308/1993

Given i Helsingfors den 2 april 1993

Lag om ändring av tryckfrihetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 §, 19 § 1 mom. och 21 § tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919, sådana de lyder i lag av den 29 december 1989 (1333/89), samt

fogas till lagen nya 5 a och 16 a §§ som följer:

1 §

Var och en har rätt att utan att myndigheterna i förväg lägger hinder för det utge tryckskrifter med iakttagande av denna lag.

5 a §

Beträffande myndiga utlänningar som har sitt hemvist i Finland samt beträffande utländska näringsidkares filialer som är registrerade i Finland tillämpas 5 §. Om ett internationellt avtal som förpliktar Finland dock inte kräver att utlänningarna i fråga skall ha sitt hemvist i Finland, skall avtalets bestämmelser tillämpas till denna del.

16 a §

Beträffande utlänningar som har sitt hemvist i Finland tillämpas 16 §. Om ett internationellt avtal som förpliktar Finland dock inte kräver att utlänningarna i fråga skall ha sitt hemvist i Finland, skall avtalets bestämmelser tillämpas till denna del.

19 §

Den som är förläggare för en periodisk tryckskrift skall göra en förhandsanmälan om att den periodiska tryckskriften ges ut. Angående förläggaren och förhandsanmälan gäller vad som i 2 kap. sägs om boktryckare och anmälan om hans rörelse. Förhandsanmälan skall med undantag från 7 § göras hos myndigheten på den ort där tryckskriften kommer att ges ut. I anmälan skall också nämnas skriftens namn och orten där den trycks, hur ofta skriften kommer att ges ut samt av vilket tryckeri den kommer att tryckas, liksom även den person som i egenskap av huvudredaktör övervakar utgivningen av skriften och bestämmer om dess innehåll.


21 §

Endast den som är myndig kan vara huvudredaktör för en periodisk tryckskrift.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 240/92
LaUB 2/93
Bilaga VII till EES-avtalet: rådets direktiv (64/429/ETY)
Bilaga V till EES-avtalet: rådets förordning (EEG) Nr 1612/68

Helsingfors den 2 april 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.