310/1993

Given i Helsingfors den 2 april 1993

Förordning om Finlands Akademi

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 5 december 1969 om den vetenskapliga forskningens organisering (760/69):

1 kap.

Finlands Akademis uppgifter

1 §

Finlands Akademi, nedan akademin, har i uppgift att

1) främja den vetenskapliga forskningen och utnyttjandet av den,

2) utveckla det internationella samarbetet,

3) vara sakkunnigorgan i frågor som gäller forskningspolitik, samt

4) bevilja anslag för vetenskaplig forskning och annan verksamhet som främjar vetenskapen.

2 kap.

Vetenskapliga centralkommissionen och statens vetenskapliga kommissioner

2 §

Vetenskapliga centralkommissionen är akademins högsta beslutande organ.

Statens vetenskapliga kommissioner sköter var och en inom sitt verksamhetsområde akademins uppgifter.

3 §

Centralkommissionen beslutar om

1) akademins allmänna verksamhetslinjer och målsättningar,

2) de vetenskapliga kommissionernas verksamhetsområden och om främjande av forskningsområden mellan två eller flera kommissioner,

3) planer som gäller verksamheten och ekonomin samt budgetförslaget,

4) dispositionsplanerna för anslagen och fördelningen av anslagen för olika ändamål,

5) instruktionen för akademin,

6) övriga ärenden som är vittsyftande eller av principiell vikt för akademin, samt

7) ärenden som enligt lag, förordning eller instruktionen ankommer på den.

4 §

Till centralkommissionen hör en ordförande, som förordnas av republikens president på framställning av statsrådet för tre år i sänder, ordförandena för de vetenskapliga kommissionerna samt tre övriga medlemmar, som förordnas av statsrådet för tre år i sänder. Centralkommissionen väljer en vice ordförande inom sig.

Samma person kan förordnas till ordförande för eller medlem i centralkommissionen för högst två mandatperioder i följd. Samma person kan förordnas till ordförande och medlem för sammanlagt högst tre mandatperioder i följd om han är ordförande under en eller två av dessa mandatperioder. Ordförandeskap eller medlemskap under en ofullständig mandatperiod inverkar dock inte på personens möjligheter att bli förordnad på nytt till dessa uppgifter.

5 §

Centralkommissionens ordförande är preses för akademin. Han skall leda, övervaka och utveckla akademins verksamhet.

Centralkommissionens ordförande avgör de ärenden som enligt lag, förordning eller instruktionen inte skall avgöras av centralkommissionen, en vetenskaplig kommission eller dess ordföranden eller förvaltningsämbetet.

Vid förhinder för centralkommissionens ordförande sköts hans uppgifter av vice ordföranden.

6 §

De vetenskapliga kommissionerna beslutar om ärenden som enligt vad som stadgas eller enligt instruktionen skall avgöras av en kommission.

Kommissionerna beviljar de stipendier åt längre hunna vetenskapsidkare som avses i 5 § lagen om den vetenskapliga forskningens organisering.

7 §

I en vetenskaplig kommission finns en ordförande samt minst åtta och högst fjorton övriga medlemmar.

Kommissionens ordförande och övriga medlemmar förordnas av statsrådet för tre år i sänder. Kommissionen väljer en vice ordförande inom sig.

Innan kommissionen tillsätts skall högskolor, centrala statliga forskningsinstitut, myndigheter och samfund som företräder forsknings- och utvecklingsarbete samt centrala vetenskapliga sällskap bli hörda. När ordförande och medlemmarna utses skall det ses till att en mångsidig vetenskaplig sakkunskap blir företrädd i kommissionen.

Om flera mandatperioder i en följd för en och samma person som ordförande för eller som medlem i en kommission gäller vad som sägs i 4 § 2 mom. om centralkommissionen.

8 §

Ordföranden för en vetenskaplig kommission skall leda, övervaka och utveckla kommissionens verksamhet.

Ordföranden avgör de ärenden som ankommer på kommissionen, om det inte stadgas eller i instruktionen bestäms att de skall avgöras av kommissionen eller förvaltningsämbetet.

Vid förhinder för kommissionens ordförande sköts hans uppgifter av vice ordföranden.

9 §

Ett ärende som hänför sig till två eller flera vetenskapliga kommissioners område kan genom beslut av centralkommissionen överföras till en av centralkommissionen tillsatt sektion för behandling och avgörande.

Medlemmarna i den sektion som nämns i 1 mom. förordnas inom centralkommissionen och de vetenskapliga kommissionerna.

3 kap.

Förvaltningsämbetet

10 §

Förvaltningsämbetet vid akademin har till uppgift att sköta och utveckla akademins förvaltning. Förvaltningsämbetet sörjer för beredningen och föredragningen av de ärenden som behandlas i centralkommissionen och de vetenskapliga kommissionerna samt för verkställigheten av besluten.

Förvaltningsdirektören är chef för förvaltningsämbetet. Förvaltningsdirektören svarar för att akademins förvaltning fungerar och utvecklas.

Forskningsdirektören svarar för akademins forskningspolitiska planering samt för uppföljningen av hur forskningspolitiken genomförs och hur medlen för forskningen används.

11 §

Centralkommissionens ordförande kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av förvaltningsämbetet.

4 kap.

Akademins personal och behörighetsvillkor

12 §

Centralkommissionens ordförande är i denna sin uppgift tillfällig statstjänsteman.

13 §

Tjänsterna som forskarprofessor, äldre och yngre forskare samt forskningsassistent är forskningstjänster. Vid akademin kan också finnas andra forskningstjänster.

En forskarprofessor kan inte vara medlem i centralkommissionen eller i en vetenskaplig kommission.

14 §

Till forskarprofessor kan utnämnas den som visat sig vara en framstående forskare och som kan anses medverka till forskningens framåtskridande inom sin vetenskapsgren.

Av en äldre forskare krävs doktorsexamen.

Av en yngre forskare krävs att han som påbyggnadsexamen har avlagt licentiatexamen eller doktorsexamen. Till yngre forskare kan också utnämnas den som i sina studier för påbyggnadsexamen eller på annat sätt visat sig ha uppnått en vetenskaplig nivå som motsvarar den examen som krävs.

Av forskningsassistenter krävs högre högskoleexamen.

15 §

Vid akademins förvaltningsämbete finns en förvaltningsdirektörstjänst och en forskningsdirektörstjänst. Vid förvaltningsämbetet kan också finnas annan personal i tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande.

För tjänsten som förvaltningsdirektör krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med uppgiftsområdet samt erfarenhet av ledaruppgifter.

För tjänsten som forskningsdirektör krävs doktorsexamen, god förtrogenhet med uppgiftsområdet samt erfarenhet av ledaruppgifter.

16 §

Den som har avlagt de lärdomsprov som krävs för doktorsgrad är behörig för en tjänst för vilken krävs doktorsexamen.

Akademin beslutar om den behörighet som en utländsk examen medför för en tjänst, om inte undervisningsministeriet har fattat beslut om den behörighet som sökandens examensbevis medför.

5 kap.

Tillsättande av forskningstjänster

17 §

Forskarprofessorerna utnämns av republikens president. Tjänsterna som forskarprofessor tillsätts utan att de ledigförklaras.

Då en tjänst som forskarprofessor blir vakant kan de vetenskapliga kommissionerna inkomma med förslag för tillsättning av tjänsten. Varje kommission kan föreslå tre personer för tjänsten. Till förslaget skall fogas utlåtanden av sakkunniga om de föreslagna personernas meriter.

Bland de personer som kommissionerna föreslår uppställer centralkommissionen högst tre på förslag till tjänsten som forskarprofessor.

18 §

Äldre och yngre forskare samt forskningsassistenter utnämns av en vetenskaplig kommission.

Tjänsterna som äldre och yngre forskare samt som forskningsassistent skall ledigförklaras innan de tillsätts. En sådan tjänst kan dock tillsättas utan att den ledigförklaras, då det är ändamålsenligt med hänsyn till ett forskningsprojekt som kommissionen stöder.

En tjänst som äldre forskare tillsätts för högst fem år i sänder. En tjänst som yngre forskare eller forskningsassistent tillsätts för högst tre år i sänder.

19 §

Andra forskningstjänster än de som nämns i 17 och 18 §§ tillsätts av centralkommissionen. I instruktionen kan dock bestämmas att en sådan tjänst tillsätts av centralkommissionens ordförande.

6 kap.

Utnämning och anställning av förvaltningsämbetets personal

20 §

Förvaltningsdirektören utnämns av republikens president sedan centralkommissionen avgett utlåtande om sökandenas meriter.

Forskningsdirektören utnämns av republikens president sedan centralkommissionen avgett utlåtande om dem som anmält sig till tjänsten. Tjänsten tillsätts utan att den ledigförklaras.

21 §

Andra tjänster vid förvaltningsämbetet än de som nämns i 20 § tillsätts och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande anställs av centralkommissionens ordförande. Tillsättningen av tjänster och anställningen av arbetstagare vid förvaltningsämbetet kan dock i instruktionen åläggas förvaltningsämbetet.

Bestämmelser om anställning av tillfälliga tjänstemän meddelas i instruktionen.

7 kap.

Beviljande av tjänstledighet och anställning av tjänstförrättande tjänstemän

22 §

Tjänstledighet för centralkommissionens ordförande beviljas av undervisningsministeriet.

Tjänstledighet för en forskarprofessor för längre tid än ett år beviljas av centralkommissionen och för högst ett år av centralkommissionens ordförande.

Tjänstledighet för innehavaren av en forskningstjänst som tillsätts av centralkommissionen beviljas av centralkommissionens ordförande och tjänstledighet för innehavaren av en forskningstjänst som tillsätts av en vetenskaplig kommission beviljas av kommissionens ordförande.

23 §

Tjänstledighet för andra tjänstemän än dem som nämns i 22 § samt för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande beviljas av centralkommissionens ordförande.

I instruktionen kan bestämmas att förvaltningsämbetet beslutar om beviljande av tjänstledighet för högst ett år för forskarprofessorer och om beviljande av tjänstledighet för andra innehavare av forskningstjänster liksom även om beviljande av tjänstledighet för tjänstemän som avses i 1 mom., dock inte för förvaltningsdirektören eller forskningsdirektören, samt om beviljande av tjänstledighet för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande.

24 §

Om skötseln av en tjänst under tjänstledigheten beslutar den som beviljar tjänstledigheten.

Om skötseln av en vakant tjänst beslutar den som beslutar om skötseln av tjänsten vid tjänstledighet.

8 kap.

Särskilda stadganden

25 §

Centralkommissionen, de vetenskapliga kommissionerna och den sektion som avses i 9 § är beslutföra när förutom ordföranden för sammanträdet minst hälften av medlemmarna är närvarande.

Centralkommissionen, de vetenskapliga kommissionerna, den sektion som avses i 9 § och deras ordförande samt förvaltningsämbetet fattar sina beslut på föredragning.

26 §

Närmare bestämmelser om akademins verksamhet meddelas i instruktionen för akademin. I instruktionen kan bestämmas om sektioner som tillsätts för beredning av ärendena.

Närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen vid förvaltningsämbetet och om avgörande av ärenden som åligger förvaltningsämbetet meddelas i en arbetsordning som fastställs av centralkommissionens ordförande.

27 §

Resekostnader och mötesarvoden som föranleds av centralkommissionens, de vetenskapliga kommissionernas samt sektionernas sammanträden betalas på det sätt som bestäms i statsrådets beslut om kommittéer (218/88). Mötesarvode betalas dock oberoende av tidpunkten för sammanträdet som för ett sammanträde som hållits helt utom tjänstetid. Till akademins tjänstemän och arbetstagare betalas mötesarvode endast om sammanträdet åtminstone delvis har hållits utom tjänstetid.

Till ordföranden för en vetenskaplig kommission samt till medlemmarna i centralkommissionen och i de vetenskapliga kommissionerna betalas utöver mötesarvode ett månatligt arvode, som fastställs av undervisningsministeriet.

28 §

I ett beslut av akademin får den som saken gäller söka ändring genom besvär i den ordning som lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) stadgar om sökande av ändring i beslut av en högre förvaltningsmyndighet, om inte något annat stadgas i denna förordning eller på något annat ställe i lag eller förordning.

Besvär får inte anföras över ett beslut som gäller forskningsanslag, stipendium eller forskningsavtal.

29 §

Då en statstjänsteman beviljas ett sådant stipendium för längre hunna vetenskapsidkare som avses i 5 § lagen om den vetenskapliga forskningens organisering, är han tjänstledig under den tid för vilken stipendiet har beviljats.

9 kap.

Ikraftträdande

30 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 februari 1976 om den vetenskapliga forskningens organisering (186/76) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

31 §

Om en vetenskaplig kommission har beviljat en forskargrupp ett sådant stipendium som avses i 5 § lagen om den vetenskapliga forskningens organisering innan denna förordning har trätt ikraft, iakttas för gruppmedlemmarnas del dock fortfarande stadgandena i 38 § 5 mom. förordningen om den vetenskapliga forskningens organisering.

Centralkommissionens ordförande och övriga medlemmar samt de vetenskapliga kommissionernas ordförande och övriga medlemmar förordnas första gången enligt denna förordning för en mandatperiod som inleds den 1 januari 1995.

Den centralkommission och de vetenskapliga kommissioner som har tillsatts enligt den upphävda förordningen fortsätter sin verksamhet tills den i 2 mom. nämnda mandatperioden börjar.

Helsingfors den 2 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.