290/1993

Given i Helsingfors den 26 mars 1993

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av finansministern och med stöd av 2 § 4 mom. samt 3 a och 28 §§ lagen om statens tjänstekollektivavtal (664/70)

upphävs i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/87) 10 § 4 mom. 26, 30, 47-49 och 51 punkten, av dessa 26, 48 och 51 punkten sådana de lyder i förordning av den 20 mars 1992 (243/92) och 49 punkten sådan den lyder i förordning av den 18 september 1992 (878/92), varvid de nuvarande 27-29, 31-46 a, 50 och 52-67 punkterna blir punkter 26-61;

ändras 10 § 1 mom. samt

fogas en ny 1 a § till förordningen och till 10 § ett nytt 5 mom. som följer:

1 a §
Arbetsgivarförening

Förhandlings- och avtalsparter som företräder arbetsgivaren i ärenden som gäller anställningsvillkoren för tjänstemän vid sådana affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) är

1) den registrerade föreningen Liikelaitosten työnantajayhdistys ry. samt

2) affärsverk som är medlem i den.

Statens förhandlingsmyndighet kan sköta om föreningens förhandlings-, intressebevaknings-, forsknings- och informationsförsörjningsuppgifter samt dess de övriga beredningsuppgifter enligt vad som avtalats mellan statens förhandlingsmyndighet och föreningen.

Vad som stadgas i 4-8 §§ gäller inte sådana affärsverk som avses i 1 mom.

10 §
Arbetsgivartjänstemän

I andra än i 5 mom. nämnda fall skall arbetsgivartjänstemännen, på förordnande av statens förhandlingsmyndighet eller på förordnande som förvaltningsområdets förhandlingsmyndighet givit för egen del eller för förvaltning som lyder under den, företräda staten vid de i huvudavtalet om proceduren vid förhandlingar om statens tjänstekollektivavtal avsedda tjänstekollektivavtalsförhandlingarna samt vid beredningen av dessa. Dessutom skall de företräda staten vid i huvudavtalet om proceduren vid förhandlingar om statens tjänstekollektivavtal avsedda förhandlingar om frågor som gäller tillämpning och tolkning av tjänstekollektivavtal samt ärenden som gäller tjänstemännens arbetsfred. De skall även i övrigt verka som företrädare för arbetsgivaren.


De i 1 a § nämnda affärsverkens arbetsgivartjänster, vilkas innehavare det åligger att företräda arbetsgivaren, är bl.a.:

1) Vid Bilregistercentralen: verkställande direktör, vice verkställande direktör, chef för enheten för fordonsförvaltning, direktör, teknisk direktör, regionalchef, förvaltningschef samt jurist,

2) Vid Statsjärnvägarna: verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, chef för enhet inom centralförvaltningen, tjänster vid personalenhetens grupp för anställningsförhållanden, regionchef, tjänst som chef för personalcentret och tjänst som chef för maskinverkstad samt tjänst som chef för resultatansvarsenhet inom regionalförvaltningen,

3) Luftfartsverket: verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, chef för flygplats, chef för flygtrafiktjänstcentral samt biträdande direktör och överinspektör som huvudsakligen sköter personalfågor vid administrativa avdelningen och ekonomiavdelningen,

4) Post- och televerket: verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, chef för koncernens enhet för administrativa tjänster, tjänstemän som sköter ärenden gällande anställningsförhållanden på verksamhetsgrensnivå och tjänstemän som sköter ärenden som gäller anställningsförhållanden vid koncernförvaltningens personalenhet, samt

5) Vid annat i 1 a § nämnt affärsverk verkställande direktör, vice verkställande direktör, direktör, förvaltningsdirektör samt de tjänstemän vid verkets enhet för personalärenden som sköter anställningsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993.

Helsingfors den 26 mars 1993

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.