294/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Förordning om ändring av förordningen om konsumentklagonämnden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde

ändras 5 § 3 mom. och 13 § förordningen den 29 juni 1978 om konsumentklagonämnden (533/78), sådana de lyder i förordning av den 29 januari 1988 (84/88), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 29 januari 1988, ett nytt 2 mom. och till 3 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, en ny 3 a punkt, som följer:

1 §

Ordföranden har rätt att genom förenklat förfarande avgöra frågor som enligt 5 § 1 mom. lagen om konsumentklagonämnden kan avgöras genom sådant förfarande.

3 §

Konsumentklagonämndens sekreterare skall


3 a) genom förenklat förfarande avgöra frågor som enligt 5 § 1 mom. lagen om konsumentklagonämnden kan avgöras genom dylikt förfarande;


5 §

Konsumentklagomål föredras av nämndens sekreterare och föredragande. Föredraganden har rätt att genom förenklat förfarande tillsammans med ordföranden för sektionen avgöra frågor som enligt 5 § 1 mom. kan avgöras genom dylikt förfarande.

13 §

Liggarexemplaren av konsumentklagonämndens beslut samt expeditionerna undertecknas av ordföranden för sammanträdet. Liggarexemplaren samt expeditionerna i ärenden som avgjorts genom förenklat förfarande undertecknas av föredraganden, om inte annat bestäms i arbetsordningen. Om det sätt på vilket förberedande handlingar skall undertecknas samt kopior och utdrag skall bekräftas bestäms i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.