gäller angående ministeriet vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

Ikraftträdande
31 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 februari 1988 om miljöministeriet (143/88) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Som chef för miljöpolitiska avdelningen verkar dock en biträdande avdelningschef.

En avdelningschef, en biträdande avdelningschef eller en byråchef som när denna förordning träder i kraft har titeln överdirektör, miljövårdsråd, byggnadsråd eller regeringsråd, har denna titel så länge han innehartjänsten.

Helsingfors den 2 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.