299/1993

Utfärdat i Helsingfors den 25 mars 1993

Miljöministeriets beslut om understöd för täckning av kostnader förorsakade av uthyrning av bostäder i andra hand avsedda för ungdomar

Sedan riksdagen beviljat medel för ändamålet har miljöministeriet beslutat:

1 §

Samfund kan för partiell täckning av kostnader föranledda av andrahandsuthyrning av fritt finansierade bostäder avsedda för ungdom beviljas högst 500 000 mark i understöd av anslaget under moment 35.45.61 (Understöd till hyreshus) i statsbudgeten för år 1993 på det sätt som föreskrivs i detta beslut.

Med fritt finansierade bostäder avses i detta beslut andra hyresbostäder än sådana som är underställda begränsningar i fråga om användning eller överlåtelse enligt 15 f § lagen om bostadsproduktion eller 22 § lagen om grundförbättring av bostäder eller 20 § lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82). Såsom fritt finansierade bostäder anses inte heller bostäder för vars anskaffning lån beviljats med stöd av statsrådets beslut 21.5.1987, 14.4.1988 eller 11.5.1989 (440/89) om lån till stiftelsen Y-Säätiö och till kommunerna för anskaffning av hyresbostäder.

2 §

Såsom sådana samfund som kan beviljas understöd anses student- och ungdomsorganisationer samt andra samfund och stiftelser som i andra hand hyr ut bostäder till ungdomar.

Såsom samfund avsedda i detta beslut anses dock inte kommuner, samkommuner eller bolag som är i deras faktiska ägo.

3 §

Understödet beviljas för sådana nödvändiga förvaltningskostnader som föranleds av att andrahandsuthyrningen inleds och bedrivs.

Understöd beviljas för förluster, som föranleds av underlåtelse att betala den hyra som uppbärs i hyresförhållande i andra hand, av sådan skada i lägenheten eller på anordning och gemensamma utrymmen i fastighet eller byggnad som hyresgästen i hyresförhållande i andra hand använder på basis av hyresförhållandet och som han ansvarar för.

Till den del en förlust som samfundet förorsakats på ovan nämnda sätt ersätts på basis av något annat stadgande eller någon annan föreskrift eller försäkring, räknas förlusten inte till sådana förluster som ersätts med stöd av detta beslut.

4 §

Vid ansökan om understöd för täckning av förlust förorsakad av att andrahandshyresgästen underlåtit att betala hyra eller fullgöra sin skyldighet att ersätta en skada så som avses i 3 § 2 mom. kan understöd beviljas under förutsättning att den av förlusten förorsakade fordran är klar och obestridlig. En ytterligare förutsättning är att tillräckliga åtgärder har vidtagits för att indriva fordran hos andrahandshyresgästen eller hos annan som är ansvarig för att fordran betalas och att återindrivningen har varit resultatlös.

5 §

Såsom i 3 § 1 mom. avsedda förvaltningskostnader kan beaktas arvoden för anlitande av sakkunniga, utgifter föranledda av uppbyggnad och upprätthållande av dataregister och meddelanden samt andra motsvarande nödvändiga utgifter. För täckning av sådana utgifter kan understöd beviljas till högst 50 % av de sammanlagda kostnaderna för projektet, dock inte mer än 50 000 mark om året per sam-fund.

Understöd till i 3 § 2 mom. avsedda utgifter kan beviljas till högst 50 % av den godtagbara förlust som ett samfund har åsamkats. I den godtagbara förlusten kan också inräknas skäliga utgifter för indrivning av fordran.

Efter att i 2 mom. avsett understöd beviljats skall samfundet alltjämt fortsätta med indrivningen av fordran hos andrahandshyresgästen eller annan person som är ansvarig för att fordran betalas. Till den del som fordran kan indrivas är samfundet skyldigt att omedelbart återbetala motsvarande understöd till staten.

Om samfundet har underlåtit att fortsätta med indrivningen av fordran, kan bostadsstyrelsen bestämma att understödet skall återbetalas.

6 §

Bostadsstyrelsen beviljar och betalar understöd på ansökan. Till ansökan skall fogas de utredningar som bostadsstyrelsen föreskriver. Bostadsstyrelsen ger noggrannare anvisningar om ansökningstiden och ansökningsförfarandet i övrigt.

Understödet betalas i en eller flera rater.

7 §

Beträffande understödet gäller vidare i till- lämpliga delar vad som föreskrivs i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65).

På den del av understödet som skall återbetalas uppbärs från den dag då understödet lyftes en årlig ränta som ligger fyra procentenheter över Finlands Banks grundränta.

På ett understödsbelopp som förfallit till återbetalning och på räntan skall betalas en årlig dröjsmålsränta på 16 procent.

8 §

Bostadsstyrelsen övervakar iakttagandet av detta beslut. Bidragstagaren är skyldig att för bostadsstyrelsen tillhandahålla de uppgifter som behövs för övervakningen.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1993.

Detta beslut tillämpas på täckningen av här avsedda kostnader som uppkommit efter 1.1.1992.

Beslutet tillämpas också då bidrag beviljas ur anslagen under moment 35.45.61 (Understöd till hyreshus) i 1992 års statsbudget vilka reserverats för motsvarande ändamål men inte använts.

Helsingfors den 25 mars 1993

Minister
Pirjo Rusanen

Äldre regeringssekreterare
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.