277/1993

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1993

Finansministeriets beslut om ändring av de ursprungsregler som tillämpas i handeln mellan Finland och Estland

Finansministeriet har med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 23 oktober 1992 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet med Estland om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete (1013/92) beslutat:

1 §

I handeln mellan Republiken Finland och Republiken Estland tillämpas beslut nr 2/93 av den blandade kommitté som avses i det den 13 februari 1992 ingångna protokollet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete, vilket beslut berör ändring av ursprungsreglerna och ingår som bilaga i detta beslut, såsom därom har överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1993.

Helsingfors den 18 mars 1993

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Sakari Alasalmi

BESLUT 2/93 AV DEN BLANDADE KOMMITTÉN FINLAND-ESTLAND

om ändring av bilagan om ursprungsregler

av den 4 februari 1993

Blandade kommittén,

som beaktar protokollet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete,

som beaktar bilagan angående ursprungsregler och i synnerhet dess artikel 7,

som anser det nödvändigt att anpassa ursprungsreglerna till de behov som uppstår till följd av utvecklingen i handelsförbindelserna mellan parterna,

har beslutat:

Artikel 1

Texten i bilagan till protokollet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om temporära arrangemang rörande handel och ekonomiskt samarbete ersätts genom texten som bilagts detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1993.

BILAGA

rörande definitionen av begreppet ''ursprungsvaror'' och formerna för administrativt samarbete

AVDELNING I

Definition av begreppet ''ursprungsvaror''

Artikel 1

1. För tillämpning av detta protokoll skall, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 2, följande varor anses ha ursprung i Finland eller i Estland:

a) varor som är helt framställda i Finland eller i Estland i den mening som avses i artikel 4;

b) varor som är framställda i Finland eller i Estland med användande av material som inte är helt framställda där, under förutsättning att:

i) sådana material har undergått tillräcklig bearbetning eller behandling i Finland eller i Estland i den mening som avses i artikel 5, eller att

ii) sådana material har ursprung i den andra parten till detta protokoll i den mening som avses i denna bilaga, eller att

iii) sådana material har ursprung i Lettland eller i Litauen vid tillämpning av ursprungsreglerna i protokollen om upprättande av frihandelsområden mellan Finland å ena sidan och Lettland och Litauen å andra sidan, i den mån dessa regler överensstämmer med reglerna i denna bilaga.

2. För varor framställda i Estland får bestämmelserna i stycke 1 b) iii) tillämpas endast på villkor att det administrativa samarbete mellan Estland, Lettland och Litauen som är nödvändigt för att tillämpa dessa bestämmelser har upprättats enligt bestämmelserna i denna bilaga.

Artikel 2

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 stycke 1 punkt b) ii) och iii) skall varor, som har ursprung i Finland eller i Estland eller i Lettland eller i Litauen i den mening som avses i denna bilaga vid tillämpning av de ursprungsregler som avses i artikel 1 stycke 1 punkt b) iii), och som exporteras från den ena parten till detta protokoll till den andra i oförändrat skick eller efter att i den exporterande staten ha undergått endast sådan bearbetning eller behandling som avses i artikel 5 stycke 5, behålla sitt ursprung.

2. I de fall när vid tillämpning av stycke 1 har använts varor med ursprung i Finland och i Estland eller i den ena eller bägge av parterna till detta protokoll samt Estland och/eller Litauen och varorna har undergått endast sådan bearbetning eller behandling i den exporterande staten som avses i artikel 5 stycke 5, bestäms ursprunget av den vara som har det högsta tullvärdet eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, av den vara som har det högsta, tidigast fastställbara pris som betalats för varorna i den staten.

Artikel 3

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 3.)

Artikel 4

Som ''helt framställda'' i Finland eller i Estland enligt artikel 1 stycke 1 punkt a) skall anses

a) mineraliska produkter som utvunnits ur dess jord eller havsbotten;

b) vegetabiliska produkter som skördats där;

c) levande djur, som fötts och uppfötts där;

d) produkter som erhållits från levande djur, som uppfötts där;

e) produkter från jakt och fiske som utövats där;

f) produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet av dess fartyg;

g) produkter som framställts ombord på dess ''flytande fabriker'' uteslutande av varor som avses under f);

h) brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, i fråga om begagnade däck enligt anmärkning 5a i tillägg I till denna bilaga;

i) avfall och skrot som uppkommit vid tillverkningsprocesser som ägt rum där;

j) varor som framställts där uteslutande av produkter som avses under a)-i).

Artikel 5

1. Uttrycken ''kapitel'' och ''positioner'' i denna bilaga skall avse de kapitel och positioner (med fyrställig sifferkod), som används i den nomenklatur som ''det harmoniserade systemet för beskrivning och kodifiering av varor'' utgör, i det följande benämnt det harmoniserade systemet eller HS.

Uttrycket ''tarifferas'' skall avse tarifferingen av en vara eller ett material enligt en viss position.

2. Vid tillämpning av artikel 1 skall, med iakttagande av föreskrifterna i styckena 3, 4 och 5 nedan, icke-ursprungsmaterial anses ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling om den framställda varan tarifferas enligt en annan position än de icke-ursprungsmaterial som använts vid framställningen.

3. För vara som upptagits i kolumnerna 1 och 2 i listan i tillägg II till denna bilaga skall, istället för regeln i stycke 2, de villkor uppfyllas som anges i kolumn 3 för den berörda varan.

4. För varorna enligt kapitlen 84-91 får exportören, som alternativ till att de villkor som anges i kolumn 3 uppfylls, välja att i stället tillämpa de villkor som anges i kolumn 4.

5. Vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 1 stycke 1 punkt b) i) skall följande bearbetning eller behandling alltid anses otillräcklig för att ge ursprungskaraktär, oavsett om den medför ändring av position:

a) behandling med syfte att säkerställa att varorna bevaras i gott skick under transport eller lagring (luftning, utspridning, torkning, kylning, inläggning i saltvatten, i svavelsyrlighetsvatten eller i andra konserverande vattenlösningar, avlägsnande av skadade delar och liknande åtgärder);

b) enkel behandling bestående i avlägsnande av damm, siktning eller sållning, klassificering, sortering (inklusive sammanföring av artiklar till satser), tvättning, målning eller delning;

c) i) ompackning, uppdelning eller sammanföring av kollin;

ii) förpackning på flaskor, i säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor m.m. samt alla andra enkla förpackningsåtgärder;

d) anbringande av märken, etiketter eller liknande särskiljande beteckningar på varor eller förpackningar därtill;

e) enkel blandning av varor, även av skilda slag, såvida en eller flera i blandningen ingående beståndsdelar inte uppfyller villkoren enligt denna bilaga för att kunna anses som ursprungsvaror;

f) enkel sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel;

g) en kombination av två eller flera av de åtgärder som anges under a)-f);

h) slakt av djur.

Artikel 6

1. Med begreppet ''värde'' i listan i tillägg II till denna bilaga skall avses de använda icke-ursprungsmaterialens tullvärde vid importtillfället, eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, det tidigaste fastställbara pris som betalats för materialen inom det berörda området.

Även i det fall värdet av de använda ursprungsmaterialen måste fastställas, skall första stycket tillämpas i tillämpliga delar.

2. Med begreppet ''pris fritt fabrik'' i listan i tillägg II skall avses den framställda varans pris vid försäljning fritt fabrik med avdrag av interna skatter som återbetalas eller kan återbetalas vid exporten av den framställda varan.

Artikel 7

Transport, som sker i en enda sändning, av varor som har ursprung i den mening som avses i denna bilaga kan äga rum genom andra områden än dem som tillhör Finland, Estland, Lettland eller Litauen i förekommande fall med omlastning eller tillfällig lagring inom sådana andra områden, såvida transporten genom dessa områden är motiverad av geografiska skäl och varorna stått under uppsikt av tullmyndigheterna i transit- eller lagringslandet samt inte saluförts eller utlämnats till förbrukning och där inte heller undergått annan behandling än lossning och omlastning eller åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.

AVDELNING II

Former för administrativt samarbete

Artikel 8

1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till Finland eller Estland anses berättigade till förmånsbehandling enligt protokollet mot avlämnande av ett av följande dokument:

a) ett varucertifikat EUR.1, i det följande benämnt ''certifikat EUR.1'', eller ett certifikat EUR.1, giltigt för en lång tid och fakturor med hänvisning till sådant certifikat, utfärdade enligt bestämmelserna i artikel 13. Formulär till certifikat EUR.1 finns intaget i tillägg III till denna bilaga;

b) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven i tillägg IV till denna bilaga, utfärdad enligt bestämmelserna i artikel 13;

c) en faktura innehållande den exportörsdeklaration som finns återgiven i tillägg IV till denna bilaga, upprättad av vilken exportör som helst för sändning som består av ett eller flera kollin, innehållande ursprungsvaror vilkas sammanlagda värde inte överstiger 5 110 avräkningsenheter.

2. Följande ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till Finland eller Estland åtnjuta förmånsbehandling enligt protokollet utan att något av de dokument som nämns under stycke 1 företes:

a) varor som inkommer som småförsändelse från enskild person adresserade till enskild person och vars värde inte överstiger 365 avräkningsenheter;

b) varor som ingår i resandes personliga bagage och vars värde inte överstiger 1 025 avräkningsenheter.

Dessa bestämmelser skall tillämpas endast under förutsättning att införseln inte har kommersiell karaktär, att varorna anges uppfylla villkoren för tillämpning av protokollet och att inget tvivel råder om riktigheten härav.

Som införsel utan kommersiell karaktär skall anses införsel som har tillfällig karaktär och som uteslutande avser varor för mottagarens eller den resandes eller hans familjs personliga bruk, förutsatt att varorna inte genom sin natur eller sin mängd ger intryck av att införseln sker i kommersiellt syfte.

3. Belopp angivna i valuta för den exporterande parten till protokollet, motsvarande de belopp som angivits i avräkningsenheter, skall fastställas av den exporterande staten och meddelas den andra parten till protokollet. Om beloppen överstiger de motsvarande belopp som fastställts av den importerande staten skall den importerande staten godta dem om varorna är fakturerade i den exporterande statens valuta.

Om varorna är fakturerade i valuta för den andra parten till protokollet, för Estland eller för Litauen, skall den importerande staten godta det belopp som meddelats av den berörda staten.

4. Som värde för avräkningsenheten angivet i nationell valuta för Finland, Estland, Lettland och Litauen skall användas de värden som angivits i tillägg VI till denna bilaga.

5. De belopp som uttryckts i avräkningsenheter skall ses över närhelst så behövs men minst vartannat år.

6. Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon skall tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för ifrågavarande utrustning, maskin, apparat eller fordon eller ej har särskilt fakturerats.

7. Varor i satser, i den mening som avses i allmänna tolkningsregeln 3 i det harmoniserade systemet, anses som ursprungsvaror under förutsättning att alla i satsen ingående komponenter utgör ursprungsvaror. Varor i satser som består av såväl ursprungsvaror som icke-ursprungsvaror skall dock i sin helhet anses som ursprungsvaror, förutsatt att andelen icke-ursprungsvaror uppgår till högst 15 procent av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 9

1. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i den exporterande staten vid utförseln av de varor som certifikatet avser. Det skall ställas till exportörens förfogande så snart utförseln ägt rum eller säkerställts.

2. Certifikat EUR.1 utfärdas av tullmyndigheten i Finland eller i Estland om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i denns stat enligt artikel 1.

3. Tullmyndigheterna i Finland eller i Estland får utfärda certifikat EUR.1 enligt villkoren i denna bilaga om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i Finland eller i Estland eller i Lettland eller i Litauen enligt artikel 2, under förutsättning att de varor som skall omfattas av certifikaten EUR.1 befinner sig inom dess område.

I sådana fall utfärdas certifikat EUR.1 mot uppvisande av de ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats.

4. Certifikat EUR.1 får utfärdas endast om det kan antagas komma att utgöra bevis vid tillämpning av den i detta protokoll eller i de protokoll som avses i artikel 1 stycke 1 punkt b) iii) avsedda förmånsbehandlingen.

Datum för utfärdande av certifikat EUR.1 skall anges på den del av certifikatet EUR.1 som är avsedd för tullmyndigheten.

5. Om certifikat EUR.1 inte utfärdats vid utförseltillfället på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, kan certifikat undantagsvis utfärdas även efter utförseln av de varor som certifikatet avser.

Tullmyndigheten kan inte utfärda certifikat EUR.1 i efterhand utan att kontrollera att uppgifterna i exportörens ansökan överensstämmer med uppgifterna i motsvarande handlingar.

Certifikat EUR.17 som utfärdas i efterhand skall förses med en av följande anteckningar: ''ISSUED RETROSPECTIVELY'', ''ANNETTU JÄLKIKÄTEEN, ''UTFÄRDAT I EFTERHAND'', ''TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD'' ''IZDOTS PEC PRECU EKSPORTA'', eller ''ISLEISTAS RETROSPEKTYVIAI''.

6. Om ett certifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts, kan exportören hos den tullmyndighet som utfärdat det begära ett duplikat upprättat på grundval av de utförselhandlingar som denna förfogar över. Det sålunda utfärdade duplikatet skall förses med en av följande anteckningar: ''DUPLICATE'', ''KAKSOISKAPPALE'', ''DUPLIKAT'', ''DUPLIKAAT'' ''DUBLIKATS'', eller ''DUBLIKATAS''.

Duplikatet, vilket skall dagtecknas samma dag som det ursprungliga certifikatet EUR.1, gäller från denna dag.

7. De anteckningar som avses i styckena 5 och 6 skall införas i rutan för ''Anmärkningar'' på certifikatet EUR.1.

8. Det är alltid möjligt att utbyta ett eller flera certifikat EUR.1 mot ett eller flera certifikat EUR.1, under förutsättning att detta sker hos den tullanstalt där varorna befinner sig.

9. I syfte att kontrollera att de i styckena 2 och 3 angivna villkoren är uppfyllda har tullmyndighet rätt att begära de handlingar som styrker detta eller att utföra den kontroll den finner påkallad.

10. Bestämmelserna i styckena 2-9 skall tillämpas i tillämpliga delar även på de ursprungsintyg som upprättas av godkända exportörer enligt villkoren i artikel 13.

Artikel 10

1. Certifikat EUR.1 utfärdas endast på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes befullmäktigade ombud. Denna ansökan skall göras på blankett enligt formulär i tillägg III till denna bilaga, och skall ifyllas i enlighet med denna.

2. Det åligger tullmyndighet i den exporterande staten att övervaka att den i stycke 1 avsedda blanketten blir vederbörligen ifylld. Den skall särskilt kontrollera att utrymmet avsett för varuslag fyllts i på ett sätt som utesluter varje möjlighet till tillägg i bedrägligt syfte. För detta ändamål skall vid beskrivning av varuslag utskrift ske utan mellanrum mellan raderna. Om utrymmet inte helt fyllts i, skall en horisontell linje dragas under den sista raden, och den icke ifyllda delen spärras.

3. Eftersom certifikat EUR.1 utgör bevis för tillämpningen av den i protokollet avsedda förmånsbehandlingen beträffande tullar och kvantitativa restriktioner, ankommer det på tullmyndighet i den exporterande staten att vidta nödvändiga åtgärder för undersökning av varornas ursprung och kontroll av övriga uppgifter på certifikatet.

4. När enligt artikel 9 stycke 5 ett certifikat EUR.1 utfärdas efter utförseln av de varor som certifikatet avser skall exportören i den i stycke 1 avsedda ansökan

- ange tid och plats för avsändandet av de varor som certifikatet EUR.1 avser;

- intyga att något certifikat EUR.1 ej utfärdats vid utförseln av ifrågavarande varor och ange orsakerna härtill.

5. Ansökan om certifikat EUR.1, liksom de ursprungsbevis som avses i artikel 9 stycke 3 andra punkten och mot vars uppvisande nytt certifikat EUR.1 utfärdas, skall bevaras av tullmyndigheten i den exporterande staten under minst två år.

Artikel 11

1. Certifikat EUR.1 skall upprättas på blankett enligt formulär i tillägg III till denna bilaga. Blanketten skall tryckas på ett eller flera av de officiella språken i de avtalsslutande staterna till detta protokoll eller på engelska. Certifikat EUR.1 skall upprättas på ett av dessa språk och i överensstämmelse med bestämmelserna i den exporterande statens interna lag; om det skrivs ut för hand, skall det fyllas i med bläck och med tryckbokstäver.

2. Certifikat EUR.1 skall ha formatet 210 x 297 mm. En tolerans på längden om högst plus 8 mm eller minus 5 mm kan tillåtas. Det papper som användes skall vara vitt och inte innehålla slipmassa, vara limmat för skrivändamål och väga minst 25 g/m2. Det skall vara försett med guillocherad botten i grön färg för att på mekanisk eller kemisk väg utförd förfalskning skall bli synlig.

3. De avtalsslutande staterna till detta protokoll kan förbehålla sig rätten till tryckning av certifikat EUR.1 eller anförtro denna åt tryckerier som godkänts av dem. I sistnämnda fall skall på varje certifikat EUR.1 finnas uppgift om godkännande. Varje certifikat EUR.1 skall förses med uppgift om tryckeriets namn och adress eller med tecken som möjliggör identifiering av tryckeriet. För särskiljande av certifikaten skall varje certifikat dessutom genom tryck eller på annat sätt förses med serienummer.

Artikel 12

1. Certifikat EUR.1 skall inom fyra månader, räknat från den dag då det utfärdats av tullmyndighet i den exporterande staten, inges till den tullanstalt i den importerande staten där varorna anmäles enligt där gällande bestämmelser. Myndigheten kan begära att certifikatet översättes. Den kan vidare kräva att importanmälan kompletteras med en försäkran av importören att varorna uppfyller de villkor som uppställts för tillämpning av protokollet.

2. Utan inskränkning av artikel 5 stycke 5 skall, på begäran av den som anger varan till förtullning, en isärtagen eller icke hopsatt vara hänförlig till kapitel 84 eller 85 i det harmoniserade systemet, vilken importeras i flera sändningar på villkor som fastställes av behörig myndighet, anses utgöra en enda vara, och ett certifikat EUR.1 som omfattar den kompletta varan kan uppvisas vid importen av den första delsändningen.

3. Certifikat EUR.1 som inges till tullmyndighet i den importerande staten efter utgången av den tidsfrist som anges i stycke 1 kan godtas som grund för förmånsbehandling, om underlåtenheten att iaktta fristen beror på force majeure eller på exceptionella omständigheter.

Tullmyndighet i den importerande staten kan även i andra fall då certifikat avlämnats för sent godta certifikat EUR.1, förutsatt att varan anmälts hos myndigheten före utgången av nämnda tidsfrist.

4. Mindre skiljaktigheter mellan uppgifterna i certifikat EUR.1 och uppgifterna i de dokument som ingivits till tullanstalten i syfte att uppfylla formaliteterna för import av varorna medför inte i och för sig att certifikatet blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställes att certifikatet svarar mot varorna.

5. Certifikat EUR.1 skall bevaras av tullmyndigheten i den importerande staten enligt de regler som gäller där.

6. För att styrka att villkoren i artikel 7 uppfyllts skall för tullmyndighet i den importerande staten företes antingen:

a) en transporthandling som utfärdats i exportlandet och som täcker transporten genom transitlandet; eller

b) ett intyg utfärdat av tullmyndighet i transitlandet innehållande:

- en noggrann varubeskrivning;

- datum för varornas lossning och omlastning samt, i förekommande fall, fartygens namn;

- intyg om de villkor under vilka varorna befunnit sig i transitlandet,

c) eller, i avsaknad härav, andra handlingar som styrker att villkoren är uppfyllda.

Artikel 13

1. Utan hinder av artikel 9 styckena 1 till 7 och artikel 10 styckena 1, 4 och 5 kan en förenklad procedur för utfärdande av ursprungsbevis tillämpas på de villkor som anges i följande bestämmelser.

2. Tullmyndigheterna i den exporterande staten kan ge exportör, i det följande benämnd ''godkänd exportör'', som ofta exporterar varor för vilka certifikat EUR.1 kan utfärdas, och som lämnar de garantier som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att styrka varornas ursprungskaraktär, tillstånd att vid exporttillfället för tullanstalten i den exporterande staten ej behöva uppvisa vare sig varorna eller ansökan om certifikat EUR.1 för dessa varor för att erhålla certifikat EUR.1 enligt villkoren i artikel 9 styckena 1 till 4.

3. Tullmyndigheten kan dessutom ge en godkänd exportör tillstånd att utfärda certifikat EUR.1 som gäller för en längsta period av ett år från dagen för utfärdandet, i det följande benämnt ''LT-certifikat''. Tillstånd skall ges endast om ursprungskaraktären på de varor som kommer att exporteras förväntas bli oförändrad under LT-certifikatets giltighetstid. Om någon vara ej längre omfattas av LT-certifikatet skall den godkände exportören omedelbart underrätta den tullmyndighet som utfärdat tillståndet.

När den förenklade proceduren tillämpas, kan tullmyndigheterna i den exporterande staten föreskriva användning av certifikat EUR.1 försedda med ett särskiljande tecken genom vilket de kan identifieras.

4. Tullmyndigheterna skall i tillståndet som avses i styckena 2 och 3 föreskriva att ruta 11 ''Tullmyndighetens intyg'' på certifikatet EUR.1 skall:

a) antingen i förväg förses med avtryck av stämpel av behörig tullanstalt i den exporterande staten och med underskrift, handskriven eller ej, av tjänsteman på sagda tullanstalt, eller

b) av den godkände exportören förses med avtryck av en speciell stämpel som är godkänd av tullmyndigheterna i den exporterande staten och av utseende som framgår av tillägg V till denna bilaga. Denna stämpel kan tryckas på blanketten.

Ruta 11 ''Tullmyndighetens intyg'' på certifikat EUR.1 skall, om så erfordras, fyllas i av den godkände exportören.

5. I de fall som avses i stycke 4 a) skall ruta 7 ''Anmärkningar'' på certifikatet EUR.1 förses med en av följande anteckningar: ''Simplified procedure'', ''Yksinkertaistettu menettely'', ''Förenklad procedur'', ''Lihtsustatud protseduur'', ''Vienkarsotá procedura'' eller ''Supaprastinta procedura''. Godkänd exportör skall i förekommande fall i ruta 13 ''Begäran om kontroll'' på certifikat EUR.1 ange namn och adress på den tullmyndighet som är behörig att kontrollera certifikatet.

6. I det fall som avses i stycke 3 skall den godkände exportören också i ruta 7 på certifikatet EUR.1 göra en av följande anteckningar:

''LT certificate valid until. . .'',

''LT-todistus voimassa ...saakka'',

''LT-certifikat giltigt till ...'',

''Pikaajaline sertifikaat kehtivusega kuni ...'',

''LT-sertifikats ir speka lidz ...'',

''LT sartifikatas galioja iki ...'',

(datum anges med siffror),

och en hänvisning till det tillstånd enligt vilket det ifrågavarande LT-certifikatet har utfärdats.

Den godkände exportören behöver inte ange i rutorna 8 och 9 på LT-certifikatet kollinas märke och nummer, antal och slag, bruttovikt (kg) eller annat mått (liter, m3, etc.). Ruta 8 skall dock innehålla en beskrivning och benämning av varorna som är tillräckligt noggrann för att de skall kunna identifieras.

7. Utan hinder av artikel 12 styckena 1 och 3 skall LT-certifikat avlämnas till importtullanstalten vid eller före den första importen av någon vara som det avser. Om importören förtullar varorna vid skilda tullanstalter i den importerande staten kan tullmyndigheterna begära att han avlämnar en kopia av LT-certifikatet till varje tullanstalt.

8. Om ett LT-certifikat har avlämnats till tullmyndigheterna skall, under LT-certifikatets giltighetstid, bevis om importvarornas ursprungskaraktär lämnas genom fakturor som uppfyller följande villkor:

a) Om en faktura upptar både varor som har ursprung i Finland, Estland, Lettland eller Litauen och icke-ursprungsvaror, skall exportören klart skilja de två kategorierna varor åt i fakturan.

b) Exportören skall på varje faktura ange numret på det LT-certifikat som omfattar varorna och certifikatets sista giltighetsdag samt varornas ursprungsland eller -länder.

Exportörens uppgift på fakturan om LT-certifikatets nummer och angivande av ursprungsland utgör en deklaration om att varorna uppfyller villkoren i denna bilaga för att uppnå förmånsberättigad ursprungskaraktär i handel mellan de avtalsslutande staterna till detta protokoll.

Tullmyndigheterna i den exporterande staten kan begära att de uppgifter som enligt ovanstående bestämmelser skall framgå av fakturan skall åtföljas av handskriven namnteckning och att den undertecknandes namn förtydligas genom textning eller med maskinskrift.

c) Varubeskrivningen och varubenämningen på fakturan skall vara tillräckligt detaljerad för att klart utvisa att varorna är upptagna på det LT-certifikat till vilket fakturan hänvisar.

d) Fakturorna kan endast utfärdas för varor som exporteras under det ifrågavarande LT-certifikatets giltighetstid. De kan dock företes för importtullanstalten inom fyra månader från den dag då de utfärdats av exportören.

9. Inom ramen för den förenklade proceduren får fakturor som uppfyller villkoren i denna artikel utfärdas och/eller överföras med användning av telekommunikation eller metoder för elektronisk databehandling. Sådana fakturor skall godtas av tullmyndigheten i den importerande staten som bevis för de importerade varornas ursprungskaraktär enligt den procedur som föreskrivs av tullmyndigheten där.

10. Om tullmyndigheten i den exporterande staten finner att något certifikat och/eller någon faktura som utfärdats enligt bestämmelserna i denna artikel inte gäller med avseende på någon vara som levererats, skall den omedelbart underrätta tullmyndigheten i den importerande staten om detta.

11. Tullmyndigheterna kan ge en godkänd exportör tillstånd att, i stället för certifikat EUR.1, utfärda fakturor innehållande den deklaration som finns intagen i tillägg IV till denna bilaga.

Av godkänd exportör upprättad deklaration på faktura skall avges på något av de officiella språken i de avtalsslutande staterna till detta protokoll eller på engelska. Den skall undertecknas för hand och skall vara försedd med antingen:

a) en anteckning om det tillståndsnummer som tilldelats den godkände exportören, eller

b) ett av den godkände exportören anbringat avtryck av den speciella stämpel som avses i stycke 4 b) och som godkänts av tullmyndigheterna i den exporterande staten. Denna stämpel kan tryckas i förväg på fakturan.

12. Tullmyndigheterna i den exporterande staten får dock ge en godkänd exportör tillstånd att inte underteckna uppgift enligt stycke 8 b) eller den deklaration som avses i stycke 11 och som upprättats på fakturan, om sådana fakturor utfärdas och/eller överförs med användning av telekommunikation eller elektronisk databehandlingsmetod.

Nämnda tullmyndigheter skall fastställa de villkor som skall gälla för tillämpning av detta stycke och kan, om de behöver det, begära en skriftlig förbindelse av den godkände exportören att denne ikläder sig fullt ansvar för sådan uppgift och deklaration som om de hade undertecknats för hand av honom.

13. Tullmyndigheterna skall i de tillstånd som avses i styckena 2, 3 och 11 särskilt ange:

a) de villkor som skall gälla för ansökningarna om certifikat EUR.1 eller LT-certifikat eller för upprättande av ursprungsdeklaration på faktura;

b) de villkor som skall gälla för hur dessa ansökningar liksom en kopia av fakturor med hänvisning till ett LT-certifikat och av fakturor innehållande exportörsdeklaration skall bevaras under minst två år. I fråga om LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat börjar denna period den dag då LT-certifikatets giltighet upphör. Dessa bestämmelser gäller även certifikat EUR.1, LT-certifikat och fakturor med hänvisning till LT-certifikat samt fakturor innehållande exportörsdeklaration, vilka använts som underlag vid utfärdande av andra ursprungsbevis enligt villkoren i artikel 9 stycke 3 andra punkten.

14. Tullmyndigheten i den exporterande staten kan utesluta vissa varukategorier från de lättnader som anges i styckena 2, 3 och 11.

15. Tullmyndigheterna skall inte meddela tillstånd som avses i styckena 2, 3 och 11 till exportör som inte lämnar alla erforderliga garantier.

Tullmyndigheterna kan när som helst återkalla tillstånd. Så skall ske när den godkände exportören inte längre uppfyller villkoren eller lämnar nämnda garantier.

16. Godkänd exportör kan åläggas att informera tullmyndigheterna, i överensstämmelse med de föreskrifter som dessa fastställer, beträffande vara som han avser att exportera, så att behörig tullanstalt ges tillfälle att företa den kontroll som den finner nödvändig före varans avsändande.

17. Bestämmelserna i denna artikel skall ej medföra inskränkning i tillämpningen av reglerna som gäller hos parterna till detta protokoll i fråga om tullformaliteter och användande av tulldokument.

Artikel 14

Den deklaration som avses i artikel 8 stycke 1 c) skall avges av exportören i den form som anges i tillägg IV till denna bilaga på något av de officiella språken i de avtalsslutande staterna till detta protokoll eller på engelska. Den skall skrivas med maskin eller stämplas och undertecknas för hand. Exportören skall under minst två år bevara en kopia av fakturan som innehåller den nämnda deklarationen.

Artikel 15

1. Exportören eller dennes ombud skall till sin ansökan om certifikat EUR.1 foga de handlingar som är ägnade att styrka att certifikat EUR.1 kan utfärdas för de varor som skall exporteras.

Han skall vara beredd att, på begäran av vederbörlig myndighet, förete den bevisning som denna anser nödvändig för att fastställa riktigheten av de till tariffbehandling berättigade varornas ursprungskaraktär och skall godta varje kontroll från myndigheten av bokföringen och omständigheterna kring framställningen av de ovannämnda varorna.

2. Exportörer skall bevara de handlingar som avses i stycke 1 under minst två år.

3. Bestämmelserna i styckena 1 och 2 skall i tillämpliga delar även tillämpas vid användning av de procedurer som fastställts i artikel 13 styckena 2 och 3 och den deklaration som avses i artikel 8 stycke 1 b) och 1 c).

Artikel 16

1. Varor, vilka sänts från Finland eller från Estland till en utställning i annat land än Finland, Estland, Lettland eller Litauen och vilka efter utställningen sålts för att införas till Estland eller till Finland, skall vid införseln anses berättigade till förmånsbehandling enligt protokollet, om varorna uppfyller i denna bilaga uppställda villkor för att anses ha ursprung i Finland eller i Estland och om för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt styrkes

a) att en exportör har sänt varorna från Finland eller från Estland till utställningslandet och utställt dem där;

b) att denne exportör har sålt varorna eller överlåtit dem till en mottagare i Estland eller i Finland;

c) att varorna under utställningen eller omedelbart därefter har sänts till Estland eller till Finland i det skick vari de sänts till utställningen;

d) att varorna, sedan de sänts till utställningen, inte har använts för annat ändamål än demonstration på denna utställning.

2. Certifikat EUR.1 skall i vanlig ordning inges till tullmyndigheterna. Utställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov kan ytterligare handlingar begäras för att styrka varornas karaktär och de omständigheter under vilka de utställts.

3. Bestämmelserna i stycke 1 är tillämpliga på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor eller offentliga visningar av liknande karaktär under vilka varorna förblir under tullkontroll, dock med undantag av sådana som i privat syfte anordnas i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor.

Artikel 17

1. För att säkra en riktig tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning skall Finland och Estland lämna varandra ömsesidigt bistånd genom sina tullmyndigheter för kontroll av äktheten och riktigheten av certifikat EUR.1, inbegripet sådana som utfärdats enligt artikel 9 stycke 3, liksom av exportörsdeklarationer på fakturor.

2. Den blandade kommissionen skall vara behörig att fatta de beslut som erfordras för att formerna för det administrativa samarbetet skall kunna tillämpas i vederbörlig tid i Finland eller i Estland.

3. Tullmyndigheterna i Finland och Estland skall delge varandra provtryck av de stämplar som användes av deras tullanstalter vid utfärdande av certifikat EUR.1.

4. Den som upprättar eller låter upprätta handling innehållande oriktiga uppgifter i syfte att erhålla förmånsbehandling för en vara skall träffas av påföljd.

5. Finland och Estland skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika att varor som omfattas av ett certifikat EUR.1 och som under transporten befinner sig i en frizon inom deras område blir föremål för utbyte eller annan behandling än sedvanlig åtgärd avsedd att bevara dem i oförändrat skick.

6. När varor med ursprung i Finland eller i Estland, vilka importerats till en frizon med stöd av certifikat EUR.1, undergår behandling eller bearbetning skall behörig tullmyndighet utfärda nytt certifikat EUR.1 på ansökan av exportören, om den behandling eller bearbetning varorna undergått uppfyller bestämmelserna i denna bilaga.

Artikel 18

1. Kontroll i efterhand av certifikat EUR.1 eller av exportörsdeklarationer på fakturor skall utföras stickprovsvis eller varje gång tullmyndighet i den importerande staten har anledning betvivla dokumentens äkthet eller riktigheten av uppgifterna om ifrågavarande varors ursprung.

2. Vid tillämpning av bestämmelserna i stycke 1 skall tullmyndigheten i den importerande staten återsända certifikat EUR.1 och fakturan, om sådan avlämnats, eller faktura med hänvisning till LT-certifikat, eller faktura med exportörsdeklaration eller kopia av dessa dokument, till tullmyndigheten i den exporterande staten och, i förekommande fall, ange de skäl med avseende på innehåll och form som föranleder undersökningen.

Tullmyndigheten skall, till stöd för begäran om kontroll i efterhand, lämna alla handlingar och upplysningar som erhållits och som ger anledning att anta att uppgifterna på certifikatet EUR.1 eller fakturan är oriktiga.

Om tullmyndigheten i den importerande staten beslutar att uppskjuta tillämpningen av bestämmelserna i protokollet i avvaktan på resultatet av kontrollen skall den erbjuda importören att varorna utlämnas, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som bedöms nödvändiga.

3. Resultatet av efterhandskontrollen skall snarast möjligt delges tullmyndigheten i den importerande staten. Svaret skall göra det möjligt att avgöra om de handlingar som återsänts enligt stycke 2 avser de varor som faktiskt exporterats, och om dessa är berättigade till förmånsbehandling.

Tvister som inte kunnat regleras mellan tullmyndigheten i den importerande staten och tullmyndigheten i den exporterande staten eller som innebär en fråga om tolkning av denna bilaga skall underställas underkommittén för tull- och ursprungsfrågor som avses i artikel 26. Beslut tas av den blandade kommittén.

För efterhandskontroll av certifikat EUR.1 skall exportdokument, eller kopior av certifikat EUR.1 som ersätter dem, bevaras av tullmyndigheten i den exporterande staten under minst två år.

AVDELNING III

Slutbestämmelser

Artikel 19

Finland och Estland skall vidta de åtgärder som erfordras för att bestämmelserna i detta protokoll skall genomföras.

Artikel 20

Tilläggen till denna bilaga utgör en integrerad del därav.

Artikel 21

Varor, som uppfyller de i avdelning I angivna villkoren och vilka på dagen för protokollets ikraftträdande antingen är under transport eller i Finland eller i Estland är underkastade gällande regler om tillfälliga lager, tullager eller frizoner, kan komma i åtnjutande av förmånerna enligt protokollet, förutsatt att ett ursprungsintyg, utfärdat i efterhand, samt handlingar som styrker transportförhållandena uppvisas för tullmyndigheten i den importerande staten inom fyra månader från nämnda dag.

Artikel 22

Finland och Estland åtar sig att vidta erforderliga åtgärder för att de certifikat EUR.1, som deras tullmyndigheter är behöriga att utfärda vid tillämpningen av detta protokoll, utfärdas enligt bestämmelserna i detta protokoll. De åtar sig även att säkerställa det administrativa samarbete som är nödvändigt för detta ändamål, särskilt för att kontrollera hur varor, som omfattas av bestämmelserna i detta protokoll, har transporterats och var de har befunnit sig.

Artikel 23

1. Varor av de slag som omfattas av protokollet och som har använts som material vid tillverkning av varor för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas, får bli föremål för tullrestitution eller åtnjuta befrielse från tull i någon form endast om de har ursprung i Finland, Estland, Lettland eller Litauen.

2. Med uttrycket ''tull'' avses i denna artikel även avgifter med samma verkan som tull.

Artikel 24

(Denna bilaga innehåller inte någon artikel 24.)

Artikel 25

1. Ursprungsvaror enligt denna bilaga skall vid import till Estland anses berättigade till förmånsbehandling enligt protokollet även mot avlämnande av ett certifikat EUR.1 utfärdat av tullmyndighet i Lettland eller Litauen i vilken införts uttrycket ''Application Article 25'' och bestyrkts med stämpel av denna.

2. När varor som tidigare importerats till Estland åtföljda av ursprungsbevis som avses i artikel 8 stycke 1 utfärdat eller utställt i Finland reexporteras till Lettland eller Litauen, skall Estland förbinda sig att utfärda certifikat EUR.1 med uttrycket ''Application Article 25'' under förutsättning att varorna reexporterats i oförändrat skick eller undergått endast sådan bearbetning eller behandling i Estland som avses i artikel 5 stycke 5.

Artikel 26

En underkommitté för tull- och ursprungsfrågor skall inrättas under den blandade kommittén i enlighet med artikel 10 stycke 3 i protokollet för att biträda denna i dess uppgifter och för att trygga fortlöpande information och samråd mellan experter.

Den skall bestå av experter från Finland och från Estland som har ansvar för ursprungsfrågor.

Artikel 27

Vid tillämpning av artikel 1 stycke 1 punkt b) ii) eller iii) skall vara, som har ursprung i område tillhörande Finland eller Estland, vid export till den andra parten till detta protokoll behandlas som icke-ursprungsvara under den eller de perioder då sistnämnda part till detta protokoll för sådan vara tillämpar tull som gäller för tredje land eller någon annan motsvarande skyddsåtgärd i enlighet med detta protokoll.

TILLÄGG I TILL BILAGAN

Förklarande anmärkningar

Anmärkning 1 - till artikel 1

Uttrycket ''avtalsslutande stat till detta protokoll'' avser även denna stats sjöterritorium.

Fartyg som är verksamma på det fria havet, däri inbegripna ''flytande fabriker'', ombord på vilka bearbetning eller behandling sker av produkter från deras fiske, skall anses utgöra en del av området tillhörande den avtalsslutande staten till detta protokoll till vilken de hör, förutsatt att de uppfyller de villkor som anges i förklarande anmärkning 4.

Anmärkning 2 - till artiklarna 1, 2 och 4

De villkor som anges i artikel 1 för hur varor uppnår ursprungskaraktär skall uppfyllas i en avtalsslutande stat till detta protokoll, utan andra avbrott än de som medges enligt artikel 2.

Om ursprungsvaror som exporteras från en avtalsslutande stat till detta protokoll till något annat land återinförs, skall, med undantag av vad som medges enligt artikel 2, dessa anses utgöra icke-ursprungsvaror om inte för tullmyndigheterna tillfredsställande styrks:

- att de återinförda varorna är desamma som de exporterade varorna, och

- att de under uppehållet i det andra landet inte har genomgått annan behandling än sådan som behövs för att bevara dem i oförändrat skick.

Anmärkning 3 - till artiklarna 1 och 2

Vid bestämmande av om en vara är ursprungsvara skall bortses från om energiprodukter, anläggningar, maskiner och verktyg som använts för framställning av denna vara har ursprung i tredje land eller ej.

Anmärkning 4 - till artikel 4 punkt f)

Uttrycket ''dess fartyg'' skall endast avse fartyg:

a) som är registrerade i en avtalsslutande stat till detta protokoll;

b) som för flagg tillhörande en avtalsslutande stat till detta protokoll;

c) som till minst hälften tillhör medborgare i en avtalsslutande stat till detta protokoll eller ett bolag vars huvudsäte är beläget i en sådan stat och i vilket verkställande direktören eller direktörerna, ordföranden i styrelsen eller i förvaltningsrådet samt majoriteten av medlemmarna i dessa organ är medborgare i en avtalsslutande stat till detta protokoll och vidare, i fråga om personbolag eller bolag med begränsad ansvarighet, vars kapital till minst hälften tillhör sådan stat, offentliga sammanslutningar eller medborgare i sådan stat;

d) vars befäl helt består av medborgare i en avtalsslutande stat till detta protokoll;

e) vars besättning till minst 75 procent består av medborgare i en avtalsslutande stat till detta protokoll.

Anmärkning 5 - till artiklarna 4 och 5

1. Den bedömningsenhet på vilken ursprungsreglerna skall tillämpas skall vara densamma som den särskilda vara, vilken anses utgöra grundenheten vid tarifferingen enligt nomenklaturen enligt det harmoniserade systemet. I fråga om varor i satser, som tarifferas i enlighet med tolkningsregel 3, skall bedömningsenheten fastställas med hänsyn tagen till varje artikel i satsen. Detta gäller även beträffande satser enligt positionerna 63.08, 82.06 och 96.05.

Av detta följer att:

- när en vara som består av en grupp eller samling av artiklar tarifferas enligt en enda position enligt reglerna i det harmoniserade systemet, utgör det hela bedömningsenheten;

- när en sändning består av flera identiskt lika varor som tarifferas enligt samma position i det harmoniserade systemet, skall varje vara behandlas för sig vid tillämpning av ursprungsreglerna.

2. Om emballage skall tarifferas tillsammans med varan i enlighet med tolkningsregel 5 i det harmoniserade systemet, skall det inbegripas även vid ursprungsbestämningen.

Anmärkning 5a - till artikel 4 punkt h)

I fråga om begagnade däck omfattar uttrycket ''brukade artiklar, som tillvaratagits där och som endast kan användas för återvinning av råvaror'' inte bara begagnade däck som kan användas enbart för återvinning av råvaror utan även begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som skrot.

Anmärkning 6 - till artikel 5 stycke 2

De inledande anmärkningarna till tillägg II skall i förekommande fall tillämpas för alla varor som vid framställningen tillförts icke-ursprungsmaterial, även om för dessa inte gäller något särskilt villkor enligt listan i tillägg II utan de istället är underkastade regeln om ändring av position i artikel 5 stycke 2.

Anmärkning 7 - till artikel 6

Med uttrycket ''pris fritt fabrik'' förstås det pris som betalas till den tillverkare i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen ägt rum, inbegripet värdet av alla som material använda varor.

Med ''tullvärde'' förstås värde enligt överenskommelsen i Genève den 12 april 1979 om tillämpning av artikel VII i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT).

Anmärkning 8 - till artikel 8 stycke 1

Möjligheten att, enligt denna bilaga, använda faktura som bevis för varornas ursprungskaraktär skall utsträckas till att även gälla följesedel eller annan kommersiell handling med tillräckligt detaljerad beskrivning av varorna för att möjliggöra deras identifiering.

I fråga om varor som ingår i postförsändelse vilken, i den mening som avses i artikel 8 stycke 2, inte anses som införsel av kommersiell karaktär, kan deklarationen om varornas ursprungskaraktär också avges på den postala tulldeklarationen C2/CP3 eller på papper som bilagts sistnämnda deklaration.

Anmärkning 9 - till artikel 17 stycke 1 och artikel 22

Om certifikat EUR.1 har utfärdats enligt artikel 9 stycke 3 och avser varor som återutförts i oförändrat skick, skall tullmyndigheten i bestämmelselandet inom ramen för det administrativa samarbetet kunna erhålla kopior av det eller de ursprungsintyg som tidigare utfärdats eller upprättats för ifrågavarande varor.

Anmärkning 10 - till artikel 23

Med ''tullrestitution eller befrielse från tull i någon form'' förstås varje bestämmelse om återbetalning eller efterskänkande, helt eller delvis, av tullar som tillämpas för varor som använts som material, under förutsättning att nämnda bestämmelse uttryckligen medger eller faktiskt medför sådan återbetalning eller sådant efterskänkande, om de med detta material framställda varorna exporteras men inte om de är avsedda för inhemsk förbrukning.

''Varor som använts som material'' skall avse alla varor för vilka ''tullrestitution eller befrielse från tull i någon form'' begärs som en följd av export av ursprungsvaror, för vilka certifikat EUR.1, LT-certifikat eller fakturor med hänvisning till LT-certifikat eller en faktura med exportörsdeklaration utfärdas eller upprättas.

TILLÄGG II TILL BILAGAN

Lista över bearbetning eller behandling som icke-ursprungsmaterial måste undergå för att den framställda varan skall erhålla ursprungskaraktär

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR

Allmänt

Anmärkning 1

1.1. De två första kolumnerna i listan beskriver den framställda varan. Den första kolumnen innehåller det positions- eller kapitelnummer som används i det harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för detta positions- eller kapitelnummer. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumnerna 3 och 4. Då, i vissa fall, en post i den första kolumnen föregås av ordet ''ur'', anger detta att regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 endast gäller för den del av positions- eller kapitelnumret som anges i kolumn 2.

1.2. Om i kolumn 1 flera positionsnummer är grupperade tillsammans eller ett kapitelnummer angivits och varubeskrivningen i kolumn 2 därför angivits i allmänna termer, gäller den motsvarande regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 för alla varor som, enligt det harmoniserade systemet, tarifferas enligt positioner inom kapitlet eller enligt någon av de positioner som grupperats tillsammans i kolumn 1.

1.3. Om olika regler i listan gäller för olika varor inom samma position innehåller varje indragning beskrivningen av den del av positionen för vilken bredvidstående regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller.

1.4. För varor enligt kapitlen 84-91 skall, om ingen regel finns angiven i kolumn 4, den regel som angivits i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 2

2.1. Uttrycket ''tillverkning'' innefattar vilken sorts bearbetning eller behandling som helst, inbegripet ''sammansättning'' eller speciella åtgärder. Se dock anmärkning 3 stycke 5 nedan.

2.2. Uttrycket ''material'' innefattar alla ''ingredienser'', ''råmaterial'', ''komponenter'' eller ''delar'' etc. som används vid tillverkningen av varan.

2.3. Uttrycket ''vara'' avser den vara som framställs, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess.

Anmärkning 3

3.1. I de fall då någon position eller någon del av en position inte finns i listan gäller regeln om ''ändring av position'' enligt artikel 5 stycke 2. Om villkoret beträffande ''ändring av position'' gäller för någon post i listan, är detta intaget i regeln i kolumn 3.

3.2. Den bearbetning eller behandling som erfordras enligt regeln i kolumn 3 eller kolumn 4 behöver utföras endast i förhållande till det icke-ursprungsmaterial som används. De begränsningar som innefattas i en regel i kolumn 3 eller kolumn 4 gäller på samma sätt endast för det icke-ursprungsmaterial som används.

3.3. Om en regel anger att ''material enligt vilken position som helst'' får användas, får även material enligt samma position som varan användas, dock med de specifika begränsningar som också kan förekomma i regeln. Uttrycket ''tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst inbegripet annat material enligt position ...'' innebär dock att av material enligt samma position som varan, endast material med en annan varubeskrivning än den som gäller den vara som upptagits i kolumn 2 får användas.

3.4. Om en vara, som tillverkats av icke-ursprungsmaterial vilket erhållit ursprungskaraktär under tillverkningen genom positionsändringsregeln eller sin egen regel i listan, används som material vid tillverkningen av en annan vara, är den regel som gäller för den vara i vilken den ingår inte tillämplig på den förstnämnda varan.

- Till exempel:

En maskin enligt position 84.07, för vilken regeln föreskriver att värdet av det icke-ursprungsmaterial som får ingå inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, tillverkas av ''annat legerat stål grovt tillformat genom smidning'' enligt 72.24.

Om denna smidning har skett i ifrågavarande land av göt av icke-ursprungskaraktär, har smidet redan fått ursprung genom regeln i listan för position 72.24. Det kan då räknas som ursprungsvara vid värdeberäkningen för maskinen oberoende av om det tillverkats i samma eller i en annan fabrik. Värdet av götet av icke-ursprungskaraktär räknas således inte in i värdet av det icke-ursprungsmaterial som använts.

3.5. Även om positionsändringsregeln eller regeln i listan är uppfylld, har en vara inte ursprung om den utförda bearbetningen som helhet är otillräcklig i den mening som avses i artikel 5 stycke 5.

Anmärkning 4

4.1. Regeln i listan anger den minsta bearbetning eller behandling som erfordras, och utförande av mera bearbetning eller behandling ger också ursprungskaraktär. Däremot kan utförande av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprung. Om alltså en regel säger att icke-ursprungsmaterial i ett särskilt tillverkningsstadium får användas, är användning av sådant material i ett tidigare tillverkningsstadium tillåten och användning av sådant material i ett senare tillverkningsstadium inte tillåten.

4.2. Om en regel i listan anger att en vara får tillverkas av mer än ett material innebär detta att vilket som helst eller flera av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

- Till exempel:

Regeln för tyger säger att naturliga fibrer får användas och att kemiska material bland andra också får användas. Detta innebär inte att båda måste användas. Man kan använda det ena eller det andra eller båda.

Om emellertid en begränsning gäller för ett material och andra begränsningar gäller för andra material i samma regel, gäller begränsningarna endast för de material som faktiskt använts.

- Till exempel:

Regeln för symaskiner anger att mekanismen för trådspänning som används måste ha ursprung och att zig-zag mekanismen som används också måste ha ursprung. Dessa två begränsningar gäller endast om de ifrågavarande mekanismerna faktiskt ingår i symaskinen.

4.3. Om en regel i listan anger att en vara måste tillverkas av ett speciellt material, hindrar villkoret självklart inte användningen av andra material som, på grund av sin beskaffenhet, inte kan uppfylla regeln.

- Till exempel:

Regeln för position 19.04, som uttryckligen utesluter användningen av spannmål och produkter därav, hindrar inte användningen av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatser som inte är framställda av spannmål.

- Till exempel:

I fråga om en vara som är tillverkad av fiberduk, och för vilken enbart garn som inte har ursprung är tillåtet utgångsmaterial, är det inte möjligt att utgå från fiberduk - även om fiberduk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall måste utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, d.v.s. fiberstadiet.

Se även anmärkning 7 stycke 3 i fråga om textilvaror.

4.4. Om två eller flera procentsatser är angivna i en regel i listan för det högsta värdet av icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna inte överskridas i förhållande till det speciella material som de avser.

Textilvaror

Anmärkning 5

5.1. Uttrycket ''naturliga fibrer'' används i listan till att avse andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer och är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inbegripet avfall, och, om ej annat anges, inbegriper uttrycket ''naturliga fibrer'' sådana fibrer som kardats, kammats eller på annat sätt bearbetats men inte spunnits.

5.2. Uttrycket ''naturliga fibrer'' inbegriper tagel enligt position 05.03, silke enligt positionerna 50.02 och 50.03 liksom ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt positionerna 51.01-51.05, bomullsfibrer enligt positionerna 52.01-52.03 och övriga vegetabiliska fibrer enligt positionerna 53.01-53.05.

5.3. Uttrycken ''dissolvingmassa'', ''kemiskt material'' och ''material för papperstillverkning'' används i listan för att ange de material som inte tarifferas enligt kapitlen 50-63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller -garn.

5.4. Uttrycket ''konststapelfibrer'' används i listan för att ange fiberkabel, stapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatmaterial enligt positionerna 55.01-55.07.

Anmärkning 6

6.1. I fråga om varor enligt de positioner i listan vid vilka hänvisning gjorts till denna inledande anmärkning skall de villkor som angivits i kolumn 3 i listan inte tillämpas för några grundtextilmaterial som använts vid varornas tillverkning vilka tillsammans utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla använda grundtextilmaterial. (Se dock även anmärkning 6 stycke 3 och 4 nedan.)

6.2. Denna tolerans får dock tillämpas endast för blandvaror som framställts av två eller flera grundtextilmaterial, oavsett med vilken andel de ingår i varan.

Grundtextilmaterialen är följande:

- silke,

- ull,

- grova djurhår,

- fina djurhår,

- tagel,

- bomull,

- material för papperstillverkning samt papper,

- lin,

- hampa,

- jute och andra bastfibrer för textilt ändamål,

- sisal och andra textilfibrer av släktet Agave,

- kokos, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer,

- syntetiska konstfilament,

- regenatkonstfilament,

- syntetiska konststapelfibrer,

- regenatkonststapelfibrer.

- Till exempel:

Ett garn enligt position 52.05 tillverkat av bomullsfibrer och syntetiska stapelfibrer är ett blandgarn. Därför får man använda icke-ursprungsmaterial med en vikt av högst 10 % av garnets vikt.

- Till exempel:

Ett ylletyg enligt position 51.12 tillverkad av yllegarn och syntetiskt garn av stapelfibrer är ett blandtyg. Därför får man använda syntetiskt garn eller ullgarn eller en kombination av dessa, som inte uppfyller ursprungsregeln, med en vikt av högst 10 % av tygets vikt.

- Till exempel:

Ett tuftat textiltyg enligt position 58.02 tillverkat av bomullsgarn och bomullstyg är en blandvara endast om bomullstyget självt är ett blandtyg tillverkat av två eller flera grundtextilmaterial eller om de använda bomullsgarnerna själva utgör blandgarn.

- Till exempel:

Om det berörda tuftade textiltyget varit tillverkat av bomullsgarn och syntettyg, hade självklart två olika grundtextilmaterial använts.

- Till exempel:

En matta med tuft tillverkad av både regenatgarn och bomullsgarn och med baksida av jute är en blandvara eftersom tre olika grundtextilmaterial använts. Allt icke-ursprungsmaterial som använts i ett senare tillverkningsstadium än vad regeln tillåter får således användas, förutsatt att dess sammanlagda vikt inte överstiger 10 % av textilmaterialen i mattan. Alltså skulle jutebaksidan, regenatgarnet och/eller bomullsgarnet kunna vara importerade i detta tillverkningsstadium, förutsatt att viktvillkoren är uppfyllda.

6.3. Ifråga om vara innehållande ''garn av segmenterat polyuretan med mjuka segment av polyeter, även omspunnet'' är denna tolerans 20 % för sådant garn.

6.4. I fråga om vara innehållande remsor som utgöres av en kärna, bestående av antingen aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd icke överstigande 5 mm, sammanfogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister, är denna tolerans 30 % för sådan remsa.

Anmärkning 7

7.1. I fråga om de textilvaror som är utmärkta i listan genom en fotnot med hänvisning till denna inledande anmärkning får textilmaterial, med undantag av foder och mellanfoder, som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i listan för den ifrågavarande konfektionerade varan användas, förutsatt att de tarifferas enligt en annan position än varan och förutsatt att deras värde inte överstiger 8 % av varans pris fritt fabrik.

7.2. Besättningsartiklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra material som innehåller textilmaterial behöver inte uppfylla villkoren i kolumn 3 även om de inte täcks av bestämmelsen i anmärkning 4 stycke 3.

7.3. Enligt anmärkning 4 stycke 3 får besättningsartiklar och tillbehör av icke-textilmaterial eller andra varor som inte innehåller några textilmaterial under alla förhållanden användas fritt, då de inte kan tillverkas av material upptaget i kolumn 3.

- Till exempel:

Om en regel i listan säger för en viss textilvara, såsom blusar, att garn måste användas, hindrar detta inte användningen av metallföremål, såsom knappar, eftersom dessa inte kan tillverkas av textilmaterial.

7.4. Då en procentregel gäller måste hänsyn tas till värdet av besättningsartiklar och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.

1) Enligt lydelsen av anm. 3 till kap. 32 är dessa preparat av sådana slag som används för att färga alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar, förutsatt att de inte tarifferas enligt någon annan position i kap. 32. 
2) Med ''grupp'' avses vilken del av positionen som helst som är åtskild från den övriga texten med semikolon.
1) Då fråga är om varor tillverkade av material enligt såväl positionerna 39.01-39.06 å ena sidan som enligt positionerna 39.07-39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas endast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt i varan.
1) Då fråga är om varor tillverkade av material enligt såväl positionerna 39.01-39.06 å ena sidan som enligt positionerna 39.07-39.11 å andra sidan, skall denna inskränkning tillämpas endast med avseende på den materialkategori som överväger viktmässigt i varan.
1) Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 
1) Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 
1) Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 
1) Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 
1) Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 
2) Se inledande anmärkning 7. 
*) Denna regel tillämpas temporärt även för inkompletta kläder bestående av icke-hopfogade delar till kläder av trikå som är tillskurna eller formade direkt vid framställningen under förutsättning att de uppvisar de väsentliga kännetecknen på de färdigarbetade kläderna.
1) Beträffande särskilda villkor som gäller för varor som tillverkats av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 
2) Se inledande anmärkning 7. 
3) Beträffande trikåvaror, inte elastiska eller gummibehandlade, som framställts genom sömnad eller annan hopfogning av stycken av trikå (utskurna till eller direkt stickade i avsedd form), se inledande anmärkning 7. 
1) Se inledande anmärkning 7. 
70.13 Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av positionerna 70.10 och 70.18) Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan ELLER Slipning av glasvaror, förutsatt att värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik ELLER Dekorering för hand (med undantag av serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, förutsatt att värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 70.19 Varor (andra än garn) av glasfiber Tillverkning utgående från: - ofärgade fiberband, roving, garn eller huggna fiberknippen eller - glasull
ur 71.02, ur 71.03 och ur 71.04 Ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), bearbetade Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar eller obearbetade halvädelstenar
71.06, 71.08 och 71.10 Ädla metaller: - obearbetade Tillverkning utgående från material enligt annan position än 71.06, 71.08 eller 71.10 ELLER Elektrolytisk, termisk eller kemisk separation av ädla metaller enligt position 71.06, 71.08 eller 71.10 ELLER Legering av ädla metaller enligt position 71.06, 71.08 eller 71.10, med varandra eller med oädla metaller
- i form av halvfabrikat eller pulver Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller
ur 71.07, ur 71.09 och ur 71.11 Metall med plätering av ädel metall i form av halvfabrikat Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad
71.16 Varor av naturpärlor eller odlade pärlor eller av naturliga, syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar eller halvädelstenar Tillverkning varvid värdet av använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
71.17 Bijouterier Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan ELLER Tillverkning utgående från delar av oädel metall, inte överdragna med ädel metall, förutsatt att värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
72.07 Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från material enligt position 72.01, 72.02, 72.03, 72.04 eller 72.05
72.08-72.16 Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från göt eller andra primära former enligt position 72.06
72.17 Tråd av järn eller olegerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt position 72.07
ur 72.18, 72.19-72.22 Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål Tillverkning utgående från göt eller andra primära former enligt position 72.18
72.23 Tråd av rostfritt stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt position 72.18
ur 72.24, 72.25-72.27 Halvfärdiga produkter, valsade platta produkter samt stång i oregelbundet upprullade ringar, av annat legerat stål Tillverkning utgående från göt eller andra primära former enligt position 72.24
72.28 Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål Tillverkning utgående från göt eller andra primära former enligt position 72.06, 72.18 eller 72.24
72.29 Tråd av annat legerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt position 72.24
ur 73.01 Spont Tillverkning utgående från material enligt position 72.06
73.02 Banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, nämligen räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, korsningsspetsar, växelstag och andra delar till spårkorsningar eller spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar och kilar till dessa, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler Tillverkning utgående från material enligt position 72.06
73.04, 73.05 och 73.06 Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål Tillverkning utgående från material enligt position 72.06, 72.07,72.18 eller 72.24
ur 73.07 Kopplingsdelar och andra delar till rör, av rostfritt stål (ISO Nr X5CrNiMo 1712), bestående av flera delar Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen vars värde inte överstiger 35 % av varans pris fritt fabrik
73.08 Konstruktioner (med undantag av prefabricerade byggnader enligt position 94.06) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, trösklar, fönsterluckor, portar, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Dock får profiler framställda genom svetsning enligt position 73.01 inte användas
ur 73.15 Snökedjor och dylikt Tillverkning varvid värdet av använt material enligt position 73.15 inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 73.22 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning Tillverkning varvid värdet av använt material enligt position 73.22 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur kap. 74 Koppar och varor av koppar med undantag av 74.01-74.05. (Regeln för ur 74.03 anges nedan.) Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 74.03 Kopparlegeringar, i obearbetad form Tillverkning utgående från raffinerad koppar i obearbetad form eller från avfall och skrot
ur kap. 75 Nickel och varor av nickel med undantag av 75.01-75.03. Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur kap. 76 Aluminium och varor av aluminium med undantag av 76.01, 76.02 och ur 76.16. (Reglerna för 76.01 och ur 76.16 anges nedan.) Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
76.01 Aluminium i obearbetad form Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling utgående från olegerat aluminium eller från avfall och skrot
ur 76.16 Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd och klippnät av aluminium Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter, inbegripet ändlösa band, av aluminiumtråd eller klippnät av aluminium får dock användas och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur kap. 78 Bly och varor av bly med undantag av 78.01 och 78.02. (Regeln för 78.01 anges nedan.) Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
78.01 Bly i obearbetad form:
- rent bly Tillverkning utgående från verkbly
- andra Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Avfall och skrot enligt position 78.02 får dock inte användas
ur kap. 79 Zink och varor av zink med undantag av 79.01 och 79.02. (Regeln för 79.01 anges nedan.) Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
79.01 Zink i obearbetad form Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Avfall och skrot enligt position 79.02 får dock inte användas
ur kap. 80 Tenn och varor av tenn med undantag av 80.01, 80.02 och 80.07. (Regeln för 80.01 anges nedan.) Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
80.01 Tenn i obearbetad form Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Avfall och skrot enligt position 80.02 får dock inte användas
ur kap. 81 Andra oädla metaller, bearbetade; varor av dessa material Tillverkning varvid värdet av allt använt material som tarifferas enligt samma position som varan inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
82.06 Satser av verktyg enligt två eller flera av positionerna 82.02-82.05, föreliggande i detaljhandelsförpackningar Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än 82.02-82.05. Handverktyg enligt position 82.02-82.05 får dock ingå i satsen, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik
82.07 Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, brotschning, fräsning, svarvning eller skruvidragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
82.08 Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 82.11 Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt position 82.08 Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Dock får knivblad och knivskaft av oädel metall användas
82.14 Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier eller för hushållsbruk samt pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar) Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas
82.15 Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Dock får handtag och skaft av oädel metall användas
ur 83.06 Statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel metall Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Dock får andra material enligt position 83.06 användas, förutsatt att värdet av dessa inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
1) För bränsleelement för kärnreaktorer enligt position 84.01 skall regeln i kolumn 3 inte tillämpas förrän den 31 december 1993. Dock får material enligt position 84.01 användas till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik. 
84.09 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen för motorer enligt position 84.07 eller 84.08 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.11 Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.12 Andra kraftmaskiner och motorer Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.13 Roterande förträngningspumpar Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.14 Fläktar, blåsmaskiner och liknande maskiner för industriellt bruk Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.15 Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan regleras separat Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.18 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt position 84.15 Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.19 Maskiner och apparater för trä-, pappersmassa-, kartong- och pappindustrierna Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.20 Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än för metall eller glas, samt valsar till dessa Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.23 Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för vågar Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.25-84.28 Maskiner och apparater för lyftning, hantering eller lossning Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.29 Självgående bladschaktmaskiner (bulldozers och angledozers), väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, skoplastare, stampmaskiner och vägvältar:
- vägvältar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.30 Andra maskiner och apparater för flyttning, hyvling, planering, skrapning, grävning, tillpackning, schaktning, brytning eller borrning av jord, mineral eller malm, pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 84.31 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.31 Delar för vägvältar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.39 Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbehandling av papper, kartong eller papp Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.41 Andra maskiner och apparater för vidare bearbetning av pappersmassa, papper, kartong eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla slag Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 25 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
84.44-84.47 Maskiner enligt dessa positioner för användning inom textilindustrin Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 84.48 Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsammans med maskiner enligt positionerna 84.44 och 84.45 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.52 Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt position 84.40; möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för symaskiner; symaskinsnålar:
- symaskiner (endast för raksöm) med överdel, vars vikt inte överstiger 16 kg utan motor eller 17 kg med motor Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- värdet av allt icke-ursprungsmaterial som använts vid monteringen av överdelen (exklusive motor) inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - mekanismen för trådspänning, gripmekanismen och mekanismen för zigzagsöm utgör ursprungsvaror
- andra Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.56-84.66 Verktygsmaskiner och andra maskiner samt delar och tillbehör till sådana maskiner enligt 84.56- 84.66 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.69-84.72 Maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. skrivmaskiner, räknemaskiner, automatiska databehandlingsmaskiner, dupliceringsapparater, häftapparater) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.80 Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller; gjutformar för metall (andra än götkokiller), glas, mineraliska ämnen, gummi eller plast Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
84.82 Kullager och rullager Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
84.84 Packningar av metallplåt i förening med annat material eller av två eller flera skikt av metall; satser eller sortiment av packningar av skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
84.85 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur kap. 85 Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till dessa; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater; med undantag av de varor enligt följande positioner eller delar av positioner för vilka reglerna anges nedan: 85.01, 85.02, ur 85.18, 85.19-85.29, 85.35-85.37, ur 85.41, 85.42, 85.44-85.48 Tillverning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt matrial inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.01 Elektriska motorer och generatorer (med undantag av generatoraggregat) Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 85.03 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.02 Elektriska generatoraggregat och roterande omformare Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 85.01 eller 85.03 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 85.18 Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan hölje; tonfrekvensförstärkare, elektriska ljudförstärkningsanläggningar Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.19 Skivspelare, elektriska grammofoner, kassettbandspelare (andra än sådana enligt position 85.20) och andra apparater för ljudåtergivning, inte försedda med anordning för ljudinspelning:
- elektriska grammofoner Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.20 Magnetiska bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för ljudåtergivning Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.21 Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, även kombinerade i samma hölje med videotuner Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.22 Delar och tillbehör till apparater enligt positionerna 85.19-85.21 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.23 Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, andra än produkter enligt kap. 37 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.24 Skivor, band och andra media med inspelningar av ljud eller av andra på liknande sätt inspelade fenomen, inbegripet matriser och patriser för tillverkning av grammofonskivor men inte produkter enligt kap 37:
- matriser och patriser för tillverkning av grammofonskivor Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 85.23 inom ovanstående procentsats används endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.25 Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, radio eller television, även med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller ljudåtergivning; televisionskameror Tillverkning varvid: - värdet av använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av ingående transistorer enligt 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.26 Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.27 Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller radio, även kombinerade i samma hölje med apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller med ett ur Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.28 Televisionsmottagare (inbegripet videomonitorer och videoprojektorer), även kombinerade i samma hölje med radiomottagare eller apparater för inspelning eller återgivning av ljud eller bild
- apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler, kombinerade i samma hölje med videotuner Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.29 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater enligt positionerna 85.25-85.28:
- lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av ingående transistorer enligt position 85.41 inte överstiger 3 % av varans pris fritt fabrik
85.35 och 85.36 Elektriska apparater för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 85.38 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
85.37 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. (inbegripet numeriska manöverpaneler), utrustade med två eller flera apparater enligt position 85.35 eller 85.36, för elektrisk kontroll eller distribution av elektricitet, även med instrument eller apparater enligt kap. 90, dock inte kopplingsanordningar enligt position 85.17 Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 85.38 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 85.41 Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halvledarelement, med undantag av wafers som inte nedskurits till chips Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
85.42 Elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 85.41 eller 85.42 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av sammanlagt högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
85.44 Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och kabel (även koaxialkabel) och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopplingsanordningar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.45 Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening med metall, av sådana slag som används för elektriska ändamål Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.46 Elektriska isolatorer, oavsett materialet Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.47 Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt position 85.46) för elektriska maskiner eller apparater eller för elektriskt materiel, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till dessa, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
85.48 Elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
86.01-86.07 Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till dessa Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
86.08 Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (även elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- eller trafikövervaknings- eller trafikledningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, insjöfarleder, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält; delar till sådan materiel och utrustning Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
86.09 Godsbehållare (containrar) (inbegripet sådana för transport av vätskor), speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur kap. 87 Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör till dessa, med undantag av de varor enligt följande positioner eller delar av positioner för vilka reglerna anges nedan: 87.09-87.11, ur 87.12, 87.15 och 87.16 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger, 40 % av varans pris fritt fabrik
87.09 Självgående truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av sådana slag som används i fabriker eller magasin eller på hamnområden eller flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till ovan nämnda fordon Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.10 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon, även med bestyckning, samt delar till dessa Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.11 Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med hjälpmotor med eller utan sidvagn, sidvagnar:
- med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar:
- med en cylindervolym av högst 50 cm3 Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 20 % av varans pris fritt fabrik
- med en cylindervolym av mer än 50 cm3 Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 87.12 Cyklar, inte försedda med kullager Tillverkning utgående från material som inte tarifferas enligt position 87.14 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.15 Barnvagnar och delar till dessa Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
87.16 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning; delar till dessa Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
88.01 och 88.02 Ballonger och luftskepp; luftfartyg; rymdfarkoster och bärraketer för dessa Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.03 Delar till varor enligt position 88.01 eller 88.02 Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt position 88.03 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.04 Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar) och roterande fallskärmar (rotochutes); delar och tillbehör till dessa varor:
- roterande fallskärmar (rotochutes) Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet andra material enligt position 88.04 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt position 88.04 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
88.05 Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande utrustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till ovan nämnda varor Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt position 88.05 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
kap. 89 Fartyg och annan flytande materiel Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Fartygsskrov enligt position 89.06 får dock ej användas Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur kap. 90 Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, precisionsinstrument, medicinska eller kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till dessa, med undantag av de varor enligt följande positioner eller delar av positioner för vilka reglerna anges nedan: 90.01, 90.02, 90.04, ur 90.05, ur 90.06, 90.07, 90.11, ur 90.14, 90.15-90.20 och 90.24-90.33 Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.01 Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar, andra än sådana enligt position 85.44; skivor och plattor av polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, omonterade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetat Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.02 Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett materialet, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instrument eller apparater, andra än sådana element av glas som inte är optiskt bearbetat Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.04 Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur 90.05 Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, samt stativ till dessa, med undantag av astronomiska tuber (refraktorer) och stativ till dessa Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 90.06 Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för fotografiskt bruk, andra än blixtlampor med elektrisk antändning Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.07 Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.11 Optiska mikroskop inbegripet sådana för mikrofotografering, mikrokinematografi eller mikroprojektion Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik, - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
ur 90.14 Andra instrument och apparater för navigation Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.15 Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogrammetrisk geodesi), hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser; avståndsmätare Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.16 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande vikter Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.17 Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ritmaskiner, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längdmätning (t.ex. måttstockar, måttband, mikrometrar och skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.18 Instrument och apparater som används för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för synprovning:
- tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning eller spottkopp Tillverkning utgående från material enligt vilken position som helst, inbegripet annat material enligt position 90.18 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.19 Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.20 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller utbytbart filter Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik
90.24 Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller plast) Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.25 Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.26 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av vätskors eller gasers strömning, nivå, tryck eller andra variabler (t.ex. genomströmningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbrukningsmätare), med undantag av instrument och apparater enligt position 90.14, 90.15, 90.28 eller 90.32 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.27 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys (t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- eller rökanalysapparater); instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilation, ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet exponeringsmätare); mikrotomer Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.28 Förbruknings- eller produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för dessa:
- delar och tillbehör Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
90.29 Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, stegräknare och dylikt; hastighetsmätare och takometrar, andra än artiklar enligt position 90.14 eller 90.15; stroboskop Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.30 Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, med undantag av mätare enligt position 90.28; instrument och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan joniserande strålning Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.31 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; profilprojektorer Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.32 Instrument och apparater för automatisk reglering eller kontroll Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
90.33 Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och apparater enligt kap. 90 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
ur kap.91 Ur och delar till ur, med undantag av de varor enligt följande positioner för vilka reglerna anges nedan: 91.05, 91.09--91.13 Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
91.05 Andra ur Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.09 Andra urverk, kompletta och sammansatta Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - värdet av allt använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger värdet av använt ursprungsmaterial Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.10 Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt position 91.14 används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.11 Boetter till armbandsur, fickur eller liknande ur samt delar till dessa Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.12 Urfoder och liknande höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till dessa Tillverkning varvid: - värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik och - material enligt samma position som varan används inom ovanstående procentsats endast till ett värde av högst 5 % av varans pris fritt fabrik Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
91.13 Urarmband och delar till dessa:
- av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade eller med plätering av ädel metall Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
HS-position Varuslag Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger varan ursprungskaraktär
(1) (2) (3)
kap. 92 Musikinstrument; delar och tillbehör till dessa Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av varans pris fritt fabrik
kap. 93 Vapen och ammunition; delar och tillbehör till dessa Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 94.01 och ur 94.03 Möbler av oädel metall vari ingår tyg av bomull utan stoppning, vars vikt inte överstiger 300 g/m3 Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan ELLER Tillverkning utgående från bomullstyg i stycken tillformade för direkt användning, enligt position 94.01 eller 94.03, förutsatt att: - värdet av sådant material inte överstiger 25 % av varans pris fritt fabrik och - allt övrigt ingående material utgör ursprungsvaror och tarifferas enligt annan position än 94.01 eller 94.03
94.05 Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inbegripet sökarlyktor och strålkastare, samt delar till dessa, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d. med varaktigt monterad ljuskälla samt delar till dessa, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
94.06 Prefabricerade byggnader Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
95.03 Andra leksaker; miniatyrmodeller och liknande modeller för förströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
ur 95.06 Redskap och annan utrustning för motion, gymnastik, atletik, idrott, annan sport (utom bordtennis) eller utomhusspel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar Tillverkning utgående från material enligt annan position än varan. Dock får grovt tillformade ämnen till golfklubbshuvuden användas. Även annat material enligt samma position som varan får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik.
95.07 Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra än sådana som omfattas av position 92.08 eller 97.05) och liknande artiklar för jakt Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Material enligt samma position som varan får dock användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur 96.01 och ur 96.02 Varor av animaliska, vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial Tillverkning utgående från bearbetade snidningsmaterial enligt samma position som varan
ur 96.03 Kvastar, borstar och penslar (med undantag av viskor och liknande endast hopbundna artiklar samt borstar och penslar av mård- eller ekorrhår), mekaniska mattsopare för manuellt bruk utan motor, målardynor och målarrullar, avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material samt moppar Tillverkning varvid värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.05 Resetuier för toalettändamål, för sömnad eller för rengöring av skor eller kläder Varje enskild vara i satsen skall uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för sådan vara om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå, förutsatt att samanlagda värdet av dessa inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik
96.06 Knappar, inbegripet tryckknappar, samt knappformar och andra delar till dessa artiklar; knappämnen Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.08 Kulspetspennor; pennor med filt- eller fiberspets eller annan porös spets; reservoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering; stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet hylsor och hållare) till ovan nämnda artiklar, andra än sådana som omfattas av position 96.09 Tillverkning varvid allt använt material tarifferas enligt annan position än varan. Dock får skrivpennor och spetsar till sådana användas. Även annat material enligt samma position som varan får användas, förutsatt att värdet av detta inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
96.12 Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett avtryck, även på spolar eller i kassetter; färgdynor, även indränkta med färg, med eller utan ask Tillverkning varvid: - allt använt material tarifferas enligt annan position än varan och - värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av varans pris fritt fabrik
96.13 Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elektriska, samt delar till dessa, andra än tändstenar och vekar:
- piezoelektriska tändare Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt position 96.13 inte överstiger 30 % av varans pris fritt fabrik
- andra Tillverkning varvid värdet av allt använt material enligt position 96.13 inte överstiger 5 % av varans pris fritt fabrik
ur 96.14 Rökpipor och piphuvuden Tillverkning utgående från grovt tillformade ämnen
Varucertifikat Ansökan om varucertifikat Exportörens deklaration Deklaration enligt artikel 8 stycke 1 b) och c)

Deklaration i artikel 8 stycke 1 b) och c) på finska, svenska, estniska, lettiska och litauiska.

Finska:

Allekirjoittanut tässä asiakirjassa mainittujen tavaroiden viejä ilmoittaa, että tavarat, ellei toisin ole merkitty (1) täyttävät alkuperäaseman saavuttamiseksi vaadittavat ehdot ......... (2) kanssa käytävässä etuuskohteluun oikeutetussa kaupassa ja että tavaroiden alkuperämaa on ......... (2, 3).

Svenska:

Undertecknad exportör av de varor som omfattas av detta dokument försäkrar att varorna, om inte annat markerats (1), uppfyller villkoren för att anses som ursprungsvaror i den förmånsberättigade handeln med ......... (2) och att varornas ursprungsland är ......... (2, 3).

Estniska:

Mina, allakirjutanu ja käesoleva dokumendiga hölmatud kaupade eksportija, teatan, et mainitud kaubad, kui mujal pole märgitud teisiti (1), vastavad päritolulisuse staatuse saamise tingimustele soodustatud kaubanduses .......... (2) ja kaupade päritolumaa on ........... (2, 3).

Lettiska:

Es, apaksa parakstijies, saja dokumenta noradito precu eksportetajs, pazinoju, ka ja saja dokumenta nekas nav noradits citadi, preces atbilst prasibam, lai tas iegutu izcelsanas statusu labveliga tirdznieciba ar .......... (2) un ka precu izcelsanas valsts ir .......... (2, 3).

Litauiska:

As, zemiau pasirases siame dokumente isvardintu prekiu eksportuotojas, pareiskiu, kad, isskyrus tuos atvejus, kur kitaip nurodyta (1), prekes atitinka reikalavimus, butinus kilmes statuso gavimui preferencineje prekyboje su .......... (2) ir kad prekiu kilmes salis yra ........... (2, 3).

TILLÄGG VI TILL BILAGAN1)

De värden som hänvisas till i artikel 8, stycke 4 i bilaga III motsvarande en avräkningsenhet angivet i nationell valuta för Finland, Lettland, Estland och Litauen är följande:

Finska mark 4,88483

Estniska kronor ... ... .

Lettiska rubel ... ... .

Litauiska ... . . ... ... .

1) De värdebegränsningar som avses i artikel 8 stycke 1 punkt c) samt stycke 2 punkterna a) och b) i bilagan uttryckta i nationell valuta för Finland, Lettland, Estland och Litauen är följande:

småförsändelser resandes personliga bagage värdegräns för fakturadeklaration
(365 ae) (1.025 ae) (5.110 ae)
Finska mark 1 800 5,000 25,000
Estniska kronor ... . . ... . . ... . .
Lettiska rubel ... . . ... . . ... . .
Litauiska ... . . ... . . ... . . ... . .

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.